Sosiaaliturvan uudistamishankkeen kiemuroista hyvin perillä oleva professori Juho Saari ei usko, että Suomessa otettaisiin käyttöön vastikkeetonta perustuloa. Hän tuo näkemyksensä esiin Eläketurvakeskuksen julkaisemassa Työeläke-lehdessä.

Saari toi­mii pe­rus­tur­van uu­dis­ta­mis­ta val­mis­te­le­van Toi­mi-hank­keen sel­vi­tys­hen­ki­lö­nä eli hän on val­mis­te­lemassa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le vaih­toeh­to­ja so­si­aa­li­tur­van uu­dis­ta­mi­sek­si. Lisäksi hän johti pääministeri Juha Sipilän asettamaa eriarvoisuustyöryhmää.

Kai­kil­le mak­set­ta­vas­ta vas­tik­keet­to­mas­ta pe­rus­tu­los­ta on pu­hut­tu jul­ki­suu­des­sa pal­jon, mutta Saa­ren mu­kaan se ei ole to­den­nä­köi­sin vaih­toeh­to, Työeläke-lehti kertoo. Suu­rim­mat puo­lu­eet kan­nat­ta­vat so­si­aa­li­tur­va­mal­leis­saan syy­pe­rus­teis­ta so­si­aa­li­tur­vaa.

Lehden haastattelua tehtäessä keskustan sosiaaliturvamalli ei ollut vielä tiedossa, mutta se selvisi viime viikolla . Saari arvasi haastattelussa oikein, että ”kes­kus­ta on tiukan pai­kan tul­len kui­ten­kin enem­män pe­rus­tur­va- kuin pe­rus­tu­lo­puo­lue”. Keskusta esittääkin hakemukseen perustuvaa, rajattua ja osin vastikkeellista uudenlaista perusturvaa, ei perustuloa.

”Toi­meen­pa­no­kel­poi­sem­pi tie [Suomen uudistuksessa] on syy­pe­rus­tais­ten ja ta­sa­mää­räis­ten etuuk­sien yh­teen­so­vit­ta­mi­nen”, Saari sanoo Työeläkkeelle.

Lue myös: ”Ei tietenkään jos on töissä!” – Juha Sipilä riehaantui perustulosta, ja nyt keskustan malli on julki

Eri etuuk­sia yleis­tuek­si tai -tur­vak­si ni­put­ta­via so­si­aa­li­tur­va­mal­le­ja ovat esi­tel­leet esi­mer­kik­si ko­koo­mus ja SDP, ja viimeisimpänä myös keskusta. Työeläke-lehti kertoo, että vä­him­mäi­se­tuuk­sien pa­ke­toi­mis­ta yh­dek­si pe­rus­tur­va­laik­si eh­dot­ti myös Saaren johtama eriar­voi­suus­työ­ryh­mä.

Saaren mukaan yhden tuen etu on tuenhakijan elämän helpottuminen.

”Näin mie­len laa­ja­kais­tal­ta va­pau­tuu tilaa jär­ke­väm­pään toi­min­taan kuin Kelan kans­sa suh­mu­roin­tiin”, hän sanoo.

Saari ennakoi, että tuleville hallituspuolueille tulee kahnausta siitä, kuinka vastikkeellisia etuuksista tai yleisetuudesta tehdään. Saaren mukaan tärkeintä uudessa mallissa on, että etuu­den saa­jan kan­nat­tai­si aina ottaa ly­hy­tai­kais­ta­kin työtä vas­taan.

Viime viikolla saatiin ensimmäisiä alustavia tuloksia Suomessa toteutetusta perustulokokeilusta. Tulosten mukaan perustulo ei lisännyt kokeiluun osallistuvien työllisyyttä ensimmäisenä vuotena, mutta heidän hyvinvointinsa lisääntyi.

LUE LISÄÄ:

Suomen ”poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu” – Luvut perustulokokeilusta julki

Tyly tuomio Suomen kokeilulle: ”Merkittävä naula perustulon arkkuun”

Iso askel Suomessa 1.1.2019 – Perustulokokeilun johtaja: Negatiivista tuloveroa voitaisiin nyt kokeilla

Ulostulo Sipilän perustulomallista: ”Keskustan puoluekokouksen yli on kävelty”