Turun hallinto-oikeus on kumonnut valtuutettu Janne Salosen (sit) erottamisen Kemiönsaaren kunnan tarkastuslautakunnasta ja todennut Saloseen kohdistuneet toimet lain sekä sananvapauden vastaisiksi.

Oikeuden päätöksen mukaan kunnanvaltuusto käytti harkintavaltaansa väärin ja siten ylitti toimivaltansa erottaessaan koko tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Saloseen kohdistuneen epäluottamuksen takia.

”Valtuuston päätös on näin ollen lainvastainen”, oikeuden ratkaisussa todetaan.

”Oikeus ja ennen kaikkea sananvapaus voitti”, Salonen iloitsee julkisessa Facebook-päivityksessään.

Kaikki sai alkunsa viinaksista, kuten niin usein.

”Päättäjien viinakset kunnan piikkiin”, Salonen otsikoi Puheenvuoro-bloginsa kirjoituksen alkuvuodesta 2018.

Hän toi blogissaan esiin kunnan järjestämän valtuustoseminaarin alkoholi- ja muita kuluja.

”Matkalle varustauduttiin käymällä Alkon ja kaljakaupan kautta: 4 kpl kolmen litran viinipäniköitä ja kaksi 20 tölkin pakettia Karhua kunnan luottokortilla. Tarjoilu kuulemma tapahtui vapaa-ajalla, illanviettona kului ravintolasta tilattuna yhdeksän pulloa valko- ja punaviiniä sekä kuusi kuohuvaa ja mainittujen karhujen lisäksi reilu 50 bastuöliä ja siideriä, kunnan piikkiin”, Salonen kirjoitti.

”Minulla ei ole varaa naljailla kenenkään alkoholinkäytöstä, itsellenikin maistuu. Sen sijaan voisi hyvällä syyllä kysyä, olisiko kunnilla syytä tehdä ohjeistus alkoholintarjoilun suhteen?”

Saaristossa kuohuu

Blogikirjoitus aiheutti Kemiönsaaren valtuustossa paheksuntaa ja johti lopulta koko Kemiönsaaren tarkastuslautakunnan erottamiseen. Näin toimittiin, koska yksittäistä lautakunnan jäsentä, varapuheenjohtaja Salosta, ei voitu erottaa.

Tarkastuslautakunta käynnisti jatkotoimet tilapäisen valiokunnan asettamiseksi, koska Salosen katsottiin aiheuttaneen lautakuntaan luottamuspulan selvittäessään ja julkisesti kyseenalaistaessaan valtuustoseminaarin kustannuksia muiden jäsenten tietämättä. Lautakunnan jäsenten mukaan tämä ei ollut hyvien tapojen eikä lautakunnan pelisääntöjen mukaista ja aiheutti kunnalle huomattavaa kielteistä julkisuutta.

Tilapäisen valiokunnan kuulemisissa useimmat tarkastuslautakunnan jäsenet katsoivat jäsenten välillä olevan luottamuspulan, ja osa katsoi lautakunnan myös menettäneen toimintakykynsä. Myös valtuuston luottamuksen tarkastuslautakuntaa kohtaan katsottiin horjuneen.

Kunnanhallitus totesi lausunnossaan, että esitetyn materiaalin pohjalta kuntalain mukaiset tarkastuslautakunnan erottamisen perusteet ovat olemassa. Valtuusto päätti 10.9.2018 erottaa kaikki tarkastuslautakuntaan valitut luottamushenkilöt, koska ”kaikki heistä eivät nauti valtuuston luottamusta”.

Perusteluiden mukaan yhteisten pelisääntöjen rikkominen on kuntalain 69 §:n vastaista käytöstä luottamushenkilöltä.

Oikeuden ratkaisu: Potkut kumottiin

Turun hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa 26.11.2019. Hallinto-oikeus katsoo saamansa selvityksen perusteella, että valtuuston luottamuksen menetys on kohdistunut nimenomaan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Saloseen.

Lisäksi luottamuksen menetyksen syynä on ollut nimenomaan Salosen blogikirjoitus, sillä asiassa ei tullut esiin aiempaa epäasianmukaista toimintaa tahi muita seikkoja, joiden olisi voitu katsoa vaikuttaneen luottamuspulan syntyyn.

”Hallinto-oikeus katsoo, että kirjoitus on luonteeltaan asiallinen, joskin kriittinen, ja siinä nostetaan julkiseen keskusteluun kunnan varojen käyttöä koskeva asia, jolla on katsottava olevan yhteiskunnallista merkitystä”, oikeus toteaa ratkaisussaan.

Oikeus huomioi, että Salosen ei ole edes väitetty saaneen julkaisemiaan tietoja tarkastuslautakunnan jäsenenä, vaan hän on saanut ne julkisista asiakirjoista käyttäessään yleistä tiedonsaantioikeuttaan.

”Asiassa saadusta selvityksestä ei muutoinkaan ilmene, että Salonen olisi tässä yhteydessä taikka ennen blogikirjoitustaan tuonut julkisuuteen muuta tarkastuslautakunnan käsiteltävänä olevaa asiaa kuin blogikirjoituksen jälkeiseen omaan kuulemiseensa liittyneen menettelyn, jonka hän on kyseenalaistanut”, oikeus toteaa.

LUE MYÖS:

”Kuuluu sananvapauden ytimeen”

Hallinto-oikeus toteaa, että poliittiset mielipiteet lähtökohtaisesti kuuluvat perustuslaissa turvatun sananvapauden ydinalueelle.

”Sananvapauteen sisältyy muun ohella oikeus ilmaista ja julkistaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkastuslautakunnan jäsenyys sinänsä ei ole peruste kaventaa sananvapautta. Tarkastuslautakunta tai muukaan kunnan toimielin tai taho ei voi sisäisillä ohjeilla tai ennakkovalvonnalla rajoittaa luottamushenkilön sananvapautta sillä perusteella, että sen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuu kunnalle huomattavaakin kielteistä julkisuutta. Toimielimeen kuuluvien luotta- mushenkilöiden erottaminen ei myöskään voi toimia jälkikäteisenä rankaisulli- sena seuraamuksena siitä, että luottamushenkilö on käyttänyt hänelle kuuluvaa sananvapauttaan lainsäädännön mahdollistamalla tavalla.”

Oikeuden mukaan valtuuston päätöksen erottaa kaikki tarkastuslautakuntaan valitut luottamushenkilöt on katsottava ”olevan seurausta siitä, että Salonen on käyttänyt hyväksyttävänä pidettävällä tavalla perustuslain suojaamaa sananvapauttaan nostamalla kriittisellä kirjoituksellaan yleiseen keskusteluun edellä mainitun yhteiskunnallisen kysymyksen”.

”Valtuusto on erottaessaan tarkastuslautakunnan luottamushenkilöt Salosen sananvapauden käyttämiseen liittyvän syyn vuoksi käyttänyt väärin harkintavaltaansa ja siten ylittänyt toimivaltansa. Valtuuston päätös on näin ollen lainvastainen”, hallinto-oikeus toteaa.

Erottamispäätöksen kumonnut oikeus hylkäsi päätöksessään useita valituksia kunnan elinten muista menettelytavoista, jotka Salonen oli katsonut virheellisiksi.

Salonen, joka toi jo oikeusprosessin alla esiin kunnan menettelyn lainvastaisuutta, on tyytyväinen oikeuden ratkaisuun. Hän katsoo, että asialla on Kemiönsaarta laajempi merkitys, koska hallinto-oikeuden päätöksen nojalla kunnan elinten ei ole mahdollista rajoittaa luottamusmiehen sananvapautta tavalla, jolla Kemiönsaaren valtuusto toimi.

”Kysymys on paljon Kemiönsaarta laajempi ja koskee kaikkia niitä ’koulukiusattuja’ kunnallisia luottamusmiehiä jotka eivät alennu kumileimasimeksi miellyttämisen tai rangaistuksen pelossa”, Salonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän on aiemmin huomauttanut, että hänen blogikirjoituksensa sisälsi ainoastaan tietoja, jotka ovat julkisuuslain mukaan julkisia.

LUE MYÖS: