Perustuslakivaliokunta on antanut tänään lausunnon hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä on kyse ravintoloiden avaamisen ehdoista.

Ehdoista on tarkoitus säätää lailla tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Hallitus ehdottaa poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoiminnalle rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan, kun ravitsemisliikkeiden lähes kaiken toiminnan kattanut väliaikainen kielto loppuu.

Lakiehdotuksen on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.

Hallitus esittää, että asiasta säädetään tilapäisenä poikkeamisena perusoikeuksista perustuslain 23 §:n mukaan. Kyseiseen pykälään vedoten voidaan säätää välttämättömiä poikkeuksia perusoikeuksiin.

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt ehdotettu pitkä voimassaoloaika ei ole perustuslain 23 §:n mukaista, eikä lakia voida säätää perustuslain 23 §:n nojalla.

”Ehdotetuista rajoitustoimenpiteistä voidaan vallitsevissa olosuhteissa säätää kuitenkin perusoikeusrajoituksina. Lakia on muutettava niin, että suoraan siitä käyvät täsmällisemmin ilmi toiminnanharjoittajien velvollisuudet. Valtioneuvoston on seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää”, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

Perustuslakivaliokunta korostaa lausunnossaan, että nyt ehdotetun kaltaisia rajoituksia valmisteltaessa tulee huomattavasti yksityiskohtaisemmin pystyä perustelemaan juuri ehdotettujen toimenpiteiden välttämättömyys. Samalla on tarkasteltava myös perusoikeuksien kannalta vähemmän rajoittavia muita sääntelyvaihtoehtoja.

Valtiosääntöasiantuntija, julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen arvioi lausuntoa tuoreeltaan Twitterissä.

”Kova mutta täysin perusteltu kannanotto perustuslakivaliokunnalta: ravintoloiden avaamista koskevaa lakia ei voi perustaa hallituksen esittämällä tavalla perustuslain 23 §:n soveltamiselle”, Rautiainen tviittaa.

Myös kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin kommentoi lausuntoa.

”Iso askel poikkeusolojen poikkeusjuridiikasta normaalisuusperiaatteen ja normaalin lainsäädännön suuntaan. Ravintolatoiminnan koronantorjuntarajoituksista pitää ja saa säätää tavallisella lailla, edellyttää perustuslakivaliokunta”, hän tviittaa.

Moitteet aikataulupaineista

Valtioneuvosto arvioi parhaillaan yrityksille poikkeusolojen vuoksi maksettavaa yleistä tukea. Valiokunnan mukaan myös nyt esitettävät rajoitukset on otettava yleistuen valmistelussa asianmukaisesti huomioon.

”Valtioneuvosto antoi käsittelyssä olevan hallituksen esityksen 19.5.2020. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.6.2020. Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen käsittelyaikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen”, valiokunnan tiedotteessa todetaan.

Perustuslakivaliokunta pitää sääntelyä välttämättömänä, mistä syystä valiokunta on käsitellyt esityksen poikkeuksellisessa aikataulussa. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että hallituksella on ollut jo pitkään tiedossa se, että nykyiset rajoitukset päättyvät toukokuun lopussa.

”Nyt arvioitava esitys olisi siten voitu antaa hyvissä ajoin. Esityksen periaatteellinen merkitys huomioiden hallituksen olisi pitänyt jättää asian eduskuntakäsittelylle asianmukaisesti aikaa. Valiokunta on jo aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että rajoituksista voidaan säätää asetuksella tarvittaessa nopealla aikataululla”, lausunnossa todetaan.

”Asetuksen valmistelun viivästyminen ei siten muodosta valiokunnan mielestä hyväksyttävää perustelua rajoitusten perusteita määrittävän lakiehdotuksen antamiselle siten, että se joudutaan eduskunnassa käsittelemään ongelmallisen kiireisessä aikataulussa.”