Lauantai 25.5.2019

Uusi ehto lisääntyi räjähdysmäisesti työsopimuksissa – Ministeri puuttuu jarruun: ”Menee liioittelun puolelle”

  • Kuva: Alma Media arkisto / Jenni Gästgivar
    Kuva
|

Työministeri Jari Lindströmin (sin) mukaan kilpailukieltosopimukset yritysten keskijohdolle ja työntekijöille ovat liioittelua. Hänen mukaansa kilpailukieltosopimusten käyttöä on syytä rajoittaa nykyisestä ja kolmikantainen työryhmä aloittaa lakimuutoksen valmistelun.

"Kilpailukieltosopimusten käyttö keskijohtoon kuuluvien henkilöiden ja asiantuntijoiden kohdalla tuntuu olevan tällä hetkellä ylimitoitettua", Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä selvitti Akava Worksin toimeksiannosta työntekijöiden kilpailukieltosopimusten hyötyjä ja haittoja työmarkkinoilla. Tahot esittelivät tutkimuksen torstaiaamuna Helsingissä.

Selvityksen mukaan kilpailukieltosopimuksia tulisi tehdä vain erityisissä tilanteissa, työnantajan tekemien yhteiskunnan kannalta tärkeiden investointien suojaamiseksi.

Selvityksen mukaan kilpailukieltosopimusten ja kilpailukieltoehtojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Akavan viimevuotisen selvityksen mukaan noin 45 prosentissa yrityksissä työskentelevien akavalaisten uusista työsopimuksista on kilpailukieltoa tarkoittava ehto.

"Vaikuttaa siltä, että kilpailukieltosopimuksia tehdään, vaikka salassapitosopimuksilla pärjättäisiin vallan mainiosti. Kilpailukieltosopimusten käyttöä on syytä nykyisestään rajoittaa", Lindström jatkoi.

Lindströmin mukaan ei ole kenenkään edun mukaista jarruttaa työvoiman tervettä liikkuvuutta.

Kolmikantainen työryhmä voi aloittaa reilun viikon päästä työnsä kilpailukieltosopimusten käytön rajoittamiseksi ja siihen liittyvän lainsäädännön muutosten tekemiseksi.

"Tämä hallituskausi on niin lähellä loppuaan, että lopullisen lain saattaminen eduskuntaan jää kyllä seuraajalleni", Lindström sanoi.

Lindström uskoo, että kilpailukieltosopimusten rajoittamisessa löytyy laaja poliittinen yhteisymmärrys eikä lakimuutos jää pöytälaatikkoon.

Matalapalkkaisten kilpailukiellot ongelma

Tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa jopa viidenneksellä työvoimasta on kilpailukieltosopimus. Johtaja- ja asiantuntijatason lisäksi kilpailukieltoa käytetään Yhdysvalloissa jopa kampaajiin, kuntosaliohjaajiin ja vapaaehtoistyöntekijöihin, koska näiden ei haluta varastavan asiakkaita.

Lindströmin mukaan ongelma on se, että Suomessakin kilpailukieltosopimukset koskevat nykyään myös matalapalkkaisia työntekijöitä.

"Kilpailukiellot perustyötä tekevillä insinööreillä ja osaajille menee liioittelun puolelle. Se on selvä ongelma. Olen joutunut pohtimaan, minkä takia porukka ei liiku työmarkkinoilla. Kyllä tässä on yksi syy, mikä pitäisi pystyä taklaamaan pois", Lindström sanoo Kauppalehden haastattelussa.

Yhdysvalloissa samalla toimialalla toimivat yritykset ovat tehneet keskenään "salametsästyksen" vastaisia sopimuksia, jolla ne sopivat jättävänsä palkkaamatta toistensa työntekijöitä. Lindström ei ole huomannut vastaavaa ilmiötä Suomessa.

Keskustelu kilpailukieltosopimuksista on saanut Lindströmin pohtimaan myös omia uravaiheitaan, kun hän siirtyi UPM:n palveluksesta Stora Enson palvelukseen.

"Olen itse perusduunari. Minulla oli samalta toimialalta jopa keksintötason juttuja tiedossa. Molemmilla firmoilla on aloitetoimintaa, josta palkitaan rahalla. Voi tulla houkutus kertoa edellisen työnantajan keksinnöistä seuraavassa työpaikassa. Nämä ovat myös eettisiä kysymyksiä", Lindström pohti.

Lindströmin mielestä monessa tapauksessa salassapitosopimus olisi kilpailukieltosopimusta osuvampi vaihtoehto.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Pertti Ikonen

" lisäksi kilpailukieltoa käytetään Yhdysvalloissa jopa kampaajiin, kuntosaliohjaajiin ja vapaaehtoistyöntekijöihin, koska näiden ei haluta varastavan asiakkaita."

Suomessa tuohon listaan voisi lisätä karenssin uhalla palkatonta työtä tekevät. Tarkoitus on ilmeisesti pitää työttömät työttöminä tekemässä kilpailukiellon alaisia tehtäviä.

Esa Väyrynen

"Kilpailukiellot perustyötä tekevillä insinööreillä ja osaajille menee liioittelun puolelle. Se on selvä ongelma. Olen joutunut pohtimaan, minkä takia porukka ei liiku työmarkkinoilla.

