Kuntavaaleissa on mukana useita eduskunnan ulkopuolisia pienpuolueita. Niiden joukossa on myös aivan uusia tulokkaita kuten Feministinen puolue sekä Suomen Eläinoikeuspuolue.

Uusi Suomi tiedusteli pikkupuolueilta, mitä ne tavoittelevat kuntavaaleissa, ja millaisia asioita tulevat ajamaan tulevalla valtuustokaudella ehdokkaita läpi saadessaan. Kaikilta seitsemältä kuntavaaleissa mukana olevalta pienpuolueelta ei saatu vastauksia.

Alla viiden kyselyyn vastanneen puolueen linjauksia. Puolueet on listattu aakkosjärjestyksessä. Omien tavoitteidensa lisäksi kaikilta tiedusteltiin myös näkemystä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tilaan. Pienpuolueita yhdistää halu lisätä avoimuutta kuntien päätöksenteossa sekä suuret epäilykset hallituksen sote-hanketta kohtaan.

ELÄINOIKEUSPUOLUE

Puolue osallistuu ensimmäistä kertaa vaaleihin kevään kuntavaaleissa. Sillä on ehdokkaita kuudessa kunnassa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Turku, Nokia, Vesanto ja Salla. Yhteensä Eläinoikeuspuolueen ehdokkaita on 15, ja se tavoittelee vähintään yhtä valtuutettua kaikissa kunnissa, joissa sillä on ehdokas.

Eläinoikeuspuolueen kuntavaaliteemana on ”Ääni elämälle − kunta kaikille: kahdeksan eläinystävällistä periaatetta kuntapolitiikkaan”. Se listaa vaaliteemoikseen seuraavat:

–Tehdään kunnista kaikkien kuntalaisten arvoisia.

–Tarjotaan eettisempää ja ekologisempaa ruokaa kaikille kuntalaisille.

–Huolehditaan, että kaikessa kasvatuksessa ja koulutuksessa huomioidaan ekologiset ja eettiset näkökulmat.

–Kaavoitetaan ja rakennetaan kunnista ympäristöystävällisiä ja viihtyisiä sekä ihmisille että eläimille.

–Suunnitellaan ja tuotetaan ekologisia ja eläinystävällisiä kunnallisia energia- ja liikenneratkaisuja.

–Tuetaan paikallisia ekologisia ja eläinystävällisiä innovaatioita.

–Otetaan kunnallinen vastuu eläinsuojelusta vakavasti.

–Tehdään yhteistyötä kunnan rajojen yli paremman huomisen puolesta.

Kuntapolitiikkaa puolue muuttaisi lisäämällä kuntalaisten suoran vaikuttamisen keinoja ”esimerkiksi säännöllisten kuulemisten muodossa”.

–Päätöksenteon avoimuutta ja jäljitettävyyttä on edelleen syytä lisätä kaikissa yhteyksissä jo valmisteluvaiheessa ja niin kulujen kuin erilaisten sidonnaisuuksien tulee olla kaikkien tarkasteltavissa reaaliaikaisesti, puolue linjaa.

Miten suhtaudutte sote- ja maakuntauudistukseen? Tuetteko hallituksen suunnitelmia?

–Lähtökohtanamme on kaikille tasa-arvoinen Suomi, jossa kaikki yhteiskunnan tarjoamat palvelut, mukaan lukien sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat asukkaiden saatavilla ja saavutettavissa yhtäläisesti, riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista tai varallisuudesta. Ehdotettu sote- ja maakuntauudistusmalli on useimpien analyysien valossa lisäämässä kuntalaisten eriarvoisuutta sekä kuntien sisällä että kuntien välillä ja viemässä päätöksentekoa entistä kauemmaksi asukkaista. Myös ehdotuksen vaikutukset esimerkiksi eläinlääkäripalveluiden ja eläinsuojelun resursseihin, hallintoon ja saavutettavuuteen ovat ainakin vielä toistaiseksi hyvin epämääräisellä tasolla. Näistä lähtökohdista katsoen emme voi tukea nyt ehdotettua uudistusmallia, Eläinoikeuspuolue vastaa.

FEMINISTINEN PUOLUE

Toinen tuore tulokas Feministinen puolue on mukana 40 ehdokkaalla yhdeksässä kunnassa: Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella, sekä yksittäisillä ehdokkailla Porvoossa, Lohjalla, Riihimäellä ja Taivassalossa. Puolue haluaa herättää keskustelua teemoistaan ja tavoittelee ainakin yhtä paikkaa Helsingistä.

