Työmarkkinajärjestöt ovat päässeet sopuun työeläkejärjestelmän muutosehdotuksista, joita ne esittävät valtiovallalle. Työmarkkinajärjestöjen aikaansaama sopimus perustuu vuoden 2017 eläkeuudistussopimuksessa sovittuihin jatkoneuvotteluihin.

Järjestöt muun muassa nykyaikaistaisivat perhe-eläkkeitä, nostaisivat työttömyysturvaputken alaikärajaa ja tarkistaisivat työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) mukaan lapseneläkettä pidennetään kahdella vuodella 20 ikävuoteen, ja leskeneläke muutetaan määräaikaiseksi ja sitä saavat jatkossa myös avolesket tietyin edellytyksin.

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tiedotteen mukaan perhe-eläkkeiden uudistamisella saadaan pitkällä aikavälillä supistettua eläkemenojen kasvua 0,4 prosentilla työeläkemaksun pohjana oleviin palkkoihin suhteutettuna.

Edellytykset työttömyysturvaputken alaikärajan nostolle ovat sosiaali- ja terveys-, valtiovarain- sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tekemän selvityksen mukaan toteutuneet. Nostoehdotusta helpotti EK:n mukaan alaikärajan noston merkittävät työllisyysvaikutukset, joihin lukeutuvat työllisyyden koheneminen pitkällä aikavälillä 9 000 henkilötyövuodella, työllisyysasteen nousu 0,2 prosenttiyksiköllä ja ja työttömyysasteen lasku 0,3 prosenttiyksiköllä.

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikäraja nostetaan SAK:n mukaan yhdellä vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Koska vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee laskelmien mukaan yli 65 vuoden, työttömyyspäivärahan ja sairauspäivärahan saamisen yläikärajaa nostetaan.

Sopimuksessa on myös kirjattuna, että henkilöstön vähentämiseen liittyvä työnantajan ilmoitusvelvollisuus työ- ja elinkeinotoimistolle ja tiedotusvelvollisuus työllistymissuunnitelmasta palautetaan. Lisäksi työajan ulkopuolella tapahtuva matkustaminen sisällytetään osaksi työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, ja velvoitetta työn rasituksen vähentämisestä täsmennetään. Lisäksi järjestöt käynnistävät kaksikantaisen valmistelun siitä, miten työssä esiintyviä kuormitustekijöitä voidaan välttää ja vähentää työurien pidentämiseksi.

EK:n mukaan järjestöjen ehdotus valtiovallalle täyttää pääministeri Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman työeläkepolitiikan keskeiset tavoitteet kestävästä taloudellisesta huoltosuhteesta, riittävistä eläkkeistä, rahoituksellisesta kestävyydestä ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

”Koska ehdotetut muutokset ovat lakiteknisesti pääosin helpohkoja, hallitus voi antaa – asianmukaisen kolmikantaisen valmistelun pohjalta – tarvittavat säädösmuutosesitykset eduskunnan käsiteltäväksi heti syysistuntokauden alkupuolella”, EK:n tiedotteessa sanotaan.

Sopimuksen mukaan järjestöjen mielestä toimet tukevat vuoden 2017 eläkeuudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja hallituksen tavoitetta työllisyyden vahvistumisesta noin 60 000 henkilöllä.