Hallitus teki keskiviikkona purkitetussa kehysriihessään etenkin työllisyyteen ja työelämään liittyviä päätöksiä, joista muun muassa irtisanomisten helpottamista voi pitää merkittävänäkin uudistuksena. Toisaalta myös muun muassa kouluissa tapahtuu isoja muutoksia, kun ensimmäisen vieraan kielen opetus alkaa jatkossa kaikissa kouluissa heti ensimmäiseltä luokalta.

Uusi Suomi listaa alla 20 poimintaa hallituksen päätöksistä. Päätökset on jaettu löyhästi aihealueisiin.

Työllisyys ja työelämä:

1. Työttömyysturvan aktiivimallia ruuvataan hieman suuntaan, jota muun muassa työmarkkinajärjestöt ovat kehuneet. Aktiivisuusehtoa kerryttää jatkossa myös osallistuminen ammattiliiton tai järjestöjen järjestämään työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Lisäksi ELY-keskukset saavat käyttöönsä 206 henkilötyövuotta lisää sekä 11,2 miljoonan euron lisätyöllisyysmäärärahan, koska aktiivimalli on lisännyt palveluiden kysyntää. Lue lisää: Näin hallitus linjasi aktiivimallista

2. Työsopimuslakia muutetaan niin, että työnantaja saa tehdä vähintään 3 kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä. Tavoitteena on helpottaa nuorten työttömien työllistämistä.

3. Työntekijöiden irtisanomista pienissä yrityksissä helpotetaan keventämällä ”yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä 20 henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä”. Tavoitteena on alentaa työllistämisen kynnystä. Lue lisää: Hallitus lisää työnantajien valtaa – irtisanominen helpottuu

4. Hallitus päätti, että paikallisen sopimisen yleisiin periaatteisiin ei tule muutoksia eikä paikallinen sopiminen laajene. Sen sijaan työaikalaista sovittiin alustavasti siten, että ”työaikalaki perustuu laajan soveltamisalaan ja laajojen joustojen periaatteelle”.

5. Työn vastaanottamisen kannustimia pyritään parantamaan. Hallituksen tavoitteena on kehittää työttömyysturvan sääntöjä lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi, mitä varten tehtiin 20 miljoonan euron kehysvaraus.

6. Osaavan työvoiman saatavuutta pyritään lisäämään kertaluonteisilla toimenpiteillä, mikä tarkoittaa 54 miljoonan euron panosta työvoimapulasta kärsivien alojen koulutustoimintaan. Lisäksi yrityslähtöisiin työvoimakoulutuksiin varataan 24 miljoonaa euroa ja ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien muuntokoulutuksiin 10 miljoonaa euroa.

Sote-uudistus:

7. Valinnanvapauspilottien määrärahat tuplataan 100 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon. Lisäksi maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja ohjaukseen osoitetaan 95 miljoonaa euroa ja sote-uudistuksen vaatimaan digimuutosohjelmaan 98 miljoonaa euroa. Lue lisää: Hallitukselta 200 miljoonaa euroa valinnanvapauspilotteihin

Varhaiskasvatus ja koulutus:

8. Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu varhaistuu alkamaan jo peruskoulun ensimmäisen vuoden keväällä. Varhaisempi kieltenopetus koskee kaikkia ekaluokkalaisia 1.1.2020 alkaen.

9. 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja laajennetaan ja jatketaan entistä useammissa kunnissa. Hallitus päätti kohdentaa tarkoitukseen uuden 5 miloonan euron määrärahan.

10. Koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi otetaan käyttöön toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalilisä, joka on tarkoitettu toisen asteen suorittamisen kustannusten kattamiseen. Lisän suuruus tulee olemaan n. 46 €/kk. Lue lisää: Hallitukselta uusi tuki vähävaraisille opiskelijoille: +46 €/kk

11. Hallitus päätti lukiouudistuksen toteuttamisesta ja lisärahoituksesta lukiokoulutukseen. Tavoitteena on ”lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia”.

Eriarvoisuus:

12. Hallitus ilmoitti 70 miljoonan panostuksesta eriarvoisuuden vähentämiseen. Tähän pyritään mm. täsmätoimin eri tulonsiirtojen kautta. Hallitus korottaa vähimmäismääräisiä päivärahoja (sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha) työmarkkinatukea vastaavalle tasolle, mikä tarkoittaa arviolta 80,50 euron kuukausikorotusta vähimmäispäivärahoihin. Kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä korotetaan 10 miljoonalla eurolla.

Muuta:

13. Hallitus pääomittaa 50 miljoonalla eurolla yleishyödyllistä A-Kruunu Oy:tä, jotta rakennuttaja voi lisätä vuosittaisen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotantonsa 800 asuntoon, mikä on tuplasti viimevuotista enemmän. Tämä mahdollistaa rakentamisen lisäämisen Helsingin seudulla.

14. Hallitus vahvistaa perhevapaiden yhdenvertaisuutta. Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi pidennetään 233 arkipäivään lapsen hoitoonottamisesta lukien. Vanhempainrahaoikeus myönnetään kaikille alle 18-vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta adoptoiville vanhemmille.

15. Poliisille annetaan 18 miljoonan euron lisärahoitus vuodelle 2019 ja 16,4 miljoonaa euroa vuosille 2020–2022. Tarkoituksena on turvata poliisitoiminta ja säilyttää henkilötyövuosimäärä 7200:ssä.

16. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikkoja kiristetään ja rikoslakiin lisätään säännös törkeästä lapsen raiskauksesta. Lue lisää: Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset kiristyvät

17. EU-puheenjohtajuuskauden kokonaismenoihin varataan yhteensä 70 miljoonaa euroa vuosille 2017–2020.

18. Kunnille valmistellaan kannustinjärjestelmää, jolla pyritään tukemaan kuntien kustannustehokkuuden edistämistä. Kannustimilla tavoitellaan 300 milj. euron säästövaikutuksia. Ensimmäisenä käynnistyy kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä, johon varataan 40 milj. euroa vuodesta 2019 lähtien.

Julkisen talouden suunnitelman mukaan kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin toimintauudistuksella on määrä vahvistaa julkista taloutta 1 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Tästä hallituskauden alussa käynnistetyn kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisen säästövaikutukset ovat noin 340 milj. euroa.

19. Sakon muuntorangaistusmenettely palautetaan käyttöön. Vastaisuudessa käräjäoikeus voi jälleen muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi.

20. Kelan toimintakuluihin tehdään 8 miljoonan euron korotus, jolla muun muassa vahvistetaan toimeentulotuen käsittelyä ja puhelinpalvelua.