Puolueen tärkein vaaliteema on ”yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen kunnissa teemalla kaikkien kaupunki”. Puolueen mukaan hyvä kaupunki kuuluu kaikille, niin paperittomille ja pakolaisille kuin lapsille, nuorille, vammaisille, sukupuolivähemmistöille ja muille vähemmistöryhmille.

Feministisen puolueen mukaan kuntien tulisi pyrkiä aidosti luomaan hyvinvointia kaikille asukkaille.

–Hyvinvointierot eri ihmisryhmien välillä ovat suuria ja monet ongelmista ovat ratkaistavissa nimenomaan kuntatasolla. Usein hyvinvointia voidaan lisätä pienillä teoilla, jotka eivät aina edes vaadi rahaa, vaan ennen kaikkea yhdenvertaisuusongelmien tiedostamista.

Miten suhtaudutte sote- ja maakuntauudistukseen? Tuetteko hallituksen suunnitelmia?

–Hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on mielestämme valtion ja kuntien tärkeimpiä tehtäviä. Pidämme tärkeänä sitä, että julkiset investoinnit hyvinvointiin hyödyttävät paitsi asukkaita myös yhteiskuntaa. Suhtaudumme siksi kriittisesti yksityistämiseen liittyvään kilpailuun, joka on usein ristiriidassa yhteisen hyvän lisäämisen kanssa. Vaikka soteuudistuksessa voidaan tietyillä alueilla kuten erityissairaanhoidossa todennäköisesti parantaa terveyspalveluita ja siten asukkaiden hyvinvointia, olemme huolissamme uudistuksen eriarvoistavista vaikutuksista ja siitä, miten esimerkiksi sosiaalipalvelut toteutuvat jatkossa, puolue vastaa.

–Uudistus on keskeneräinen ja sen sukupuoli-, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeusvaikutukset tulee saattaa vielä laajaan tarkasteluun. Soteuudistuksen yhdistäminen valinnanvapauslakiin ja maakuntauudistukseen ovat olleet keinotekoisia ratkaisuja, jotka uhkaavat tehdä uudistuksesta hallitsemattoman. Emme halua nähdä toimeentulotukiuudistuksen virheiden toistuvan uudestaan, sillä peruspalveluiden puutteista kärsivät aina tavalliset, palveluita tarvitsevat ihmiset.

ITSENÄISYYSPUOLUE

Perinteisempi puoluekartan jäsen Itsenäisyyspuolue pääsi takaisin puoluerekisteriin vasta tammikuussa 2017. Puolue on pyrkinyt saamaan ehdokkaita mahdollisimman moneen kuntaan, vastaamisaikaan ainakin muutamaan kymmeneen. Puolue tavoittelee ”paikallisia läpimurtoja” ja tekee samalla tärkeää pohjatyötä seuraavia eduskuntavaaleja varten.

Itsenäisyyspuolueen kuntavaaliteema on ”inhimillisyyttä ja lähidemokratiaa”.

–Haluamme hyvät sote-palvelut jokaiselle iästä ja maksukyvystä riippumatta, puolue alleviivaa.

Puolueen mukaan ihmisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi lisätä.

–Esitämme, että kuntalaisäänestyksen perusteella valittaisiin kaupunginjohtajat ja päätettäisiin kuntaliitoksista.

Miten suhtaudutte sote- ja maakuntauudistukseen? Tuetteko hallituksen suunnitelmia?

–Nyt kaavailtu sote- ja maakuntauudistus on torjuttava. Siinä heikennetään palvelujen saatavuutta ja valtava määrä sote-toimintoja yksityistetään. Tämä johtaa väistämättä julkisten palvelujen heikkenemiseen. Yksityiset toimijat kuorivat kermat ja vaikeat tai kannattamattomat toiminnot jäävät julkisen puolen vastuulle, IPU vastaa.

LIBERAALIPUOLUE

Liberaalipuolue asettaa kuntavaaleissa ”muutamia kymmeniä ehdokkaita, enimmäkseen kaupungeissa”. Puolueen mukaan sillä on eniten ehdokkaita Helsingissä ja Espoossa. Tavoitteena on saada valtuutettuja läpi eri puolella Suomea sekä hankkia näkyvyyttä eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Myös Liberaalipuolue osallistuu ensi kertaa vaaleihin.

Liberaalien valtakunnalliset kuntavaaliteemat ovat seuraavat:

–Kun kuntien tehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä vähennetään, tulee kunnallisveron vastaavasti laskea.

