Apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen kunnalle, johon kuuluvan koulun keskusradiosta on kuulutettu seurakunnan pitämää uskonnollista aamunavausta. Viranomaisen mukaan koululaisten uskonnonvapaus ei ole toteutunut koulussa.

Apulaisoikeusasiamies katsoo ratkaisussaan, että seurakunnan perinteisesti pitämät päivänavaukset ovat olleet selvästi uskonnollisia, vaikka niihin ei ohjeistuksen mukaan saisi sisältyä uskonnan harjoittamista vaan lähinnä eettistä pohdintaa. Ohjeesta huolimatta aamunavauksessa on esimerkiksi kuultu virsi, rukousmuotoinen runo sekä siunatun kouluviikon toivotus. Päivänavaukset ovat kuuluneet keskusradion kautta kaikille, eikä niille ole järjestetty riittävää vaihtoehtoa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kantelijan valitus ja kunnan antama selvitys poikkesivat toisistaan siinä, missä määrin ja millaista uskonnollista ainesta seurakunnan koulussa pitämät aamunavaukset lähtökohtaisesti sisältävät. Kunta ei kuitenkaan kiistänyt kantelijan yksilöimiä esimerkkitilanteita syksyltä 2017, jolloin keskusradiossa oli puhuttu muun muassa ”siunauksesta ja Luojan varjeluksesta”.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kunnan selvityksestä ilmenee, että oppilaan huoltaja voi pyytää lapselleen ”vapautuksen olla osallistumatta” päivänavaukseen, jolloin ”oletusarvona on, että oppilaat ohjautuvat annetun ohjeen mukaan tilaan, jonne päivänavaus ei kuulu”. Sen sijaan selvityksestä ei ilmene, onko päivänavauksille edes pyritty järjestämään vaihtoehtoista, mielekästä toimintaa. Apulaisoikeusasiamies piti muutenkin saamiaan selvityksiä ylimalkaisina ja puutteellisina. Epäselväksi jäi muun muassa se, onko oppilaiden vanhemmille tosiasiassa viestitty aamunavauksista ja mahdollisuudesta kieltäytyä niistä.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on kyseenalaista, turvaako järjestely oppilaiden yhdenvertaisuuden ja oikeuden olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin niin, ettei leimautumista aiheudu.

– Edellä kerrotun perusteella pidän koulun menettelyä selvän virheellisenä ja oppilaiden ja heidän huoltajiensa perusoikeuksia vaarantavana. Selvityksen perusteella oppilaat ja heidän huoltajansa ovat kantelussa kerrotuissa tilanteissa menettäneet todellisen ja aidon vapauden valita, osallistuuko oppilas tilaisuuksiin. EIT:n ratkaisukäytännön valossa ei liene ainakaan kaikissa olosuhteissa myöskään hyväksyttävä järjestely esimerkiksi se, että opettajat siirtäisivät uskonnollista ainesta sisältäviin tilaisuuksiin osallistumattomat oppilaat tuoksi aikaa pois luokkahuoneesta muihin tiloihin, apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan.

Suomessa vakiintuneen linjauksen mukaan uskonnonharjoittamisen piirteitä sisältävien tilaisuuksien pitäminen osana koulutyötä on hyväksyttävää, jos koulu huolehtii vaihtoehdoista toiminnalle.

– Käsillä olevassa asiassa tämä ehto ei ole toteutunut, kun keskusradion kautta uskonnollinen viestintä on suunnattu kaikille oppilaille ja koulun henkilökunnalle riippumatta siitä, haluavatko he oppivelvollisuus- ja työpaikallaan tällaista vastaanottaa.

Apulaisoikeusasiamies pitää selvänä, ettei uskonnollisia, yhteisiä aamunavauksia voida perustella kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen selvityksessä esiin tuoduilla perinteillä. Hänen mukaansa kaupungin tulee tulevassa toiminnassaan huomioida tarkasti uskonnon- ja omantunnonvapauteen liittyvät pykälät ja ohjeistukset.

– Kuten Opetushallituksen 12.1.2018 julkaistuissa uusissa ohjeissa todetaan, opetuksen järjestäjä voi päätyä myös siihen, ettei koulun työsuunnitelmassa määriteltynä työaikana järjestetä lainkaan uskonnollisia tilaisuuksia tai toimituksia, apulaisoikeusasiamies toteaa.

Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan uskonnon tai vakaumuksen perusteella. mukaan jokaisella on lisäksi uskonnon ja omantunnon vapaus, ja tähän sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen, ja perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.