Keskustan puheenjohtajaehdokkaat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ovat vastanneet eduskunnan puhemiehen, ex-pääministeri Matti Vanhasen heille laatimaan ”vaalikoneeseen”. Niin Vanhasen vaalikoneen kuin ehdokkaiden vastauksetkin on julkaissut keskustan äänenkannattaja Suomenmaa.

Vanhanen kysyy muun muassa vastakkainasettelusta ja siitä, missä asioissa keskusta voisi nousta polarisaation toiseksi vaihtoehdoksi.

”Meidän tulee tehdä selväksi, että vih­rei­den tapa toi­mia ja esiin­tyä ai­no­a­na ym­pä­ris­tö­puo­lu­ee­na pe­rus­tuu mie­li­ku­viin. Us­kon, et­tä olem­me aat­teel­tam­me vih­rei­tä vah­vem­pia, kun kes­kus­te­lem­me esi­mer­kik­si il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­taan liit­ty­vis­tä, ai­dos­ti glo­baa­lis­ti vai­kut­ta­vis­ta kei­nois­ta.

Vih­re­ät esit­ti­vät asi­an ide­o­lo­gi­se­na, vaik­ka oi­ke­as­ti kyse on oi­kei­den ja vai­kut­ta­vien kei­no­jen esit­tä­mi­ses­tä. Mie­les­tä­ni vih­reil­lä ei ole ko­ko­nais­val­tais­ta, suo­ma­lais­ta elä­män­ta­vas­ta läh­te­vää ja ta­lout­ta tur­vaa­vaa oh­jel­maa. Mei­dän tu­lee sel­lai­nen ra­ken­taa ja vies­tiä”, Kulmuni sanoo vastauksessaan.

Samassa vastauksessa hän haastaa myös perussuomalaisia.

”On suu­ri va­hin­ko kes­kus­te­lul­le, et­tä ää­ri­na­ti­o­na­lis­ti­nen puhe on val­taa­mas­sa suo­ma­lai­suu­den kä­si­tet­tä. Tämä joh­taa sii­hen, et­tä moni mal­til­li­nen ih­mi­nen vält­te­lee asi­as­ta pu­hu­mis­ta. Kui­ten­kin meil­lä on oi­keus ter­vee­seen kan­sal­lis­tun­tee­seen. Jos em­me puo­lus­ta Suo­men etua maa­il­mal­la, niin ei sitä ku­kaan muu­kaan tee”, Kulmuni kirjoittaa.

LUE MYÖS: Jussi Halla-aho väestönvaihdoksesta SuomiAreenassa: ”Meillä kaikilla on intuitiivinen näkemys siitä, onko vastaantulija suomalainen”

”Kes­kus­tal­la tu­lee ol­la myös sel­keä lin­ja pa­ko­lais­ky­sy­myk­seen. Mei­dän suo­ma­lai­suu­den tu­lee ol­la myön­tei­nen, ei tois­ten syyl­lis­tä­mi­seen, en­nak­ko­luu­loi­hin tai vi­haan pe­rus­tu­va”, hän myös lisää.

Helsingin Sanomien hiljattain julkaistun puoluegallupin jälkeen julkisuudessa on keskusteltu poliittisen kannatuksen polarisoitumisesta. Tähän otti kantaa myös gallupeja johtavan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, joka näki sdp:n, kokoomuksen ja keskustan matkivan vihreitä.

”Vaikka vihreät ovat vielä kokoomuksen ja demareiden takana, he ovat trendsettereitä ja todellisia tahtipuikon heiluttajia niin hallituksessa kuin liberaalissa kentässä muutenkin”, Halla-aho sanoi. LUE LISÄÄ: Jussi Halla-aho: ”Vihreillä on suvereeni yliote”– Ennustaa paniikkireaktioita hallituksessa

Kaikkonen puolestaan listaa vastauksessaan aiheita, joissa keskusta voisi hillitä polarisaatiota:

”1) Ta­sa­pai­noi­sen alu­e­ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­nen.

2) Maa­seu­dun ja maa­ta­lou­den puo­lus­ta­mi­nen.

3) Pie­ny­rit­tä­jyy­den ja työn­te­on ar­vos­ta­mi­nen.

4) Per­hei­den va­lin­nan­va­pau­den ja ko­ti­hoi­don­tu­en puo­lus­ta­mi­nen.

5) Oma­toi­mi­suu­den, it­sen­sä ke­hit­tä­mi­sen ja opis­ke­lun ar­vos­ta­mi­nen.

6) Yh­teis­kun­nan hei­kom­pi­o­sai­sis­ta huo­leh­ti­mi­nen.

7) Maan­lä­hei­sen ja luon­non­lä­hei­sen, suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van ar­vos­ta­mi­nen”, Kaikkonen vastaa.

Keskusta valitsee itselleen uuden puheenjohtajan syyskuun ylimääräisessä puoluekokouksessa. Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti erittäin huonon eduskuntavaalituloksen jälkeen väistyvänsä puolueen johdosta.

Kulmuni on keskustan varapuheenjohtaja ja elinkeinoministeri ja Kaikkonen puolestaan puolustusministeri.

LUE MYÖS: Tutkimuspäällikkö ennustaa lehdessä: Vihreät nousee pian suurimmaksi puolueeksi – sitä ennen tulee ”sinimusta oikeistohallitus”