–Julkisen tilan tulee olla kaikkien käytettävissä.

–Verorahojen käytön tulee olla hyvin perusteltua. Emme kannata Guggenheimin tyyppisiä hankkeita.

– Kunnallisen päätöksenteon ja rahankäytön tulee olla avointa.

– Kilpailulla tehokkuutta laadukkaiden palveluiden tuottamiseen.

–Markkinaehtoisuutta maankäyttöön ja asumiseen. Kunnat eivät saa luopua maaomistuksistaan alihintaan, ja niiden on huolehdittava riittävästä asuntotuotannosta ja tonttien tarjonnasta elinkeinotoiminnalle.

Kuntapolitiikassa tulisi Liberaalipuolueen mielestä lisätä päätöksenteon ja rahankäytön avoimuutta.

–Kuntien ei tule kanavoida julkista rahaa poliittiseen toimintaan tai puolueita lähellä oleviin tahoihin, puolue linjaa.

Miten suhtaudutte sote- ja maakuntauudistukseen? Tuetteko hallituksen suunnitelmia?

–Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistusehdotus on vielä niin kesken, ettei sitä voi nykyisellään kannattaa tai vastustaa. Valinnanvapaus on hyvä asia oikein toteutettuna, mutta se voi myös nostaa kustannuksia, mikäli julkisen rahan käytön tarveharkinta epäonnistuu. Valinnanvapauden positiiviset vaikutukset edellyttävät myös riittävää kilpailua, ja riskinä on, että maakunta valitsee palveluntuottajiksi pääosin suuria toimijoita.

–Ehdotetussa mallissa asiakas valitsee palveluntuottajan vuodeksi kerrallaan, mikä on liian joustamatonta. Kritiikkiä voi antaa myös sote-alueiden suurelle määrälle: asiantuntijoiden mukaan uudistus olisi saanut paremmat lähtökohdat viidellä sote-alueella 18 alueen sijaan.

PIRAATTIPUOLUE

Piraatit osallistuvat kuntavaaleihin jokaisessa manner-Suomen vaalipiirissä. Ehdokkaita on yli sata kymmenissä kunnissa. Puolue uskoo saavansa valtuutettuja läpi ainakin muutamissa suurissa kaupungeissa, minkä lisäksi tavoitteena on saada läpi viesti siitä, että ”Piraattipuolueella on valtavasti annettavaa juuri kuntatasolla”.

–Periaatteidemme mukainen politiikka, kuten osallistavamman demokratian kehitys, on kunnissa huomattavasti helpompi toteuttaa ja siten saada kuntalaisille ääni vaalien ulkopuolellakin.

Piraattipuolueen kuntavaaliohjelmassa on kolme pääteemaa, joita on tarkennettu alakohdilla. Lähidemokratia, tiedon saatavuus, hallinnon avoimuus, viisaampi rakentaminen, puhtaampi liikenne, palveluiden jousto ja vallan hajauttaminen ovat teemoja, joita Piraattipuolue esittää valtakunnallisiksi ratkaisuiksi.

Kuntapolitiikassa Piraattipuolue haluaisi lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia vaalien ulkopuolella.

–Vaikutusmahdollisuuksiin kuuluu myös kuntalaisten kyky tietää kunnan asioista, jota tulee vahvistaa hallinnon avoimuudella ja tiedon saatavuudella. Niiden palvelujen, jotka toistaiseksi ovat vielä kunnan hallinnassa, saatavuutta tulee lisätä joustavuutta lisäävillä keinoilla, piraatit toteavat.

Miten suhtaudutte sote- ja maakuntauudistukseen? Tuetteko hallituksen suunnitelmia?

–Hallituksen suunnitelma ei vaikuta vastaavan toteutusta, jonka myötä sote- ja maakuntauudistuksen status on jäänyt hyvin epäselväksi. Suhtaudumme muutoksiin asiaan kuuluvalla varauksella. Maakuntien lukumäärästä taistelu paljasti selvästi hallituspuolueiden kaipuun lisätä valtaansa uudella hallinnontasolla, joka vaalein valitaan. Olettavasti vaalien äänestysprosentti jää hävettävän alhaiseksi, tehden hallinnontason oikeutuksesta kyseenalaisen, puolue toteaa.

–Toistaiseksi joudumme odottamaan, mitä hallitus lopulta muutosten myötä saa aikaan, ja oletettavasti tulemme kirjaamaan poliittisiin ohjelmiimme korjausehdotuksia ilmeisen sotkuiseen uudistukseen, puolue katsoo.