Elinkeinoelämän keskusliiton johtava työelämän asiantuntija Vesa Rantahalvari ottaa blogissaan kantaa hallituksen työvoimapolitiikkaan, jossa korostuu palkkatuen käytön lisääminen.

Palkkatuki on valtion kirstusta työnantajalle rahoitettua tukea, jonka tarkoitus on kattaa osa työllistettävän henkilön palkkakuluista. Työministeri Timo Harakka (sd) on ilmoittanut haluavansa uudistaa palkkatukijärjestelmän. Myös pääministeri Antti Rinne (sd) on puhunut palkkatuen kehittämisestä ja kertonut, että hallitus aikoo helpottaa palkkatuen hakemista.

Palkkatuessa on sudenkuoppia

Rantahalvari suhtautuu palkkatuen avulla työllistämiseen skeptisesti ja laskee, että palkkatuella työllistetty ihminen vastaa enintään noin 0,7:ää oikeaa työllistä.

”Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen tavoittelema työllisten määrän kasvattaminen 60 000 henkilöllä parantaa julkisen talouden tasapainoa 1,9 miljardilla eurolla. Jokainen lisätyöllinen tuottaa tämän mukaan vajaan 32 000 euron vuotuisen tasapainotuksen julkiselle taloudelle.”

”Keskimääräinen palkkatuki lienee noin 1 000 euroa kuukaudessa. Laskennallisesti yhden henkilötyövuoden hintalappu julkiselle taloudelle on tällöin 12 000 euroa, jolloin palkkatuella saatu lisätyöllinen tasapainottaa julkista taloutta vain 20 000 eurolla. Näin laskettuna palkkatuella työllistetty pitäisi ottaa huomioon 0,6:na lisätyöllisenä.”

Rantahalvari sanoo, että tutkimusten mukaan palkkatuella kuntiin tai kolmannelle sektorille työllistämisen vaikuttavuus on lähellä nollaa. Hänen mukaansa myönteistä vaikutusta on havaittu lähinnä vain silloin, kun tuen saa yksityisen sektorin työnantaja.

”Näistä syistä nykymallissa merkittävää niin sanotun avoimen sektorin työllisyyden lisäystä palkkatuetulle työlle tuskin voi laskea. Eli palkkatuella työllistetty vastaa enintään 0,7:ää oikeaa työllistä, ellei vaikuttavuutta saada kohennettua”, Rantahalvari arvioi.

Palkkatuki ei riitä hallituksen tavoitteisiin

Rantahalvari kuitenkin pitää palkkatukea tarpeellisena työllisyyden edistämisen työkaluna: sillä kompensoidaan eri syistä johtuvaa tuottavuuden alenemaa, mikä vaikeuttaa työpaikan saantia. Hän peräänkuuluttaa uudistusta palkkatukijärjestelmään.

”Jotta palkkatuesta saadaan suurin mahdollinen hyöty, sitä on uudistettava. Sitova palkkatukipäätös tulee saada ennakolta, tuen tasoa nostettava ja lisätyön tarjoamisvelvollisuus poistettava, kun työnantaja palkkaa vaikeasti työllistettävän. Tuen vaikuttavuus paranee, kun tukea käytetään erityisesti yksityiselle sektorille työllistämiseen.”

Asiantuntija uskoo, että pelkästään palkkatuella tai edes palkkatukea painottaen ei saavuteta hallituksen asettamia työllisyystavoitteita.