Tiistai 22.1.2019

Pelko heräsi: ”Jos hallituksen esitys menee läpi ja 28-vuotias nainen on saamassa työpaikan…”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
8.5.2018 18:24
  • Kuva: Petteri Paalasmaa / Uusi Suomi
    Kuva
    Vasemmistoliiton kansanedustaja pelkää, että nuorten naisten työmarkkina-asema heikkenee entisestään, jos hallituksen esitys toteutuu.
|

Oppositiopuolue vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) pelkää, että hallituksen työllisyystoimet heikentävät entisestään erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla.

Sarkkinen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan hallituksen kehysriihen päätöksistä, joita neljä oppositiopuoluetta arvostelee tiistaina eduskunnan käsittelyssä olleessa yhteisessä välikysymyksessään. Sdp, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmisto kysyvät hallitukselta, miksi se ”asettaa alle 30-vuotiaat muita heikompaan asemaan työmarkkinoilla ja lisää heidän työmarkkina-asemaansa liittyvää epävarmuutta”. Hallitus pyrkii lisäämään nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alle 30-vuotiaiden työttömien palkkaamisen määräaikaisella sopimuksella ilman erillistä perustetta.

Sarkkista hallituksen perustelut eivät vakuuta. Hän uskoo muutoksen lisäävän ikä- ja sukupuolisyrjintää työmarkkinoilla.

Kuvitelkaapa tilanne, jossa hallituksen esitys olisi mennyt läpi, ja 28-vuotias nainen on saamassa työpaikan. Työnantaja todennäköisesti kirjoittaa naiselle määräaikaisen työsuhteen, vaikka työvoimantarve olisi pysyvä – koska voi niin tehdä. Näin työnantaja ikään kuin suojautuu työntekijän mahdolliselta tulevalta raskaudelta.

– Jos hallituksen esitys menee läpi, tulee nuorten naisten työmarkkina-asema todennäköisesti entisestään heikkenemään, ja työmarkkina-aseman heikkeneminen ei kyllä kannusta perheenperustamiseen, vaikka halua olisi.

Hän muistuttaa, että EU:n työsyrjintädirektiivi kieltää ikäperusteisen syrjinnän.

– Jos toimet ovat oikeasuhtaisia ja hyvin perusteltuja, voi erilainen kohtelu olla oikeutettua. Hallituksen suunnitelmat eivät sitä ole, sillä ei ole olemassa kunnon todisteita siitä, että työehtojen heikennykset lisäisivät työllisyyttä. 30-vuoden ikäraja on myös varsin korkea.

Siitä, parantaako irtisanomissuojan heikentäminen työllisyyttä, väiteltiin eduskunnassa tänään. Lue tarkemmin: Erikoinen tilanne eduskunnassa: Hallituksella ja oppositiolla vastakkaiset kannat mutta sama perustelu

Hallituksen toinen merkittävä toimi on henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen alle 20 hengen työpaikoilla.

– Nämä esitykset eivät ole tulevaisuuden työmarkkinapolitiikkaa, vaan paluuta menneisyyteen, jolloin työntekijällä ei ollut lailla suojattuja oikeuksia. Vasemmistoliitto ei voi tällaista hyväksyä, ja siksi yritämme kaataa hallituksen epäluottamusäänestyksessä huomenna, Sarkkinen kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Hallitus lisää työnantajien valtaa: Irtisanominen helpottuu – tavoitteena helpottaa työllistämistä

”Mikä siinä työn tekemisessä niin pahaa on?” – Ryöpytetty Petteri Orpo sähähti Antti Rinteelle

Pääluottamusmies ja professori arvioivat Juha Sipilän suunnitelmaa: ”Sen verran poliitikotkin osaavat matematiikkaa”

Keskustelua aiheesta Uuden Suomen blogeissa: 
Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Joni Rikkola

On vaan se positiivisuus kateissa. Olisi eriasia jos alle20 vuotiallille annettaisiin tukia, että työllistyvät, eli positiivista erityiskohtelua. Positiivinen erityiskohtelu ei saa kumminkaan aiheuttaa muiden syrjimistä. HElsingin kaupunki työllisti aikoinaan ulkomaalaisia ohi kantaväestön 'positiivisena työllistämistoimena', mutta lopputulos oli kantaväestöön syrjiminen.
Porvareiden on vaan niin vaikea irrottautua kommunismista ja diktatuurista, sekä hyväksyä kapitalismi ja markkinatalous...rehellisyydestä puhumattakaan.

