Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tehnyt markkinaoikeudelle esityksen Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämiseksi. KKV:n mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden myynnissä foodservice-asiakkaille. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit, catering-yritykset, huoltoasemat ja kioskit.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö tarjoaa foodservice-palveluja ja harjoittaa tukkukauppaa. Myös Heinon Tukku on päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-sektorin toimijat.

KKV siirsi kesäkuussa yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattoi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Markkinaoikeus pidensi yrityskaupan käsittelymääräaikaa kahteen otteeseen, ensin 24. lokakuuta asti ja toisen kerran 18. marraskuuta saakka.

Yrityskauppa johtaisi määräävään markkina-asemaan

Molemmat yrityskaupan osapuolet ovat laajaa tuotevalikoimaa tarjoavia yleistukkuja, jotka palvelevat foodservice-asiakkaita valtakunnallisesti. Muut laajaa valikoimaa tarjoavat suuret yleistukut ovat Wihurin Metro-tukut ja S-ryhmään kuuluva Meira Nova. Lisäksi markkinoilla toimii kolme pienempää yleistukkua.

Yleistukkujen ohella suuri joukko pienempiä, tiettyyn tuoteryhmään keskittyviä erikoistukkuja sekä päivittäistavaroita valmistavia yrityksiä toimittaa tuotteita foodservice-asiakkaille. Erikoistukut ja valmistajat eivät kuitenkaan tuota merkittävästi kilpailun painetta laajaa tuotevalikoimaa myyville yleistukuille, joilta asiakkaat hankkivat suurimman osan, noin 70–80 prosenttia tarvitsemistaan tuotteista.

KKV:n selvitysten mukaan Keskon ja Heinon Tukun yhdistyminen johtaisi määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinoilla ja siten kilpailun olennaiseen vähentymiseen. Selvitysten perusteella Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus nousisi jopa 60–70 prosenttiin yleistukkujen markkinalla.

Tarkka markkinaosuus on liikesalaista tietoa. Viraston selvitykset osoittivat, että Kesko ja Heinon Tukku ovat kilpailleet läheisesti samoista asiakkaista ennen yrityskauppaa sekä Heinon Tukun perinteisellä toimialueella Uudellamaalla että muualla Suomessa.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa kaupan toteuttamisen edellytyksiksi asetettavilla ehdoilla. Kieltoesityksen tekeminen jäi tässä tapauksessa ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi, koska Keskon KKV:lle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle.

Yrityskaupan kieltäminen on harvinaista

Yrityskauppojen valvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. Nyt tehty kieltoesitys on Suomessa kautta aikojen neljäs.

Markkinaoikeuden on kilpailulain mukaan annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa esityksen tekemisestä. Markkinaoikeus voi joko kieltää yrityskaupan KKV:n esityksen mukaisesti, hyväksyä kaupan sellaisenaan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja. Muutosta markkinaoikeuden päätökseen voi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

KKV:n esitykseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Esitys voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Kesko kertoi KKV:n ilmoituksen jälkeen omat näkemyksensä tilanteesta.