Sote- ja maakuntauudistuksen suurimmaksi pähkinäksi näyttää muodostuvan niin sanottu EU-notifikaatio, jonka saaminen voi viedä pitkän ajan. Perustuslakivaliokunta edellyttää, että soten yhteensopivuus EU-sääntelyyn varmistetaan tavalla tai toisella.

Valiokunnan lausuntoa soten valinnanvapausesityksestä on pidetty notifikaation osalta kryptisenäkin. Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori Juha Raitio sekä Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori ja eurooppaoikeuden dosentti Tuomas Ojanen arvioivat Ylen Ykkösaamussa, että käytännössä sotessa ei voida edetä varmistumatta sen yhteensopivuudesta EU-sääntelyyn.

Riskinä on, että Suomeen sorvattavan valinnanvapausjärjestelmän voitaisiin tulkita olevan ainakin osittain taloudellinen, jolloin EU:ssa saatettaisiin katsoa, että järjestelmään kuuluu kiellettyjä valtiontukia. Jäsenvaltion tulee ilmoittaa ennakolta eli notifioida Euroopan komissiolle kaikki sellaiset tuet, joita annetaan taloudelliseen toimintaan ja joille ei löydy suoraa hyväksyttävyyden perustaa EU:n säädöksistä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapausesitys tulisi notifioida ja asettaa notifiointia koskevilta osiltaan voimaan vasta komission hyväksynnän jälkeen, jos sote-valiokunta ei pysty varmistumaan järjestelmän EU-yhteensopivuudesta. Valinnanvapausesitys on nyt sote-valiokunnan käsiteltävänä.

Perustuslakivaliokunta ottaa EU-ulottuvuuteen lopullisen kannan vasta sote-valiokunnan harkinnan jälkeen.

Ojanen ja Raitio vastasivat radio-ohjelmassa kysymykseen siitä, millaisen riskin hallitus ottaa, jos sote runnotaan läpi varmistumatta EU-yhteensopivuudesta.

–Aivan kuten kollega Ojanen totesi, on täysin kestämätön tilanne, jos sellaiseen mennään. Kyllä tämä täytyy lainsäädäntövaiheessa selvittää. Muuten riskinä ovat kansallisessa tuomioistuimessa määrätyt takaisinperinnät kielletyille valtiontuille. Semmoinen on sote-sektorilla erittäin ikävä asia, Raitio sanoi.

Samaan asiaan kiinnitti huomiota myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan, jonka mukaan takaisinperinnän lisäksi järjestelmän perusratkaisuja voitaisiin joutua muuttamaan jälkikäteen.

Ojasen mukaan uhkana olisi järjestelmän jäädytys siksi aikaa, kun asiaa tutkitaan. Hänen mukaansa nyt ollaan jo hyvin lähellä sitä, että notifiointi on tehtävä, ellei sitten haluta kunnolla selvittää toista vaihtoehtoa, jota peräänkuulutettiin jo viime vuonna.

Toisessa vaihtoehdossa on kyse siitä, että sote-palvelut määriteltäisiin yleistä taloudellista etua koskeviksi palveluiksi eli SGEI-palveluiksi. Myös Ojanen itse vaati hallitusta selvittämään tätä vaihtoehtoa jo viime keväänä, mutta korjatussakaan esityksessä SGEI-vaihtoehtoa ei ole käyty läpi.

Nämä vaihtoehdot tuo esiin myös perustuslakivaliokunta lausunnossaan, jota molemmat oikeusoppineet kehuivat radio-ohjelmassa. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi lausunnon julkistustilaisuudessa, että valiokunta tarjosi kaksi askelmerkkiä, joiden avulla ”tästä suosta turvallisesti kuljetaan ulos”. SGEI-palveluihin ei sovelleta valtiontukisääntelyä. Niille ei ole sitovaa EU-oikeudellista määritelmää, vaan jäsenvaltioilla on harkintavaltaa niiden määrittelyssä. Lue tarkemmin lausunnosta: Sotessa yhä vakavia perustuslaillisia ongelmia – uutta hallituksen esitystä ei tarvita

Raitio huomauttaa, että SGEI-kortti on uusi tarkasteltava asia, mikä myös vaatii ”melkoisesti työtä”. Se sisältää Raition mukaan muun muassa korvauksiin ja aikaan liittyviä reunaehtoja.

