Korkein oikeus (KKO) antoi torstaina hallitukselle harvinaisen oma-aloitteisen lakiehdotuksen, jonka takana on huoli suomalaisten oikeusturvasta vakuutusoikeudellisissa asioissa. KKO vaatii hallitusta asettamaan Valviran velvolliseksi vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamiseen.

Asia on kiireellinen ja siihen tulisi KKO:n mukaan puuttua ensi tilassa. KKO esittää lainsäädännön täydentämistä siten, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ”tehtäväksi säädettäisiin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antaa KKO:lle pyynnöstä vakuutuslääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja”.

KKO:n aloite johtuu siitä, että oikeus – ja siten vakuutusoikeuden ratkaisuun muutosta hakeva kansalainen – ei tällä hetkellä välttämättä saa pyytämiään lausuntoja. KKO:n mukaan tällä hetkellä ei käytettävissä yksinkertaisesti ole tahoa, ”joka olisi velvollinen antamaan vakuutusoikeudellisessa asiassa lääketieteellisen lausunnon tai joka antaisi sellaisen vapaaehtoisesti”.

Aiemmin lausuntoja antoi Valvira, joka kuitenkin marraskuussa 2011 ilmoitti lopettavansa lausuntojen antamisen. Valviran mukaan lausuntojen antaminen ei kuulunut sen lakisääteisiin tehtäviin eikä sillä ollut riittäviä voimavaroja lausuntojen valmisteluun.

Kun apulaisoikeuskansleri kiinnitti tuomioistuinten tarpeeseen huomiota vuonna 2014, lausuntoja antoivat vuosina 2015–2016 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä yliopistolliset sairaanhoitopiirit. Nekin kuitenkin ilmoittivat KKO:lle vuonna 2017, etteivät ne enää kyenneet löytämään vapaaehtoisia erikoislääkäreitä lausunnonantajiksi.

”Sairaanhoitopiirit muutoinkin vastustivat lausunnonantotehtävää katsoen, että tehtävästä tulisi säätää lailla”, KKO kertoo.

KKO:n mukaan lausuntojen antamista koskeva säädösvalmistelu ”ei ole sosiaali- ja terveysministeriössä edennyt”. KKO:n mukaan se on toistuvasti tiedustellut asian etenemisestä ministeriöltä, mutta ministeriö on vedonnut säädösvalmisteluresurssien puutteeseen.

”Viimeksi joulukuussa 2017 ministeriö on perustellut tätä KKO:lle resurssiensa puutteilla”, KKO kertoo lakiesityksessään.

Tilanne on ongelmallinen. Esimerkiksi keväällä 2017 korkein oikeus pyysi HUS:lta vakuutuslääketieteellistä lausuntoa. HUS ilmoitti, ettei se ollut pyynnöistään huolimatta löytänyt vapaaehtoista lausunnonantajaa. KKO ei saa nykyään myöskään yliopistollisilta sairaanhoitopiireiltä pyytämiään vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja.

Esityksen taustalla ovat korkeimman oikeuden mukaan oikeusturvasyyt.

”Muutoksenhakijat vakuutusoikeudellisissa asioissa ovat usein vähävaraisia tai vaikeissa olosuhteissa eläviä ihmisiä. Ei voida edellyttää, että he voisivat itse hankkia ja kustantaa sen lääketieteellisen asiantuntemuksen, jota vakuutusoikeudellisen asian ratkaiseminen korkeimmassa oikeudessa edellyttää. Valittajien oikeusturva heikentyy merkittävästi, jos he eivät asiantuntijalausunnoista aiheutuvien kustannusten pelossa ryhdy vaatimaan oikeuksiaan hakemalla muutosta korkeimmasta oikeudesta tilanteissa, joissa siihen olisi perusteita”, KKO vetoaa.

KKO:n mukaan lainsäädäntöesityksen tavoitteena on oikeusturvan ylläpitäminen näissä asioissa, joissa puolueettoman asiantuntijan näkemyksen saaminen tarvittaessa parantaa oikeusvarmuutta. Lisäksi lausuntojen tulee olla muutoksenhakijoille maksuttomia.

KKO:lta voi hakea muutosta vakuutusoikeuden ratkaisuun vain, jos kysymys on siitä, oikeuttaako vamma, sairaus tai kuolema työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön mukaiseen korvaukseen, tai siitä, kenen korvaus on maksettava.

Säännös Valviran tehtävästä antaa lausuntoja esitetään lisättäväksi työtapaturma- ja ammattitautilakiin. KKO katsoo, että muutos tulisi saattaa voimaan ensi tilassa.

Korkein oikeus voi sitä koskevan lain mukaan tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. Aloitteen tekeminen on harvinaista.