Hallitus on linjannut koulujen sulkemisesta keskiviikosta alkaen tietyin poikkeuksin.

Poikkeuksia ovat koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta ”kriittisillä aloilla”.

Linjauksen jälkeen on pohdittu, mitkä alat tarkalleen ottaen ovat yhteiskunnan kannalta kriittisiä. Nyt hallitus on julkaissut listan näistä aloista. Voit katsoa koko pitkän listan jutun lopusta.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen mukaan kunkin toiminnon osalta vain toiminnan kannalta välttämättömän henkilöstön lapsille tulisi varmistaa periaatepäätöksessä mainittu opetus. Ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen oleskelu kotona, menettelevät niin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ohjeet koulutuksen järjestäjille ohjeistuksen soveltamisesta. Listaa voidaan täydentää opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä.

Kriittisillä aloilla toimiva henkilöstö hallinnonaloittain:

Valtioneuvosto ja valtiojohto

Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät

Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät

Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä - valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus

Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)

Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat

Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat

Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla

Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut

Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät

Oikeusministeriön hallinnonala

Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö

Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

Pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät

Rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja-/merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit

Poliisitoimi: poliisimiehet kuten päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat.

Edellä mainittujen organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö, sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät (tietohallinto, hr-tuki, viestintä, kv jne)

Hätäkeskukset

Suojelupoliisi

Vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

Valmius

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen

Virka-apu

Perustaminen

Koulutus

Vartiointi- ja turvallisuustoiminta

Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa

(liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)

Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla

Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin

Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin

Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu

Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt

Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka

Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy

Väylävirasto

Ilmatieteen laitos

ELY-liikennevastuualueen henkilöstö:

Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)

ELY-L valmius- ja varautumistehtävät

Finferries saaristoliikenne

TMF-konserni (Traffic Management Finland)

Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia

Operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.

Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat

HSL liikenteenohjaus

turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)

Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset

kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut

kuorma-autojen mekaanikot

terminaalihenkilöstö

Jakeluliikenne ja postitoiminta:

Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta

Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta

liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)

Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy)

luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat

Ilmailu:

lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat

lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö

lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo

lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö

Raideliikenne:

Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.

Tietoliikennepalvelut

Teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.

Luokitus- ja arviointilaitokset

Ajoneuvokatsastus

Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu

Ydin- ja säteilyturvallisuus

Yritysrahoitus

Palkkahallinto

TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).

Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät

Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit ja vast.

Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus

Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät

Maahanmuuttoviraston henkilöstö

Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta

Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus

Fimea

STUK

Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio

THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)

Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen

Turvakotipalvelut

sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat

Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja

AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat

Siivous- ja puhdistuspalvelut

SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

Jätehuolto

Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto

Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta

SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön

SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

konsulipalvelut

Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen

Vientivalvonta ja lupamenettelyt

EU:n kauppapolitiikka

Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla

Hautaustoimi