Sunnuntai 26.5.2019

Lehdet: Sipilälle tulossa tarjous – Irtisanomislaille sittenkin vaihtoehto?

Luotu: 
22.10.2018 13:33
Päivitetty: 
22.10.2018 13:43
  • Kuva: Kimmo Haapala
    Kuva
    Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat valmistelleet vaihtoehtoa Juha Sipilän hallituksen valmistelemalle laille irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä.
|

Työmarkkinajärjestöt ovat hioneet omaa ratkaisumallia niin kutsutun irtisanomislain vaihtoehdoksi ja työmarkkinatilanteen rauhoittamiseksi. Hallituksen valmistelema laki irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä on käynnistänyt poliittisten työtaistelujen aallon.

Palkansaajakeskusjärjestöjen ja työnantajien hiomasta ratkaisuvaihtoehdosta kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset. VU:n mukaan pienissä alle 10 hengen yrityksissä voitaisiin jatkossa palkata työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen ilman lain nykyisin vaatimaa määräaikaisuuden perustetta. Tällainen rekrytointi voitaisiin tehdä kuitenkin vain kerran.

Myös Talouselämä ja Helsingin Sanomat kertovat, että vaihtoehtoisessa mallin keskiössä ovat määräaikaisuuksien helpottaminen pienissä yrityksissä. Verkkouutiset kertoo, että keskusjärjestöjen neuvottelemalla mallilla ei ole vielä niiden jäsenliittojen hyväksyntää.

Samalla järjestöt vaativat, että hallitus peruu lakiehdotuksen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Ammattiliitot lopettaisivat myös omat työtaistelutoimensa. Talouselämän mukaan tämän viikon lakkoja ei kuitenkaan enää ehditä estää.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder kommentoivat asiaa Demokraatille. Fjäderin mukaan työmarkkinajärjestöillä ei ole ollut viikonloppuna asiasta neuvotteluita ja määräaikaisuusasia on vain spekulaatiota, vaikkakin vaihtoehto. Palolan mukaan irtisanomislakikiistan ratkaisusta on käyty lähinnä taustakeskusteluita.

Henkilöt: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Raimo Tulkki

Sitä vaan että kun tämä kööliin pöljä puhuu että kukaan ei palkkaa irti sanoakseen niin mitä varten tätä lakia sitten hallitus ajaa pystyyn kuin käärmettä.
Ja toisaalta puhuu että palkaus kynnystä on alennettava niin miten nämä asiat sopii tuhon ko. asiaa.????
Kysyn vaan???????

Kirsi Oksiala-Mäki-Petäjä

Nyt näyttää siltä, että kukaan ei muista juuri tehtyä uudistusta HE 189/2017 ja työntekijöiden keskinäistä etusijajärjestystä:

"Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä valtion virkamieslakia.

Työsopimuslakia ja kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että työnantaja voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja takaisinottovelvollisuuden estämättä. Lisäksi valtion virkamieslakia muutettaisiin siten, että työnantajan voisi jatkossa tehdä opiskelijan kanssa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun oppisopimuksen valtion virkamieslaissa säädetyn työntarjoamisvelvollisuuden estämättä.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa oppisopimuksen avulla saatava ammatillinen koulutus kaikilla toimialoilla, myös sellaisen työnantajan palveluksessa, jolla on osa-aikatyötä tekeviä tai takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. Tavoitteena on lisätä ammatillisesti kouluttautuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia saada oppisopimuskoulutustyöpaikka, ja edistää näin ollen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian." - -

Kohta 2.3 Nykytilan arviointi

"Voimassa olevan lainsäädännön mukaan työnantajan tarvitessa lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin työnantajan on tarjottava näitä töitä ensisijaisesti osa-aikatyöntekijöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi osa-aikatyöntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työnantajan on annettava työntekijälle tällainen koulutus. Työnantajan on näin ollen tarjottava lisätyötä sitä vastaanottamaan haluavalle osa-aikatyöntekijälle ennen kokonaan uuden työntekijän palkkaamista tai määräaikaisessa palvelussuhteessa olevan työntekijän määräaikaisen sopimuksen jatkamista. Työnantajan palveluksessa olevilla osa-aikatyöntekijöillä on niin ikään oikeus tarjolla olevaan lisätyöhön ennen työnantajan taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanomia takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia työntekijöitä. Irtisanotuilla työntekijöillä on puolestaan ensisijainen oikeus vastaanottaa irtisanomisen jälkeen työnantajalla ilmenevää samoja tai samankaltaisia tehtäviä sisältävää työtä ennen ulkopuolisia työnhakijoita.

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa KKO 2017:4 todetulla tavalla, koska oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja opiskelijan määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen määräaikaiseen sopimukseen, työnantaja ei voi ottaa oppisopimusopiskelijaa palvelukseensa ennen kuin työnantaja on tarjonnut kyseistä työtä siihen soveltuville ja lisätyötä haluaville osa-aikatyöntekijöille. Sanottu koskee myös kuntien ja kirkon viranhaltijoita ottaen lisäksi huomioon kyseisille palvelussuhteille lainsäädännössä asetetut kelpoisuus- ja sopivuusvaatimukset.

Työnantajien mahdollisuudet ottaa oppisopimusopiskelijoita määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen voivat vaihdella toimialoittain riippuen siitä, onko kyseisellä toimialalla perinteisesti paljon vai vähän osa-aikatyötä tekeviä työntekijöitä. Aloilla, joilla työskentelee paljon osa-aikatyöntekijöitä, voi käytännössä olla mahdotonta ottaa uutta oppisopimusopiskelijaa tai tehdä määräaikaista oppisopimusta palveluksessa jo olevan määräaikaisen työntekijän kanssa loukkaamatta osa-aikatyöntekijän oikeutta lisätyöhön. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi kaupan ala sekä matkailu-, majoitus- ja ravitsemusala. Toisaalta on huomattava, että työsopimuslain mukainen lisätyön tarjoamisvelvollisuus koskee kaikkia aloja, ja oppisopimusopiskelijan ottaminen voi estyä, jos työnantajalla on yksikin lisätyötä haluava osa-aikatyöntekijä.

Mikäli työnantajalle haluttaisiin antaa mahdollisuus tehdä oppisopimus opiskelijan kanssa ilman velvollisuutta tarjota kyseistä työtä ensin osa-aikatyötä tekevälle työntekijälle, olisi asiasta säädettävä lailla erikseen. Osa-aikatyöntekijöiden ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien työntekijöiden keskinäisestä etusijajärjestyksestä johtuen poikkeuksen olisi perusteltua koskea myös työnantajan takaisinottovelvollisuutta koskevia säännöksiä. Tätä edellyttää myös takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien oikeus työhön ennen uusia työntekijöitä." - -

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_189+2017.aspx