Niin helvetin pässinpää. Miten kuvittelet työvoiman liikkuvuutta parantavan sen, että irtisanomissuojaa heikennetään? Kuka lastaa perheensä autoon ja muuttaa epävarmaan tulevaisuuteen toiselle puolelle maata. Ei ole "arvon" ministerillä ja järjellä mitään tekemistä keskenään.

Haloo, juurihan on hyväksytty uusi liikesalaisuuslaki.

Miksi tätä kilpailukieltoasiaa ei olisi voinut miettiä siinä samassa yhteydessä? Muutenkin kaikki tietojen vaihtoon liittyvät asiat, kuten tietosuoja- ja genomilaki ym. kasvupalvelulait sekä sotemaku-lait olisi tullut yhteensovittaa järkeväksi yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Nyt nämä ovat yhtä "klimppisoppaa"... Ja seuraava hallitus sitten taas aukoo näitä "valuvikoja"... Tympeää touhua, jos saan sanoa.

Hallituksen esitys HE 49/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_49+2018.aspx

Harri Kovala

"Yhdysvalloissa samalla toimialalla toimivat yritykset ovat tehneet keskenään "salametsästyksen" vastaisia sopimuksia, jolla ne sopivat jättävänsä palkkaamatta toistensa työntekijöitä. Lindström ei ole huomannut vastaavaa ilmiötä Suomessa."

Tämä ilmiö on myös hyvin yleinen Suomessa ja osaltaa heikentää työvoiman liikkuvuutta.

Hallituksen esitys HE 68/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia siten, että siihen lisättäisiin uusi kilpailuneutraliteettisäännös, jonka mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaa taloudellista toimintaa harjoittavan kunnan, kuntayhtymän, maakunnan, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulisi pitää taloudellisesta toiminnastaan erillistä kirjanpitoa.

Kilpailulain tarkastussäännöksiä muutettaisiin siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi tehdä tarkastuksella ottamiinsa datan väliaikaisiin kopioihin hakuja viraston tiloissa. Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tarkastusoikeuden täsmennettäisiin olevan tallennusvälineestä riippumaton. Seuraamusmaksusta vapautumiseen ja sen alentamiseen liittyvää menettelyä muutettaisiin laajentamalla niin sanotun lyhennetyn hakemuksen käyttöalaa.

Tietojenvaihtoa kansallisten viranomaisten kesken laajennettaisiin lisäämällä viranomaisia, joille Kilpailu- ja kuluttajavirasto voisi luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja ja asiakirjoja.

Esityksessä ehdotettaisiin muutettavaksi myös Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia siten, että yksikkö voisi laatia velvoitteidenhoitoselvityksen tiettyjen kilpailunrajoitusten noudattamisen valvomiseksi ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia siten, että verohallinto voisi antaa oma-aloitteisesti Kilpailu- ja kuluttajavirastolle verotustietoja, joilla saattaa olla merkitystä tiettyjen kilpailunrajoitusten valvonnassa. Eri tahojen velvollisuudesta antaa tietoja Kilpailu- ja kuluttajavirastolle säädettäisiin kootusti kilpailulain yhdessä pykälässä siten, että viraston tietojensaantioikeus olisi sama riippumatta tutkittavasta menettelystä. Tässä yhteydessä kuntien, kuntayhtymien, valtion ja niiden määräysvallassa olevien yksiköiden sekä elinkeinonharjoittajien ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien tietojenantovelvollisuutta laajennettaisiin ja se koskisi myös hankintayksikköjä sekä maakuntia.

Asioiden tärkeysjärjestystä ja tutkimatta jättämistä koskevaan kilpailulain pykälään lisättäisiin priorisointiperuste, jonka nojalla virasto voisi ottaa kilpailunrajoituksen merkittävyyden huomioon tutkimatta jättämisen edellytyksenä. Väliaikaismääräysten osalta Kilpailu- ja kuluttajaviraston asian selvittämisaikaa pidennettäisiin. Kilpailulain maataloutta koskevaan soveltamisalapoikkeukseen tehtäisiin selkiyttävä teknisluonteinen muutos.

Esityksen tarkoituksena on markkinoiden kilpailullisuuden ja yritystoiminnan edellytysten turvaaminen tehostamalla kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontaa. Tarkoituksena on myös selventää eräitä kilpailuviranomaisen toimivaltaan ja menettelyyn liittyviä säännöksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Kilpailulain kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta koskevat säännökset ja tulevia maakuntia koskevat muutokset on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Tämän vuoksi kilpailulain tietojenantovelvollisuutta koskeva säännös on tarkoitettu olemaan voimassa väliaikaisessa muodossa 31 päivään joulukuuta 2019 asti." - - (jatkuua alla):

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_68+2018.aspx

Markku Koivisto

"Esityksen tarkoituksena on markkinoiden kilpailullisuuden ja yritystoiminnan edellytysten turvaaminen tehostamalla kilpailunrajoitusten ja kilpailuneutraliteetin valvontaa. Tarkoituksena on myös selventää eräitä kilpailuviranomaisen toimivaltaan ja menettelyyn liittyviä säännöksiä."
En kyllä ymmärrä miten tämä liittyy otsikon asiaan. Vai tarkoitatko, että tuohon pitäisi liittää jotakin yksityisiä henkilöitä koskevaa, kun he vaihtavat työnantajaa tai perustavat omaa yritystään?