Asko Telinen

"Hienoa,että hallitus on saanut työllisyyden nostettua tavoitetasolle."

Jopa työministeri Lindström itse myönsi, että työllisyyden kasvu johtuu suurilta osin maailmantalouden piristymisestä. Joten se siitä hehkutuksesta....

Pasi Anttila

Totta toinen puoli. Maailmantalous piristyi jo kuitenkin Kataisen hallituksen aikoihin, Suomi pääsi mukaan vasta 2017 toisella puoliskolla. Oliko Hallituksen tekemisillä asiaan jotain vaikutusta jääköön ekonomistien arvioitavaksi.

Pentti Westerholm

Maailman talous piristyi jo vuosi ennen kuin meillä tapahtui mitään.Täällä vaan ihmeteltiin miksi talous ei kohene.SDP Rinne patisteli tekemään rohkeita ratkaisuja ja luomaan uusia työpaikkoja.Hallitus teki niin kuin Rinne pyysi,mutta sekään ei sovi hänelle.Kyllä hallituksen toimilla on ollut vaikuttava merkitys.

(1325/2014) Yhdenvertaisuuslaki sanoo näin:

7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla."

Lähde:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Markku Koivisto

Kai sillä työnantajalla sitten tuommoisiakin velvollisuuksia on, muta vasta sen jälkeen jos on ottanut jonkun töihinsä. Tuo litania on varmasti työhön ottamista jarruttava, ei edistävä mitä tässä haetaan.
Olisiko jossakin laki, joka määräisi vastavuoroisesti mitä työntekijältä saa vaatia yrityksen menestymisen varmistamiseksi? Vastauksessasi esiintyy vain työnantajan velvoitteita sekä asioita, joita työntekijä saa työnantajaltaan vaatia. Miksi noin yksipuolinen näkökanta?

Riikka Rask, "Positiivinen erityiskohtelu työelämässä" (sivulla 83):

- -"4.2 Keinojen suhteellisuus ja väliaikaisuus

Välttämätön edellytys positiiviselle erityiskohtelulle on, että se tapahtuu suhteellisuusperiaatteen rajoissa. Erottelu ei saa olla steeltaan liian voimakasta, vaan ”sopivaa ja kohtuullista”, sekä oikeassa suhteessa tavoiteltuun tarkoitusperään nähden. Suosiva menettely ei ole sallittua, jos siitä aiheutuu muille henkilöille tai ryhmille kohtuutonta haittaa, tai jos sama tavoite voidaan saavuttaa vähemmän suosivin keinoin tai keinoilla, jotka eivät ole lainkaan suosivia.

Voidaan puhua yhdenvertaisen kohtelun kannalta ”vähimmän haitan kriteeristä”.

Lisäksi positiivinen erityiskohtelu ei voi olla luonteeltaan pysyvää, sillä se on sallittua vain niin kauan kuin tosiasiallinen eriarvoisuus vallitsee. Sallitusta menettelystä tulee kiellettyä syrjintää, kun yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-arvoisen kohtelun päämäärät on saavutettu.

