Päätöksentekijät ovat valmiita tekemään täysin merkityksettömiä päätöksiä oman byrokraattisen kunnianhimonsa vuoksi, ilmenee Tapio Alhon Vaasan yliopistossa tekemästä tuotantotalouden väitöstutkimuksesta. Hän väittelee 3. maaliskuuta.

"Tutkimieni organisaatioiden päätöksentekijät olivat valmiita tekemään hyödyttömiä päätöksiä, kunhan ne nopeuttivat omaa urakehitystä. Nollapäätöksiä oltiin valmiita tekemään myös silloin, kun haluttiin jättää oma sormenjälkensä tai saada nimensä kuuluviin", kertoo Alho tiedotteessa.

LUE SEURAAVAKSI:

Päätöksentekoa tutkitaan usein organisaation kannalta. Saatetaan myös ajatella, että moderni päätöksenteko on kollektiivista ja konsensusta hakevaa. Mutta tekeekö päätökset useimmiten kuitenkin yksilö? Aihe kiehtoi Alhoa.

"Minua kiinnosti ihmisten jokapäiväinen ajattelu ja se, miten ihmiset tuottavat päätelmiä ympäristöstään. Tutkimukseni kohdistuikin persoonalliseen ajatteluun, joka nojaa jokaisen uniikkiin maailmankuvaan eli kognitiiviseen karttaan. Halusin selvittää, mistä siinä on kysymys, miten päätelmät syntyvät ja miten persoonallinen ajattelu vaikuttaa yksilöiden päätöksentekoon", Alho kertoo.

LUE SEURAAVAKSI:

Into väitöskirjan tekemiseen ja tutkimusaiheeseen syntyi, kun Alho oli opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa vuosina 2004–2011. Reserviin siirryttyään hän muutti takaisin kotikaupunkiinsa Vaasaan ja ryhtyi tekemään väitöstutkimusta professori Josu Takalan ohjauksessa.

Alho keräsi työnsä laajan teoriaosuuden tueksi kaksi empiiristä aineistoa, haastatteluaineiston ja kyselyaineiston. Hän teki teemahaastatteluja Maanpuolustuskorkeakoulun päätöksentekijöille ja toteutti kyselyn kansainvälisen vientiyrityksen ja julkishallinnon yksikön päätöksentekijöille.

Hyödynnetään menestymisessä

"Persoonallinen ajattelu tukeutuu heuristiseen päättelyyn, toisin kuin universaali ajattelu, joka tukeutuu loogiseen päättelyyn. Heuristisessa päättelyssä ihminen tuottaa itselleen mielekkäitä, omaan maailmankuvaan sopivia ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja, kun taas universaalia ajattelua tutkimuksessa edustava koneajattelu käy läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, vaikka ne olisivat yksilön kannalta mielettömiä", Alho selittää.

Hänen mukaansa persoonallinen ajattelu tapahtuu yksilöllisen rationaalisuuden rajoissa ja noudattaa ”yksilöllisen subjektiivisuuden välttämättömyyttä”. Tämä tarkoittaa Alhon mukaan sitä, että yksilöt pyrkivät kaikin keinoin persoonallisen ajattelunsa avulla menestymään vallitsevassa sosiokulttuurisessa ympäristössä, kuten työyhteisössä.

"Tuotetaan päätelmiä työympäristöstä ja hyödynnetään niitä, jotta voidaan ajaa omaa etua. Lobataan ja manipuloidaan.”

Tutkimuksen mukaan työyhteisön sosiaaliset paineet myös vastavuoroisesti vaikuttavat päätöksentekoon. Päätöksentekijät saattavat esimerkiksi tehdä yleisesti hyväksyttyjä päätöksiä pitääkseen työyhteisön tyytyväisenä.

"Hymistellään ja mukautetaan omaa päätöksentekoa, jotta ei rikota hyväksyttyjä normeja.”

LUE SEURAAVAKSI: