Sekä palkansaajia että työnantajia edustavat tahot näkevät ongelmia aktiivimalli kakkoseksi ristityssä omatoimisen työnhaun mallissa. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) perjantaina julkaisemista lausunnoista.

TEM esittää mallissa yleiseksi työnhakuvelvoitteeksi, että työttömän työnhakijan olisi haettava vähintään yhtä työpaikkaa viikossa. Lisäksi ministeriö esittää, että työnhakijan tulisi ilmoittaa omatoimisesta työnhaustaan verkkopalvelussa kuukauden välein. Laiminlyönti vaikuttaisi porrastetusti oikeuteen saada työttömyysturvaetuutta. Lisäksi työpaikasta kieltäytyminen aiheuttasi 90 päivn karenssin.

Samalla TEM esittää, että työnhakuun velvoittavista työtarjouksista luovutaan ja ainoastaan työnhakusuunnitelmassa erikseen sovittuja työpaikkoja pitäisi hakea.

Elinkeinoelämän keskusjärjestö EK huomauttaa lausunnossaan, että kategorinen työpaikkojen hakuvelvoite voi aiheuttaa ”näennäistoimintaa”.

”Uudistus ei saisi johtaa kelvottomien työhakemustan tekemiseen eikä sellaisia pidä hyväksyä työhakemuksiksi. Näennäishakemukset voivat myös johtaa siihen, että avoimia työpaikkoja ilmoitetaan harvemmin julkiseen työnvälitykseen”, EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala toteaa.

EK näkee ongelmia myös siinä, että työnhakuun velvoittavista työtarjouksista luovuttaisiin.

”Työnhaun velvoittavuuden lievennys vähentäisi sopivien työnhakijoiden määrää ja hidastaisi avointen työpaikkojen täyttämistä”, Oksala arvioi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoittaa omassa lausunnossaan suoraan, ettei hyväksy esityksen mukaista omaehtoisen työnhaun mallia. PAM korostaa, että työttömien osaaminen ja mahdollisuudet hakea erilaisia työmahdollisuuksia riippuvat keskeisesti ammatista, koulutuksesta ja asuinpaikasta.

”Omaehtoisen työnhaun malli sopii huonosti yhteen vuoden 2018 alusta voimaan tulleen aktiivimallin kanssa, koska yhdessä ne monimutkaistavat työttömyysturvaa ja sen seuraamusjärjestelmää entisestään, koska ne sisältävät erilaisia määrällisiä ja ajallisia velvoitteita sekä sanktioita työttömiä kohtaan”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa lausunnossa.

"Ei johda työllistymiseen, jos työpaikkoja ei ole tarjolla"

PAM painottaa, että työvoiman tarve voi vaihdella rajusti kuukausittain, alueittain ja toimialoittain.

”Asettamalla velvollisuus hakea tietty määrä työpaikkoja kuukaudessa ei johda työllistymiseen, jos työpaikkoja ei ole tarjolla.”

PAMin mukaan esitys jättää liikaa tilaa erilaisille tulkinnoille siitä, onko haettu työ sellainen, johon työnhakija voisi työllistyä.

”Koska arviot hyväksyttävistä työpaikkojen hakemisista tehdään jälkikäteen, tästä voi seurata kohtuuton huomautus, karenssi tai jopa työssäolovelvoite työnhakijalle tilanteessa, jossa tulkinnat eroavat toisistaan. Esitys jättää myös avoimeksi, kuka tutkii hakemusten hyväksyttävyyden.”

Myös Rakennusliitto katsoo omassa lausunnossaan, että työnhakuvelvoite asettaa eri ammateissa toimivat ja eri puolilla maata asuvat työnhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan.

”Haluamme kiinnittää huomion siihen, että pienillä paikkakunnilla on usein vain harvoja rakennusalan yrityksiä joilla on edellytykset työllistää. Niin ikään yritysten työvoiman tarve vaihtelee saatujen urakoiden perusteella voimakkaasti jopa kuukausittain. Näin ollen työnhakijalta voidaan evätä työttömyysetuus, vaikka työtä ei ole tarjolla”, lausunnossa todetaan.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK vastustaa mallia.

”Ehdotettu malli on työttömän näkökulmasta monimutkainen ja byrokraattinen, minkä vuoksi työttömän on vaikea ymmärtää häneen kohdistuvat oikeudet ja velvollisuudet”, STTK toteaa lausunnossaan.

STTK kannattaa sen sijaan sosiaaliturvan uudistamista kokonaisuutena.

”Sen lähtökohtana tulee olla työn vastaanottamisen kannustavuus, yksilölähtöisyys, palvelujärjestelmän uudistaminen ja siihen liittyvien resurssien lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen osallisuuden kautta.”

Suomen Yrittäjät suhtautuu esitykseen positiivisimmin ja pitää sitä periaatteiltaan kannatettavana.

”On selvää, että työttömyysetuuden saamiseksi työttömän henkilön tulee aktiivisesti hakea töitä ja olla työmarkkinoiden käytettävissä”, järjestö muistuttaa lausunnossaan.

Yrittäjäjärjestö kuitenkin huomauttaa, että jos esitetty malli hyväksytään, on huolehdittava siitä, että työnhakijoille tiedotetaan jo työllistymissuunnitelman laatimisvaiheessa selkeästi omatoimiseen työnhakuun liittyvistä velvollisuuksista ja laiminlyöntien seu- rauksista.

Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2018. Työministeri Jari Lindströmin (sin) mukaan omatoimisen työnhaun malli on ”huomattava lievennys” nykytilanteeseen.

Lue myös: Työministeri hämmästyi ”hurjia” puheita aktiivimalli 2:sta: ”Hyvänen aika – tämä on huomattava lievennys”