Onnettomuustukintakeskus kehottaa kiinnittämään huomiota turvavyön käyttöön linja-autoissa. Keskus sai valmiiksi ensimmäisen laajan teematutkintansa linja-auto-onnettomuuksista.

Tavoitteena oli hahmottaa tärkeimmät onnettomuustyypit ja selvittää niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Tutkinta-aineistoon valikoitui lopulta 668 turmaa vuosilta 2015–2016, mikä oli odotettua enemmän. Loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia oli 90. Loukkaantuneita oli puolentoista vuoden aikana paljon, 28 vakavasti ja 220 lievästi. Onnettomuuksien vastapuolena olleista kuoli 13 henkilöä, loukkaantui vakavasti 28 ja lievästi 188 henkilöä.

Vaarallisimpia onnettomuuksia ovat linja-autojen kaatumiset, joita sattui 19 kappaletta. Kaatuneissa linja-autoissa olleista loukkaantui vakavasti 12 henkilöä ja lievästi 64.

– Yksi tutkinnassa myös ilmennyt turvallisuushavainto oli linja-autonkuljettajien toimintakyvyn heikentyminen, joita oli 13 tapausta. Kuljettajien terveydentilan varmistaminen on elintärkeää, koska linja-autoissa ei ole suojaavia järjestelmiä tai toista henkilöä samaan tapaan, kuten ilmailussa, raideliikenteessä tai ammattimaisessa vesiliikenteessä. Useat kuljettajat kokivat myös, etteivät henkilöautoilijat, pyöräilijät, jalankulkijat ja muut tienkäyttäjäryhmät ymmärrä riittävästi linja-autojen tilantarvetta liikenteessä, sanoo johtava tutkija Kai Valonen tiedotteessa.

Tällä hetkellä turvavöitä käyttää arviolta vain puolet bussimatkustajista. Tutkimuksen puolentoista vuoden tarkastelujaksolla kuolemantapauksia ei matkustajille sattunut yhtään, mutta vakavia loukkaantumisia oli 20 ja lieviä loukkaantumisia 220.

– Matkustajat eivät todennäköisesti miellä turvavarusteiden käytön merkitystä linja‐autossa samalla tavalla kuin henkilöautossa. Linja‐auto näyttäytyy matkustajille suuren kokonsa vuoksi niin turvallisena, että turvalaitteiden käyttö ei tunnu mielekkäältä, onnettomuustukintakeskus toteaa raportissaan.

Turvavyömuistutin ja -kampanja

Onnettomuustutkintakeskus toistaakin nyt Linja-autoliitto ry:lle suosituksen turvavöiden käytön lisäämisestä. Karkkilan 2015 onnettomuuden tutkinnan yhteydessä suositettiin, että kansainvälisissä normeissa linja‐autoihin jatkossa vaadittaisiin kolmipisteturvavyöt ja istuinkohtainen turvavyömuistutin. Muutokset voivat kuitenkin viedä aikaa, joten nyt uusitaan myös Konginkankaan vuoden 2004 turman tutkinnassa annetut suositukset.

–Linja‐autoliitto ry käynnistää kampanjan turvavöiden käytön lisäämiseksi ja liikennöitsijät ohjeistaisivat kuljettajansa tiedottamaan matkustajille turvavöiden olemassaolosta ja käytöstä. Turvavöillä varustettuihin istuimiin tulisi kiinnittää kehotus käyttää turvavyötä, raportissa suositetaan.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa Liikennevirastoa ohjeistamaan, että joukkoliikenteen palvelutasoa määriteltäessä otetaan huomioon myös matkustajaturvallisuus.

–Liikennöitsijöiltä tulee vaatia asianmukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, joka ohjaa esimerkiksi turvallisiin rengas-, ajoneuvo- ja reittivalintoihin sekä ohjaa muun muassa työvuorosuunnittelua ja ajoneuvojen huoltoa.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi tarkistaa linja-autojen kuljettajien terveydentilan seurantaan ja varmistamiseen liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Huomioon tulee ottaa myös psyykkinen terveys ja väsymyksen hallinta.

Lisäksi suositetaan, että Autoliikenteen työnantajaliitto ry ja Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ry selvittävät linja-autonkuljettajien hyvinvointiin, turvallisuuteen sekä muiden tienkäyttäjien suhtautumiseen ja tiedon puutteisiin liittyvät ongelmat ja sopivat niihin viestinnälliset ja muut korjaavat toimet.