Median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvosto on antanut harvinaisen julkilausuman. JSN:n kannanotto liittyy toimittajien uhkailuun ja neuvoston huoleen sananvapaudesta.

Uuden Suomen toimittaja Linda Pelkonen kanteli JSN:lle sananvapauden rajoittamisesta, sillä syyttäjä päätti lopettaa esitutkinnan Pelkosta koskevassa uhkailutapauksessa.

JSN:n mielestä näyttää siltä, että poliisi ja syyttäjä eivät ole suhtautuneet asiaan riittävän vakavasti.

– Poliisille on tehty rikosilmoituksia toimittajiin kohdistuneesta uhkailusta, mutta jo esitutkintaa on syyttäjän päätöksellä rajoitettu sillä perusteella, että journalistin ammatissa kovia puheita tulee sietää enemmän kuin normaalisti, neuvosto toteaa.

JSN huomauttaa, että esitutkinnan rajoituspäätöksessä muun muassa todetaan, että ”loukkaus on tapahtunut sellaisen aihealueen piirissä, jonka tällä hetkellä yleisesti tiedetään herättävän voimakkaita mielipiteitä”, ja jotka ”lausutaan usein näkemyksiltään vastakkaiselle taholle monia henkilökohtaisestikin loukkaavalla tavalla”.

– JSN:n mielestä [syyttäjän päätöksen] teksti suorastaan kehottaa toimittajia vaikenemaan sellaisista aihealueista, jotka herättävät voimakkaita mielipiteitä, julkilausumassa sanotaan.

Pelkonen teki viime vuoden loppupuolella rikosilmoituksen saamistaan uhkailuista. Syyttäjä kuitenkin päätti lopettaa tapauksen esitutkinnan perustellen päätöstään muun muassa sillä, että toimittajien ”edellytetäänkin oikeudellisessa mielessä sietävän enemmän loukkaavia kommentteja kuin jonkun julkisuudelta suojassa työtään tekevän henkilön”.

JSN toteaa julkilausumassaan, että yleensä myös toimittaja lasketaan siihen joukkoon, jonka on asemansa vuoksi siedettävä tavallista kovempaa kritiikkiä.

– Neuvosto korostaa sitä, että toimittajan työ sekä sen tulokset ovat julkisia ja kaikkien arvioitavissa sekä kritisoitavissa rankkaankin sävyyn, mutta toimittajan henkilöön ja hänen lähipiiriinsä kohdistuviin uhkauksiin viranomaisten on suhtauduttava nykyistä vakavammin, julkilausumassa sanotaan.

JSN:n tehtäviin kuuluu paitsi hyvän journalistisen tavan tulkitseminen myös sanan- ja julkaisemisenvapauden puolustaminen.

– JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota perustuslaissa turvatun sananvapauden rajoittamiseen, neuvosto toteaa.

Neuvoston mielestä toimittajan henkilöön kohdistuvalla uhkailulla on ”myös laajempia haittavaikutuksia, jotka kohdistuvat koko suomalaiseen yhteiskuntaan”.

– Epäasiallinen palaute ja suoranainen uhkailu saattavat vähentää tai kokonaan estää tiettyjen asioiden käsittelyn mediassa. Tämä on ollut jo aiemmin nähtävissä, kun jotkut tutkijat ovat pidättäytyneet kommentoimasta julkisuudessa araksi kokemiaan aihealueita. Tietoinen tai tiedostamaton itsesensuuri on uhka sananvapaudelle sekä yhteiskunnalliselle keskustelulle ja sitä kautta koko demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle, JSN lausuu.

– Tämä on suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistuva vakava uhka, johon viranomaisten tulisi puuttua, neuvosto linjaa.

Uuden Suomen uutisjohto on kertonut tukevansa Linda Pelkosta sataprosenttisesti.

– Julkisen sanan neuvoston lausuma on vahva kannanotto sanan- ja julkaisemisenvapauden puolesta. Toimittajiin kohdistuva uhkailu on tuomittavaa toimintaa, ja sen suhteen pitää Suomessa olla nollatoleranssi, Uuden Suomen päätoimittaja Markku Huusko sanoo.