Apulaisoikeusasiamies ottaa kantaa useisiin kanteluihin koulujen maksullisista retkistä ja muusta maksullisesta toiminnasta. Ratkaisun mukaan maksullinen erityistoiminta kuten laskettelupäivät vaarantavat perusopetuksen yhdenvertaisuuden ja voivat lisätä lasten epätasa-arvoa.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi kolmessa kanteluratkaisussaan, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen. Jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen.

Oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2018 useita kanteluja, jossa arvosteltiin koulujen maksullista toimintaa. Eräässä tapauksessa oli kyse ulkoliikuntapäivästä, jonka sisältö määräytyi sen mukaan, olivatko perheet valinneet maksullisen vai maksuttoman vaihtoehdon. Noin 30 euron maksua vastaan oppilaalla oli mahdollisuus lähteä ratsastamaan tai laskettelemaan. Muita vaihtoehtoja olivat pienemmän maksun pilkkiminen tai hiihtäminen, ja vaihtoehtona oli myös kokonaan ilmainen liikunta koululla.

Kantelijan mielestä tällaiset kouluissa järjestettävät osin maksulliset liikunta- ja muut teemapäivät asettavat vähävaraiset lapset ja perheet eriarvoiseen asemaan ja loukkaavat oikeutta maksuttomaan perusopetukseen.

Apulaisoikeusasiamies on samaa mieltä.

”Tässä asiassa katson yhtenevästi opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon kanssa ja siinä esitettyihin perusteluihin viitaten, että maksujen periminen perusopetuksessa ei ole lain mukaista niin kantelussa esiin tuodussa tilanteessa kuin yleisemminkään. Opetuksen järjestäjän tulee osoittaa riittävät resurssit opetuksen järjestämiseen. Jokaisella oppilaalla on oikeus yhdenvertaisesti ja ilman lisämaksuja osallistua koulun opetussuunnitelman ja perusopetusasetuksen mukaisen suunnitelman mukaiseen toimintaan”, apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan.

Maksuttomuuden vaatimus ei estä sitä, että koulun ulkopuolista toimintaa kuten vierailuja ja retkiä tuetaan esimerkiksi huoltajien keräämillä varoilla. Varojen keräämiseen osallistumisen tulee kuitenkin olla vanhemmille vapaaehtoista, ja saadut varat tulee käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi, ei vain kunkin vanhemman oman lapsen.

”Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun opetussuunnitelman ja siihen perustuvan vuotuisen suunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen”, ratkaisussa todetaan.

Ratkaisun perusteella koulut voivat järjestää maksullisia retkiä ja muuta toimintaa vain, jos vanhemmilta kerättävät rahat käytetään koko luokan hyväksi eikä ketään jätetä maksullisen toiminnan ulkopuolelle.

Rehtorin näkemys ongelmallinen – nykymalli jakaa lapset kahteen kastiin

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että opetuksen käsite kattaa myös erilaiset koulun työaikana toteutetut retket ja vierailut, joten ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa opetuksen kanssa ja niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia. Koulun ylläpitäjän päätösvallassa on osoittaa kouluille resurssit retkiä, leirikouluja ja vierailuja varten.

Koulun rehtori katsoi selvityksessään, että yksittäiseen tapahtumaan kerättävä raha ei tee perusopetuksesta maksullista ja että rahan kerääminen ei ole kiellettyä, jos rahan antaminen on vapaaehtoista ja toiminnassa on myös maksuttomia vaihtoehtoja.

Apulaisoikeusasiamies pitää tätä näkemystä ”varsin ongelmallisena oppilaiden yhdenvertaisuuden ja perusopetuksen maksuttomuuden näkökulmasta”.

”Totean edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön tavoin, että esimerkiksi retkien ja liikuntapäivien järjestäminen siten, että tarjolla olisi myös maksuton vaihtoehto, tosiasiallisesti jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Tällainen toiminta ei toteuta perusopetuksen maksuttomuutta eikä myöskään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua opetukseen yhdenvertaisesti”, ratkaisussa todetaan.

Kunnilla opetuksen järjestäjänä on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat tosiasiallisesti lisätä lasten epätasa-arvoa, apulaisoikeusasiamies toteaa.

Apulaisoikeusasiamies on lähettänyt ratkaisunsa tiedoksi Opetushallitukselle, jonka tehtäviin kuuluu tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa, sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka viime kädessä vastaa perusopetuksen kehittämisestä ja seurannasta.

30 euron museoretki

Toisissa käsitellyissä tapauksissa perheiltä oli pyydetty rahaa valinnaisen liikunnan kuluihin tai koulun retkeä varten. Eräässä tapauksessa kerättiin noin 30 euron maksua museoretkeä varten. Vanhemmille lähetetyssä viestissä todettiin, että ”valitettavasti kaikki luokat joutuvat turvautumaan vanhempien apuun luokkaretkien ja leirikoulujen rahoittamiseksi”.

”Kaupunki ei enää vuosiin ole antanut varoja retkien toteuttamiseen, joten varat on pitänyt pyytää vanhemmilta. Toki vanhemmat voivat järjestää varainkeruutalkoita, mutta opettaja ei voi osallistua varainkeruuseen. Meillä on siis vaihtoehtona vanhempien organisoima varainkeruu tai maksaa matka itse. Periaatteellisella tasolla peruskoulun tulisi tietenkin olla ilmainen, mutta käytännössä ilman vanhempien omaa rahoitusta emme pääse retkille”, koulun viestissä vanhemmalle perusteltiin.

Kaupungilta saadun selvityksen mukaan kaupungin koulujen retket järjestetään ensisijaisesti koulukohtaisten määrärahojen turvin, mutta koulun viestistä ilmeni muuta. Näin ollen asia jäi apulaisoikeusasiamiehen näkökulmasta epäselväksi. Hän otti silti kriittisen kannan koulun toimintaan.

”Totean kuitenkin pitäväni perusopetuksen maksuttomuuden ja oppilaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta hyvin ongelmallisena, jos koulun aloitteesta kantelussa kuvatulla tavalla suunnitellaan ja toteutetaan osana koulun toimintaa sen työaikana toteutettavia retkiä ja tapahtumia, joiden kustannukset perheiden jo lähtökohtaisesti oletetaan itse osin tai kokonaan kattavan. Perustuslaissa turvattu subjektiivinen oikeus maksuttomaan perusopetukseen merkitsee sitä, että opetusta on voitava saada ilman oppilaalle aiheutuvia kustannuksia”, ratkaisussa todetaan.