Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta julkisti eilen keskiviikkona mietintönsä työaikalain muuttamisesta.

Hallituksen esityksessä niin sanotun jaksotyön käyttöalaa laajennettaisiin. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on jo aiemmin varoittanut, että uusi työaikalaki voisi tuoda hoitoalalle 13–19 tunnin mittaiset työpäivät. LUE LISÄÄ: Työpäivä 19 h, ylityökorvaus 0 € – Tehy: Näin hallituksen ajama ”halpuuttamistyöaika” toimii

Jaksotyö onkin yksi asia, johon valiokunnan mietintöön jätetty vastalause puuttuu. Vastalauseen ovat allekirjoittaneet oppositiopuolueiden sdp:n, vihreiden, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten valiokuntajäsenet.

Jaksotyössä ei määritellä päivittäistä tai viikoittaista säännöllistä työaikaa, vaan tuntimäärä tietyllä jaksolla, esimerkiksi 120 työtuntia kolmen viikon jaksolla. Ainoa rajoitus on vuorokausilepo, jota hallituksen esityksessä nostettaisiin nykyisestä yhdeksästä tunnista 11 tuntiin. Näin työpäivän pituus olisi 13 tuntia.

Tehy on kuitenkin todennut, että lakiesityksen perusteella vuorokausilepoa voitaisiin helposti alentaa yhdeksään tuntiin, jolloin työpäivän pituudeksi tulisi 15 tuntia. Yhdeksän tunnin vuorokausilepoon riittävät esityksessä ”työn järjestelyihin liittyvät syyt”.

Vuorokausilepoa voitaisiin esityksen mukaan tilapäisesti lyhentää myös seitsemään tai jopa vain viiteen tuntiin, jolloin työpäivän pituus olisi enimmillään peräti 19 tuntia.

Ylityökorvauksia ei tällaisista työpäivistä tulisi, kunhan tietyn pidemmän jakson tuntimäärä ei ylity.

Valiokunta huomioi huolen mietinnössään ja toteaa:

”Jaksotyössä työvuorot voivat voimassa olevan työaikalain perusteella olla 13, 15 tai jopa 19 tuntia, kun ne yleistyöajassa ovat 8 tuntia. Lyhyiden vuoronvälien tiedetään olevan yhteydessä väsymyksen, unettomuuden, tapaturmien ja sairauspoissaolojen lisääntymiseen. Lyhyet vuorovälit vaikeuttavat myös työn ja muun elämän yhteensovittamista. Valiokunta tähdentää, että vuorokausilepo tulee jatkossa järjestää pääsäännön mukaan pääsääntöisesti 11 tunnin mittaiseksi. Sitä lyhyempiä lepoaikoja tulee käyttää vain poikkeuksellisesti. Valiokunta edellyttää, että vuorokausilevon toteutumista seurataan erityisesti pääsäännöstä poikkeavan lepoajan käytön arvioimiseksi.”

Valiokunta ehdottaa lakiin täsmennystä, että ”vain mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömiä tukitoimia voidaan teettää jaksotyönä”.

Vastalauseen jättäneet oppositioedustajat kuitenkin vaativat koko jaksotyöstä luopumista.

”Me allekirjoittaneet muistutamme, että työaikalain uudistamisen tavoitteena on valmistautua 2020-luvulle työelämässä. Nyt on aika luopua 1946 kehitetystä jaksotyöstä — eikä laajentaa sen soveltamisalaa, koska jaksotyö on naisia syrjivä halpatyöaikamuoto, jossa on surkea työsuojelun taso. Jaksotyö asettaa työntekijät huonompaan asemaan kuin yleistyöajan mukaista 24/7-työtä tehtäessä. Kaikki 24/7-työ voidaan järjestää vuorotyönä, jossa työaikasuojelu on parempi. Lisäksi tähän yhteyteen oleellisesti vaikuttava ILO:n yleissopimus 149 sairaanhoitohenkilöstöstä velvoittaa yhdenmukaistamaan työehdot”, oppositioedustajat toteavat.

LUE MYÖS: Tehy-lehti: Uusi laki toisi jopa 19 h -työpäivät ”työnantajan määräyksellä”

”Jaksotyöaikaa koskevaan säännökseen liittyy merkittäviä laajennuksia voimassa olevaan lakiin verrattuna, mutta niiden motiivit jäävät perusteluissa pääosin kertomatta. Perustelujen mukaan näyttäisi siltä, että missä tahansa kunnan, seurakunnan, urheiluseuran ja erinäisten yhdistysten järjestämässä leiritoiminnassa voitaisiin käyttää jaksotyöaikaa. Työ voitaisiin järjestää jaksotyönä myös pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali-, terveys- ja eläinlääkäripalveluissa”, vastalauseessa sanotaan.

”Jaksotyötä voitaisiin käyttää esimerkiksi vanhusten palvelutaloissa ja vammaisten asumispalveluissa sekä kotihoitopalveluissa. Niin ikään turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa, koulukodeissa ja vastaavissa toiminnoissa tehtävä työ olisi mahdollista järjestää jaksotyönä”, oppositioedustajat tulkitsevat.

”Edellytämme, että aloitetaan valmistelu jaksotyöstä luopumiseksi”, oppositiojäsenet vaativat.

LUE MYÖS:

Myös työnantajat tyrmäävät esityksen uudesta työajasta: ”Muutokset voivat vaarantaa kriittisiä toimintoja”

Esperi Caren korjausliike raivostutti Tehyn – 72 000 hengen reservissä ”ammattilaisiakin saatavilla”