Hallitus täydentää kesäkuun lisäbudjettiaan lisämäärärahalla laivaliikenteen tukemiseen, liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa. 24,8 miljoonan euron lisämääräraha mahdollistaa avustusten myöntämisen lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille liikennöinnin tukemiseen.

Lisämäärärahan tarkoituksena on ”ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, jos se katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi”.

Avustuksen myöntämisellä on ehto: varustamolle asetetaan julkisen palvelun velvoite tai muu liikennöintivelvoite tuetun reitin, aluksen ja vuorotiheyden suhteen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) painottaa merikuljetusten merkitystä Suomen talouden ja elinkeinoelämän kannalta: niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa.

”Haluamme varmistaa, että merikuljetuskapasiteetti riittää ja varustamot säilyisivät toimintakykyisiä. Ensisijaisena tavoitteena on, että liikenne toimii markkinaehtoisesti ja alkaa elpyä kun koronarajoituksia asteittain poistetaan. Tämä määräraha kuitenkin mahdollistaa varustamojen liikennöinnin tukemisen, mikäli se osoittautuu välttämättömäksi”, Harakka kommentoi ministeriön tiedotteessa.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi avustuksen myöntämisestä ja valvonnasta. Avustuksen tarkemmista ehdoista ja myöntämisedellytyksistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella, ja avustuksen tulee täyttää EU:n valtiontukisääntöjen asettamat ehdot, tiedotteessa kerrotaan.

Varustamot hätää kärsimässä

Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet.

Maaliskuun puolivälistä lähtien varustamot kuljettivat käytännössä vain rahtia. Hallitus ilmoitti 14. toukokuuta Schengenin sisärajat ylittävän työmatka- ja muun välttämättömän liikenteen avautumisesta.

Tallink Siljan kaupallinen johtaja Marco Palo ei tuolloin liioin iloinnut.

”Kun matkustajaliikenne pysähtyi, 85 prosenttia liikevaihdostamme oli poissa. Ei tällä ole merkittävää vaikutusta siihen.”

Toukokuun alussa Viking Linen seitsemästä aluksesta neljä oli rahtiliikenteessä. 2 900 työntekijästä suurin osa oli lomautettuna. Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen odotteli valtion kompensaatioita varustamoille.