Työeläkeyhtiö Elo kertoo saavansa asiakaspalveluunsa yhteydenottoja, joissa asiakkaat tiedustelevat eläkevaihtoehtoja lomautusten tai työttömyyden uhatessa. Koronavirustilanne ei itsessään vaikuta eläkkeisiin tai niiden saamiseen.

Työttömyysturva on kuitenkin lomautetun tai työttömän ensisijainen tuki. Jos lomautus tai työttömyys sattuu omalle kohdalle, kannattaa ilmoittautua heti työnhakijaksi TE-toimistoon ja hakea Kelasta tai omasta työttömyyskassasta taloudellista turvaa.

”Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään eikä siis voi saada lomautuksen perusteella työttömyysturvaa, mutta yrittäjän perheenjäsenellä voi olla oikeus työttömyysturvaan lomautuksen ajalta”, sanoo eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara tiedotteessa.

Työttömyysturvan muodot eivät silti ole ainoita keinoja selvitä koronamyllerryksessä. Eläkkeistä on hyvä tietää ainakin neljä asiaa, jos lomautus tai työttömyys uhkaa.

1. Vanhuuseläke turvaa iäkästä työtöntä

Ikääntyneellä työttömällä on erilaisia reittejä vanhuuseläkkeelle. Jos eläkeikä on tullut jo täyteen lomautuksen tai työttömyyden sattuessa kohdalle, on mahdollista hakea heti vanhuuseläkettä.

Ikääntyneellä pitkäaikaistyöttömällä voi olla oikeus työttömyyspäivärahaan 500 päivän työttömyyden jälkeen lisäpäivillä, niin sanotussa työttömyysputkessa.

”Lisäpäivillä olevalla on mahdollisuus saada työttömyyspäivärahaa aina 65 vuoden ikään saakka tai jäädä oman valintansa mukaan vanhuuseläkkeelle täytettyään alimman eläkeikänsä”, kertoo Saulivaara.

Vuonna 1957 ja sitä ennen syntynyt lisäpäivillä oleva voi jäädä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuoden iässä. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin.

”Näissä tilanteissa on hyvä selvittää etukäteen eläkkeen ja työttömyysetuuden saamisen edellytykset, arvio niiden määrästä ja tämän jälkeen katsoa omaan tilanteeseen paras ratkaisu. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää aina työsuhteen päättymistä – myös lomautuksen aikana.”

Yrittäjätoiminta voi sen sijaan jatkua vanhuuseläkkeelle siirtymisestä huolimatta.

2. Osittainen varhennettu vanhuuseläke 61-vuotiaille

Vähintään 61 vuotta täyttänyt voi hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä riippumatta siitä, työskenteleekö vai ei. Myös lomautuksen tai työttömyyden aikana on oikeus hakea osittaista varhennettua vanhuuseläkettä eikä sen saaminen vähennä työttömyysetuuden määrää.

”Osittainen varhennettu vanhuuseläke on ollut viime vuosina varsin suosittu. On kuitenkin hyvä tietää, että se pienentää tulevaa vanhuuseläkettä.”

3. Työttömyys tai lomautus ei keskeytä osatyökyvyttömyyseläkettä

Osatyökyvyttömyyseläke on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on osittain alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi, mutta töitä jaksaa ja pystyy silti tekemään. Eläkemuoto mahdollistaa työssä jatkamisen työkyvyn heikentymisestä huolimatta ansaintarajan puitteissa.

Työttömyysetuus ei vaikuta oikeuteen saada osatyökyvyttömyyseläkettä eikä eläkkeen määrään. Osatyökyvyttömyyseläke otetaan huomioon työttömyysetuuden määrässä, eli eläkkeen määrä voi vähentää työttömyysetuuden tuomaa rahasummaa.

4. Työttömyys tai lomautus vaikuttavat eläkkeen kertymiseen

Työeläkettä kertyy työntekijöille ansioista ja yrittäjälle eläkevakuutuksen YEL-työtulon perusteella. Jos työskentely päättyy, siihen mennessä kertynyt eläke jää odottamaan sitä hetkeä, kun vanhuuseläke alkaa.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan ajalta kertyy eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa, saman verran kuin työssä käyville. Eläkettä kertyy työttömyyspäivärahan aikana sen ansion perusteella, miltä pohjalta työttömyyspäiväraha on laskettu. Tästä huomioidaan 75 prosenttia eläkettä kerryttävänä ansiona.

”Kelan maksamat työttömyysetuudet eivät sen sijaan kerrytä eläkettä, mutta ne huomioidaan työkyvyttömyyseläkkeiden tulevan ajan eläkettä laskettaessa kuten ansiopäivärahakin”, kertoo Saulivaara.