Toisin kuin tasa-arvolain 9 §:n 4-kohdassa, YVL 7.4 §:ssä ei mainita vaatimusta menettelyn väliaikaisuudesta. Positiivisen erityskohtelun väliaikainen luonne ilmenee kuitenkin YVL:kin esitöissä: Kun eriarvoisuutta poistetaan heikommassa asemassa olevan ryhmän erityiskohtelulla, voi erityiskohtelu vastata lain tarkoitusta vain niin kauan kuin kyseinen ryhmä tosiasiallisesti on heikommassa asemassa." - -

Lähde:

https://oikeus.fi/hovioikeudet/helsinginhovioikeus/material/attachments/...
--
Edellä kerrottu tulee ottaa huomioon, kun/jos alle 30-vuotiaiden kohdalla aiotaan soveltaa ns. positiivista erityiskohtelua ilman perustetta tehtävien määräaikaisten työsopimusten laatimiseksi:

- ”sopivaa ja kohtuullista” ja ”vähimmän haitan kriteeristä”
- erityiskohtelu vastata lain tarkoitusta vain niin kauan kuin kyseinen ryhmä tosiasiallisesti on heikommassa asemassa

Eli em. asiakokonaisuuden hoito vaatii silkkihansikkaita ja säännöllistä väliaikaraportointia nuorten työllisyyden kohentumisesta. Kun nuorten työllistyminen on saatu paranemaan muiden ikäryhmien tasolle, tämän alle 30-vuotiaiden "positiivisen erityiskohtelun" tulee päättyä ja palataan takaisin entiseen ikäryhmien väliseen tasa-arvoon työmarkkinoilla.

Lisään vielä edelliseen kommenttiini sen, että nyt tulisi miettiä alle 25-vuotiaiden - ei alle 30-vuotiaiden (kuten hallitus esittää) - kohdalla tätä "positiivista erityiskohtelua", ks. alla:

"Nuorisotyöllisyysaloite (YEI)

- "Nuorisotyöllisyysaloite on EU:n keskeisiä nuorisotakuun täytäntöönpanon rahoitusvälineitä. Aloitteella tuetaan alle 25-vuotiaita nuoria alueilla, joilla nuorten työttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2012."

- "Nuorisotyöllisyysaloite tukee nuorisotakuun täytäntöönpanoa. Nuorisotakuu edellyttää EU-maiden varmistavan erityistoimin, että alle 25-vuotiaille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka 4 kuukauden kuluessa siitä, kun he ovat lopettaneet koulunkäynnin tai jääneet työttömiksi."

Lähde:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=fi

Markku Koivisto

"Hallitus pyrkii lisäämään nuorten työllisyyttä mahdollistamalla alle 30-vuotiaiden työttömien palkkaamisen määräaikaisella sopimuksella ilman erillistä perustetta."
Mikä kumman mantra tämä "ilman erillisiä perusteita" on? Jos työnantaja tarjoaa määräaikaisen työpaikan ja työntekijä siihen tarjoutuu, onko olemassa jokin "erillinen peruste", joka kieltää työpaikan täyttämisen olipa hakija minkä ikäinen hyvänsä tai työpaikka kuinka pieni tai suuri tahansa?
Määräaikainen on määräaikainen. Jos palkattu sitten osoittautuu kelvottomaksi, miksei työnantaja saa korjata tekemäänsä virhettä ilman "erillistä perustetta" jonka ilmituominen lyö väistämättä leiman poispotkittuun hänen muuta työpaikkaa etsiessään.

Kyuu Eturautti

Se asia mitä tehokkaasti jätetään keskustelematta on raskaus. Ei se ole mikään salaisuus että moni pieni yritys jättää nuoren naisen palkkaamatta vain tämän pelon vuoksi. Ja hyvät ihmiset, se ei ole irrationaalinen pelko. Se on yritykselle mahdollisesti eloonjäämisen kynnyskysymys. On tietenkin väärin rankaista henkilöä sen vuoksi että hän saa lapsia - mutta se ei poista sitä tosiasiaa että mikroyritys voi joutua isoon kriisiin tästä.

Kun työmarkkinapolitiikka on mallia "katsotaanpa millä tekosyyllä EK ja AY tappelevat tänään" niin ei ole pelkoa asian paranemisesta lähimpään pariin sataan vuoteen.