Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että Suomessa esiintyy laajaa syrjintää maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita kohtaan. Tutkimuksen mukaan ulkomaalaisella nimellä on vahva tilastollinen yhteys mahdollisuuksiin saada kutsu työhaastatteluun. Myös miehet saavat vähemmän kutsuja kuin naiset.

Koneen säätiön rahoittamassa tutkimuksessa työnantajien suhtautumista maahanmuuttajataustaisiin hakijoihin tutkittiin hyvin käytännöllisellä tasolla: lähettämällä kaikkiaan 5000 työhakemusta eri työnhakijaryhmien nimissä. Tutkimus on julkaistu Sociological Inquiry -tiedejulkaisussa.

Sosiologian tutkijan Akhlaq Ahmadin tutkimuksen data kerättiin vuosina 2016-2017. Tutkimuksen nimissä vastattiin tuhanteen avoimen työpaikan ilmoitukseen viidellä eri hakemuksella, joiden kuvitteelliset työnhakijat edustivat viittä eri etnistä taustaa: suomalaista, englantilaista, irakilaista, venäläistä ja somalialaista. Puolet ”hakijoista” oli miehiä, puolet naisia.

Tutkimusta varten luodut hakijat olivat kaikki työkokemukseltaan, koulutukseltaan ja muilta olennaisilta tekijöiltään toisiaan vastaavia. Työnantajille tehtiin hakemuksissa selväksi, että hakija on pikkulapsesta lähtien saanut koko koulutuksensa ja työkokemuksensa Suomessa ja osaa suomen kieltä kuin äidinkieltään.

Yksi asia erotti muuten samankaltaiset hakijat toisistaan: nimi. Hakijoiden etninen tausta tuotiin selvästi esiin valikoimalla hakijoille nimiä, jotka selvästi viittasivat tiettyyn etniseen ryhmään.

Tulos oli selvä ja karu: maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita syrjitään laajalti Suomen työmarkkinoilla.

Suomalaisella nimellä työtä hakeneet kutsuttiin 1,45–3,94 kertaa todennäköisemmin työhaastatteluun verrattuna tutkimuksessa tarkasteltuihin maahanmuuttajataustaisiin ryhmiin. Erot ovat suuret myös eri etnisyyksien välillä.

Suomalaisnimillä 1000 työhakemusta tuotti 390 haastattelukutsua. Englantilaisilla nimillä tulos oli 269 ja venäläisillä 228 haastattelukutsua.

Selvästi vaikeampaa työnhaku oli irakilaisilla ja somalialaisilla nimillä. Irakilaisilla nimillä tuhat hakemusta tuotti 134 kutsua ja somalialaisilla nimillä 99 kutsua.

”Tulokset antavat synkän kuvan etenkin somali- ja irakilaistaustaisten työnhakijoiden työllistymismahdollisuuksista Suomen työmarkkinoilla”, Ahmad kirjoittaa tutkimusraportissaan.

”Tulokset viittaavat siihen, että vaikka paikallisesti hankittu osaaminen on tärkeää, se antaa paremman tuloksen vain, jos hakija kuuluu ryhmään, joka on etnisessä hierarkiassa korkeammalla.”

Tutkimuksen tulokset paljastavat myös mieshakijoiden kehnomman aseman suhteessa naishakijoihin. Siinä missä 2500 naispuolisen hakijan hakemusta keräsi kaikkiaan 652 haastattelukutsua, sai sama määrä mieshakijoita vain 468 kutsua.

”Kuten huomataan, myös sukupuoli on merkittävä tekijä takaisinsoitoissa: kaikissa etnisissä ryhmissä naisia kutsutaan haastatteluihin useammin kuin miehiä.”

Irakilais- ja somalitaustaisilla miehillä vielä vaikeampaa kuin saman ryhmän naisilla

Maahanmuuttajataustaisten naisten ja miesten väliltä löytyi osin yllättävä ero. Etenkin irakilaistaustaisten ja somalitaustaisten hakijoiden joukossa miespuoliset hakijat vaikuttavat olevan syrjitympiä kuin naispuoliset saman ryhmän edustajat.

”Vaikka [maahanmuuttajanaistenkin] haastattelukutsut olivat selvästi vähäisempiä kuin kantaväestöön kuuluvien hakijoiden, etnisen nimen omaavilla naishakijoilla on selvästi suurempi mahdollisuus saada kutsu kuin saman ryhmän mieshakijoilla. Tämä näyttää olevan erityisen totta irakilais- ja somalihakijoilla, joissa naiset saivat lähes kaksinkertaisesti kutsuja miehiin nähden.”

”Syrjintä on läsnä kaikenlaisessa työssä”

Työhakemukset kohdistettiin viiteen eri sektoriin: ravintola-alalle, vähittäiskauppaan, siivoukseen, toimistotyöhön sekä asiakaspalveluun. Tutkimuksessa ilmeni, että maahanmuuttajataustaisten hakijoiden syrjintä ei riippunut alasta, eikä myöskään jaottelu työn vaativuuden mukaan tuottanut tilastollisesti merkittävää eroa eri hakijaryhmien kohteluun.

”Sen sijaan syrjintä vaikuttaa olevan läsnä kaikenlaisessa työssä, riippumatta taitotasosta.”

Tutkijan loppupäätelmä on, että suomalaiset työnantajat selvästi suosivat kantaväestöä edustavia hakijoita verrattuna etnisyydeltään eroaviin hakijoihin – ja etnisten hakijoiden välillä suositaan eurooppalaiselta kuulostavia nimiä ennen ei-eurooppalaisia.

Akhlaq Ahmad huomauttaa tutkimuksensa johtopäätöksissä, että ensimmäisen polven maahanmuuttajien lasten menestymistä pidetään usein kotoutumisen todellisena mittarina. Siinä mielessä tutkimuksen havainnot eivät ole rohkaisevia, sillä tutkimuksen fiktiiviset hakijat olivat kaikki Suomessa kasvaneita ja täällä koulutuksensa saaneita toisen polven maahanmuuttajia, mutta tulivat silti syrjityiksi.

”Suomessa toisen polven maahanmuuttajat ovat vielä pääosin nuoria, mutta siirtyvät pian työmaailmaan. Tämä tutkimus antaa päättäjille mahdollisuuden arvioida nykyisten kotouttamistoimien riittävyyttä.”

Työministeri reagoi heti – viittaa hallitusohjelmaan

Rinteen hallituksen ohjelmasta löytyy Ahmadin tutkimuksen havaintoihin liittyvä kirjaus. Hallitusohjelman mukaan rekrytointisyrjintää pyritään ehkäisemään ja niin sanotusta nimettömästä työnhausta tehdään selvitys.

Hallituksen tavoitteena on myös nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi, ja tässä ”erityinen huomio on työelämän ja perheiden tasa-arvon parantamisessa”.

Työministeri Timo Harakka (sd) reagoikin tuoreeltaan Yleisradion herättämään keskusteluun työsyrjinnästä ja Ahmadin tutkimuksesta.

”Syrjintä on laissa kielletty. Yhdenvertaisuus koskee myös työnhakua. Hallitusohjelma lupaa puuttua rekrytointisyrjintään”, Harakka ilmoitti Twitterissä.

Hänen mukaansa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hankkeen valvonnasta ja tutkimuksesta, jota tehdään parhaillaan.

”Siihen sisältyy selvitys nimettömästä työnhausta. Tämä ei jää tähän”, Harakka lupaa.

Myös Ahmad nostaa Ylen haastattelussa anonyymin työnhaun esiin mahdollisena keinona parantaa maahanmuuttajataustaisen väestön työllistymismahdollisuuksia. Jos työnhakijoiden nimet ja mahdollisesti muitakin henkilökohtaisia tietoja poistettaisiin rekrytoinnin alkuvaiheesta, ainakin mahdollisuudet päästä haastatteluvaiheeseen voisivat tasoittua.

Timo Harakka. Kuva: LAURI OLANDER/KL