–Se on todellakin välttämätöntä, että tämä valtiontukiproblematiikka tämän sote-asian tiimoilta nyt selvitetään perusteellisesti ja se selvitys kestää riippumatta siitä, puhutaanko SGEI:stä tai sitten tästä notifioinnista, Raitio sanoi.

Nykyhallituksen sote voisikin kaatua pahimmassa tapauksessa jo aikatauluongelmiin EU-notifikaation takia, sillä vaalikautta on jäljellä alle vuosi. Tilannetta varjostaa myös kokoomuksen huoli siitä, että sen ajama valinnanvapaus voisi vesittyä, kun keskustan ajama maakuntamalli olisi etenemässä ongelmitta. Sekä kokoomuksesta että keskustasta on korostettu, että sote viedään maaliin kokonaisuutena.

Professorit viittaavat myös korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) oikeuskäytäntöön, johon perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota. Ojanen huomauttaa, että myös KHO saattaisi joutua pyytämään ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta, mikä veisi keskimärin yli 1,5 vuotta.

Valiokunta viittaa lausunnossaan KHO:n ratkaisuun, jossa katsottiin potilaiden kiireettömien siirtokuljetusten olevan taloudellista toimintaa. Valiokunnan mielestä ratkaisu osoittaa, että sote-palveluiden sisällä voi olla taloudellista toimintaa, vaikka palvelujen luonne yleensä katsottaisiinkin ei-taloudelliseksi. Lue myös: Päivi Nerg ja ministeriö tyrmäävät KHO:n vaatimuksen – Sote-uudistusta vaaditaan EU:n syyniin

– Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkkaan selvitettävä, voidaanko ehdotettua valinnanvapausjärjestelmää pitää sisällöltään notifiointia edellyttävänä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarvittaessa muutettava valinnanvapausjärjestelmää siten, että oikeudellinen epävarmuus valtiontukisääntelyn soveltuvuudesta poistuu, valiokunta katsoo lausunnossaan.

–Perustuslakivaliokunta pitää erityisen valitettavana, että hallituksen esityksessä ei ole otettu huomioon EU:n valtiontukisääntelyn merkitystä perustuslain kannalta.

Hallitus ei ole notifioinut esitystä, koska notifiointi komissiolle johtaisi hallituksen mukaan sellaisiin lisäkysymyksiin, joihin Suomella ei ole vielä vastauksia. Vasta kun saadaan päätöksiä kapitaatiomaksuista ja muista korvauksista sekä arvioita toiminnan vaikutuksista voidaan hallituksen mukaan vastata komission keskeisiin kysymyksiin.

Perustuslakivaliokunta sai valtioneuvostolta selvityksen, jonka mukaan viranomaisyhteistyö komission suuntaan on ollut hallituksen käsityksen mukaan avointa ja jatkuvaa. Komission ylimmän virkamiesjohdon kanssa käydyissä epävirallisissa keskusteluissa on valtioneuvoston mukaan tullut ilmi, ettei komissio suosittele notifiointia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola totesi Ykkösaamussa, ettei ota kantaa notifikaatioon, mutta muut perustuslakivaliokunnan esille nostamat asiat näyttävät olevan ratkaistavissa. Hän viittaa ajallisiin seikkoihin ja hieman haasteellisempaan rahoituskysymykseen. Hän sanoi saaneensa sosiaali- ja terveysministeriöstä tiedon, jonka mukaan näiden seikkojen valmistelu on jo varsin hyvässä käynnissä.

Lue lisää:

Nämä ovat soten 3 kipupistettä: Nyt uhkana on prosessi, joka voi kestää jopa vuosia

Jan Vapaavuori hyökkäsi rajusti omaa puoluettaan vastaan Ylellä: ”Kokoomus on myynyt kaikki pyhät periaatteensa”

Ben Zyskowicz Ylellä: Pelätty sote-kehys kelpasi – Jyrkemmän paperin vuotaja halusi estää lievennykset

Ristivetoa perustuslakivaliokunnan sisällä: ”Olisi rehellisempää sanoa, ettei pidä nykyisen perustuslain sisällöstä”

”Lopputuloksena lehmänkaupoista voi kokoomukselle jäädä käteen vain hapantunut maito”

Professorin huomio sote-lausunnosta: ”Painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle”