Maanantai 18.2.2019

Perustuslakivaliokunnan Aito avioliitto -kanta puhuttaa: ”Lähtökohdat ovat enemmän poliittiset”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
13.2.2017 16:51
  • Kuva: Linda Pelkonen / Uusi Suomi
    Kuva
    Perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista vain yksi katsoi, että Aito avioliitto -kansalaisaloite ei olisi perustuslain vastainen.
|

Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja sen kuulemat oikeusoppineet ovat ainakin jossakin määrin eri linjoilla Aito avioliitto -kansalaisaloitteen perustuslainmukaisuudesta. Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista vain yksi katsoi, että Aito avioliitto -kansalaisaloite ei olisi perustuslain vastainen. 

Perustuslakivaliokunta kuitenkin arvioi perjantaina julkistamassaan päätöksessä, ettei perustuslain syrjintäkiellosta aiheudu sellaisia ehdottomia vaatimuksia, jotka estäisivät kansalaisaloitteen mukaisen lain säätämisen tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Samalla perustuslakivaliokunta myönsi, että sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista ajavassa kansalaisaloitteessa on ongelmia perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta.

–Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen taannehtivuudesta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon, valiokunta sanoo. 

Valiokunnan kuulemista asiantuntijoista muun muassa professori Juha Lavapuro sanoo lausunnossaan, että käsiteltävänä oleva kansalaisaloite tulee perustuslaista johtuvista syistä hylätä.

Lavapuron mukaan merkitystä on erityisesti sillä, että osalla avioliittolain muuttumisen johdosta säädetystä lainsäädännöstä on ollut välittömiä oikeusvaikutuksia. Hän nostaa esiin rekisteröityä parisuhdetta koskevaan lakiin säädetyn siirtymäsäännöksen, joka otettiin lakiin, koska lakivaliokunta piti oletettavana, että useat samaa sukupuolta olevat parit odottavat avioliittolain muutosta voidakseen solmia avioliiton. 

–Yleisen elämänkokemuksen mukaan lienee myös perusteltua olettaa, että useat sukupuolineutraalin avioliittolain voimaantuloon luottaneet ovat jo ryhtyneet avioitumistaan koskeviin henkilökohtaisiin järjestelyihin. Jo eduskunnan hyväksymä ja säädöskokoelmassa julkaistu avioliittolain muutos on myös ollut omiaan luomaan perusteltuja odotuksia niiden ihmisten taholla, joiden oikeudelliseen asemaan muutoksilla on välittömiä vaikutuksia. Näiden näkökohtien merkitystä korostaa, että avioliittolain muutokset ovat tulossa voimaan alle kuukauden kuluttua, Lavapuro kirjoittaa lausunnossaan.

Professori Veli-Pekka Viljanen nostaa esiin saman ajatuksen perusteltujen odotusten suojasta. Hän arvioi, että kansalaisaloitteen sisältämä lakiehdotus on ongelmallinen perustuslain yhdenvertaisuussäännösten sekä perustuslain turvaaman yksityis- ja perhe-elämän suojan kannalta. 

Apulaisprofessori Janne Salminen puolestaan toteaa omassa lausunnossaan suoraan, että kansalaisaloitettaon pidettävä perustuslain vastaisena. Samoilla linjoilla on emeritus professori Teuvo Pohjalainen.

–Esillä olevan kansalaisaloitteen tarkoituksena on palauttaa oikeustila, jossa henkilöt asetettaisiin parisuhteen solmimisen osalta selvästi eri asemaan sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan näin voidaan tehdä vain, jos siihen on perustuslain tarkoittama hyväksyttävä peruste. Tällaista perustetta ei aloitteessa ole nähdäkseni esitetty, Pohjalainen kirjoittaa omassa lausunnossaan.

Professori Tuomas Ojanen puolestaan katsoo, että kansalaisaloitteessa esitetyille lakimuutoksille ei ole perusteita tilanteessa, jossa on juuri hyväksytty sukupuolineutraali avioliittolaki. Hänen mukaansa kansalaisaloitteeseen ”on syytä suhtautua torjuvasti perustuslain kannalta”.

"On hämmentävää kuinka huonosti perustuslakivaliokunta lausuntoaan perustelee."

Perustusvaliokunnan kuulemista asiantuntijoista ainoastaan emeritus professori Markku Helin arvioi, että lainsäädäntömuutos voitaisiin tehdä. 

–Lainsäätäjä voi niin halutessaan palauttaa sen oikeustilan, joka vallitsi ennen sukupuolineutraalin avioliittolain säätämistä, hän toteaa.

Asiantuntijoista professori Mikael Hidén ei omassa lausunnossaan ota kantaa kansalaisaloitteen sisältöön, vaan kommentoi ainoastaan ongelmalliseksi arvioitua mahdollisuutta, että eduskunnassa menestyksellä läpi menneen kansalaisaloitteen vaikutus pyritään heti kumoamaan vastakkaiseen suuntaan menevällä uudella kansalaisaloitteella.

