Eduskunnan talousvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön koskien Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta, joka keräso 72 059 allekirjoitusta.

Kansalaisaloitteessa ajetaan vammaisten henkilöiden välittömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista. Aloitteessa esitetään, että julkisia hankintoja koskevaan lakiin lisätään rajaus: ”Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä.”

Eduskunnan talousvaliokunta esittää mietinnössään, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. Kuitenkin talousvaliokunta suhtautuu aloitteen takana olevaan ajatukseen myönteisesti ja esittää, että eduskunta hyväksyy kolme lausumaa:

1.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto nimittää asiantuntijaryhmän, jossa ovat mukana aloitteen tekijöiden ja vammaisjärjestöjen edustajat, arvioimaan ja valmistelemaan viipymättä tarvittavat säädösmuutokset, joiden avulla turvataan vammaisten henkilöiden osallisuus ja oikeussuojakeinot heitä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi asiantuntijaryhmän tulee selvittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja hankintalainsäädäntöä sekä niihin liittyvää neuvontaa ja ohjeistusta koskevat muutostarpeet sosiaali- ja terveyspalvelujen, mukaan lukien Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen, hankintojen kehittämiseksi. Tarvittavat säädösmuutokset on annettava eduskunnalle mahdollisimman pian.

2.

Eduskunta edellyttää, että vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön valmistelua.

3.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää ja varmistaa vammaispalvelujen tarjoamisen edellytyksiin, kuten toimitiloja koskeviin vaatimuksiin, liittyvän lainsäädännön tarkoituksenmukaisuuden ja siihen liittyvän ratkaisu- ja valvontakäytännön yhtenäisyyden palvelujen käyttäjien yhdenvertaisuuden ja palveluntarjoajien tasavertaisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi.

Valiokunnan sdp:tä edustavat kansanedustajat Ville Skinnari, Lauri Ihalainen ja Johanna Ojala-Niemelä sanovat tiedotteessaan, että hankintalaki yksin ei ole se laki, joka mahdollistaisi vammaispalvelujen järjestämisen inhimillisesti kestävällä tavalla eikä hankintalaki ole pääasiallinen keino ratkaista vammaispalvelukysymyksiä.

”Ratkaisuja tulee hakea ensisijaisesti vammaispalvelua koskevien sisältölakien, kuten vammaispalvelulakia uudistamalla”, Skinnari, Ihalainen ja Ojala-Niemelä toteavat.

”Tämä tärkeä kansalaisaloite kertoo, että tärkeästä oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen tähtäävällä kansalaisaloitteella voi vaikuttaa. On pidettävä huolta, että vaalien jälkeen muodostettava hallitus ja uusi eduskunta hoitaisi lausumissa mainitut asiat kuntoon viivyttelemättä”, he sanovat.

Myös eduskunnan sivistysvaliokunta esitti lausumia hylätessään kansalaisaloitteen, joka tähtäsi maksuttomaan toisen asteen koulutukseen. Tästä huolimatta hylkäys herätti raivoisaa kritiikkiä oppositiossa. LUE LISÄÄ: ”Tuntuu käsittämättömältä”: 53 098 suomalaista halusi lukiot ja ammattikoulut ilmaiseksi – Nyt kansalaisaloitetta esitetään hylättäväksi

LUE MYÖS:

140 944 allekirjoitusta – Aktiivimalli-kansalaisaloite on kaatumassa eduskunnassa