–Minusta kansalaisaloitteessa ja sen perusteluissa ei ole tullut esille perusoikeuksiin ja niiden turvaamiseen liittyviä sellaisia (konkreettisesti osoitettavissa olevia) seikkoja, jotka vaatisivat tarkastelua valtiosääntöoikeuden kannalta, Hidén toteaa.

Kaikki asiantuntijalausunnot ovat luettavissa täältä.

Oikeusrekisterikeskuksen rekisteriasiantuntija, vihreiden tamperelainen kuntavaaliehdokas Joel Rouvinen on kerännyt asiantuntijoiden näkemyksiä sunnuntaina julkaisemaansa blogiin, jossa hän pitää huolestuttavana sitä, ettei perustuslakivaliokunnan asiassa tekemä tulkinta perustu asiantuntijoiden näkemyksiin.

–On hämmentävää kuinka huonosti perustuslakivaliokunta lausuntoaan perustelee. Veikkaukseni on, että perustuslakivaliokunnan lausunnon lähtökohdat ovat enemmän poliittiset kuin oikeudelliset, Rouvinen kirjoittaa.

Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuun alussa. Vihreiden kansanedustaja Emma Kari arvioi perjantaina perustuslakivaliokunnan kannan tarkoittavan, että tasa-arvoisen avioliiton vastustajilla on kaksi viikkoa aikaa kumota jo kertaalleen hyväksytty avioliittolaki. 

–Se tarkoittaisi ennennäkemätöntä hutilointia ja kiirehtimistä. Tämä olisi häpeällistä, mutta mahdollistaisi tasa-arvoisen avioliittolain kaatamisen istuntosalissa, Kari kommentoi.

Lisää aiheesta:

Voiko eduskunta vielä kaataa avioliittolain? ”Tarkoittaisi ennennäkemätöntä hutilointia”

Li Andersson hyökkää Timo Soinia vastaan: ”Tasa-arvoisen avioliittolain kumoaminen on periaatekysymys, mikään leikkaus ei”

Kansanedustajalta tyrmäys Aito avioliitto -ryhmälle: ”Ei mitään mahdollisuutta”

Jaa artikkeli:

Kommentit

Jaakko Aalto

Jokseenkin ilmeellinen on tuo Ojasen kanta, jonka mukaan asiasta, josta on tehty päätös, ei voitaisi tehdä uutta päätöstä, jos edeuskunnan enemmistö niin hyväksi näkee. Tai Lavapuron mielipide, joka käytännössä tarkoittaisi sitä, että avioliittolaki on koko perustuslain olemassaolon ajan ollut perustuslain vastainen. Syntyy vahva vaikutelma siitä, että heidän kantojaan ohjaa ideologia, ei pyrkimys asiantuntijaroolissa tapahtuvaan asioiden objektiiviseen arviointiin. Ja tämä täysin riippumatta siitä, kumpaako näkemystä avioliittolain sisällöstä kannatan.

Arto Jääskeläinen

Kiinnitin huomiota silmään osuvaan määrään joko perustelemattomia väitteitä tai ilmasta temmattuja automaattisia olettamuksia tai väitteitä, jotka nojaavat muun, samaa koulukuntaa edustuvan johonkin aiempaan väitteeseen (ketjuuntuminen) ja jotka voivat olla (ja ovatkin) hyvin tulkinnan varaisia riippuen miltä poliittiselta kannalta asiaa tarkastellaan.
Kulttuurin ideologisuus tulee läpi myös ilmaisuinakin lausunnoissa.

Arto Jääskeläinen

Kyllä lausunnoista tulee esiin, ajoittain vahvastikin, poliittinen motivaatio mollata aloitetta ja arvottaa asioita tuollaisesta kulmasta. Hyvä asia onkin nyt, että lausunnot ja niiden motiivit nousevat kritiikin alle.

Tästä yksittäisestä tapauksesta voidaan miettiä hetki: Olisiko avioliitto, joka on ollut olemassa niin pitkään kuin perustuslakikin, yht'äkkiä perustuslain vastainen ? Miksi tuollaista edes tutkitaan ? Aloitteessa on kyse kuitenkin tuon vallinneen tilanteen säilyttämisestä sellaisenaan.
Parhaiten asioita ilmaisi oikeastaan lausunto, joka muotoili suoraan, että ei tästä voi löytää mitään oleellista valtiosäntöongelmaan liittyvää asiaa.

Tuija Salminen

Tämä on outo perustelu:

-" Samalla perustuslakivaliokunta myönsi, että sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamista ajavassa kansalaisaloitteessa on ongelmia perustuslain yhdenvertaisuussäännöksen kannalta."

Kuinka yhdenvertaisuussäännöt eivät aiemmin ole vaikuttaneet asiaan? Onko siis perustuslakia tulkittu aina väärin.... vai onko nyt kyse poliittisesta tulkinnasta, jolla ei oikeasti ole mitään tekemistä perustuslain kanssa?

Mikäli yhdenvertaisuussääntöjä voidaan tulkita kulloisenkin ajan mukaan....eikö silloin esim. muslimeilla ole oikeus vaatia moniavioisuutta.... íhan vain yhdenvertaisuussäännösten mukaan?

Kyllä nyt ollaan menossa ojasta allikkoon...vinoilla rattailla...