Valtion ensi vuoden budjetin koko asettuu 55,3 miljardiin euroon. Ansiotuloverotus kevenee ja tutkimukseen ja innovaatioihin tulee selvä lisäpanostus.

Hallitus on sopinut valtion ensi vuoden tuloista ja menoista. Budjetin koko asettuu 55,3 euroon ja alijäämä aiemmasta 1,7 miljardin euron arviosta poiketen noin 1,4 miljardiin euroon. Velkaa otetaan siis ennakoitua vähemmän.

Ansiotuloverotusta kevennetään korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Näiden yhteisvaikutus on vuositasolla kaikkien veronsaajien tapauksessa 130 miljoonaa euroa ja painottuvat pienituloisille.

Vielä viime viikolla puhuttiin tuloverojen alentamisesta 200–300 miljoonalla eurolla, millä oli tarkoitus kattaa kiky-sopimukseen sisältyvä palkansaajien ensi vuoden työeläkemaksujen 0,4 prosenttiyksikön korotus.

Tästä kuitenkin luovuttiin. Syynä on Työttömyysvakuutusrahaston tiistainen esitys työttömyysvakuutusmaksujen 0,8 prosenttiyksikön alentamisesta ensi vuodelle, mikä poisti paineen palkansaajien ostovoiman turvaamiseksi tehtäville tuloveroalennukselle. Keskustan esillä pitämä kunnallisveron perusvähennyksen nosto on kuitenkin mukana paketissa. Sen suuruus on 60 miljoonaa euroa.

Veronkiristysten kokonaisuus on noin 103 miljoonaa euroa.

Alkoholiveroa kiristetään vuositasolla 30 miljoonalla eurolla, virvoitusjuomaveroa 25 miljoonalla eurolla ja energiaverotusta 22 miljoonalla eurolla. Myös turpeen verotusta kiristetään 10 miljoonalla eurolla. Solidaarisuusvero säilyy nykyisellään. Lisäksi yritysten korkovähennysoikeuden rajoitusta kiristetään 10 miljoonalla eurolla.

Ajoneuvoveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alun jälkeisiltä veropäiviltä.

Etenkin kokoomukselle tärkeä sijoitussäästötili toteutuu ja tilin varoille tulee 50 000 euron katto. Sen tarkoituksena on kannustaa ihmisiä sijoittamaan. Tilin avulla sijoittaja voisi lykätä tuottojen veronmaksua ohjatessaan tuotot sijoitustilille. Muutos astuu voimaan vuonna 2020.

Kuivuudesta kärsineen maatalouden tilanne on ollut vahvasti esillä. Tuen kokonaisuus on 90 miljoonan euron suuruinen ja siinä on mukana jo aikaisemmin päätettyjä toimia. Uutena toimena ruuanuotannon turvaamiseen suunnatun paketin suuruus on 30 miljoonaa euroa vuoden 2018 toisessa lisätalousarvioesityksessä sekä vuoden 2019 talousarvion täydentävässä esityksessä.

Lisää rahaa on luvassa myös työllistämistoimiin. Osatyökykyisten työllistymistä tuetaan. Työvoimapolitiikan resurssien riittävyyden turvaamiseksi jatketaan palkkatuetun työn ja starttirahan rahoittamista työttömyysturvamenoista vuodelle 2019 ja myös maakuntauudistuksen yhteydessä vuodesta 2021 eteenpäin. Tähän suunnataan viisi miljoonaa euroa lisää. Järjestöille suunnatun 100 prosentin palkkatuen enimmäismäärää nostetaan 4 000 henkilötyövuoteen.

Hallitus panostaa myös kolme miljoonaa euroa alueellisiin seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin hankkeisiin.

Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintaan on luvassa 10,3 miljoonan euron lisäys aktiivisen työnhaun tukemiseksi ja työnhakijoiden palvelujen parantamiseksi.

Myös niin sanottu Lex Lindströmin kakkosversio toteutuu. Sitä ovat pitäneet esillä etenkin siniset. Ikääntyneiden työttömien kertaluonteisen eläketuen piiriin pääsisi halutessaan 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

Odotetusti hallitukselta on liikenemässä rahaa myös Itämeren suojelulle. Tähän suunnataan kolmelle vuodelle yhteensä 45 miljoonaa euroa.

Koulutukseen ja tutkimukseen tulee mittava lisäpanostus. Tutkimus- ja kehitystoimintaan lisätään pysyvinä tasokorotuksina 94 miljoonaa euroa valtuuksiin ja 26 miljoonaa euroa määrärahoihin. Lisäksi Business Finlandin avustusvaltuuksiin tehdään 69 miljoonan euron tasokorotus.

Koulutuksen osalta työttömille suunnataan lyhytkestoista ja tutkinnon osaan tähtäävää koulutusta sekä ammatillisessa koulutuksessa että yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksessa. Tarkoitukseen suunnataan tänä syksynä lisärahoitusta vuoden 2018 toisessa lisäbudjetissa yhteensä 20 miljoonaa euroa.

Toivottu uudistus opiskelijoiden oppimateriaalilisästä toteutuu myös. Lisä on 46,80 euroa kuukaudessa, ja sitä voivat saada vähävaraiskorotukseen oikeutetut alle 20-vuotiaat sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle 17-vuotiaat lukiolaiset ja ammattikoululaiset.

Hallitus sopi lisäksi 40 miljoonan euron liikennepaketista, joka koostuu panostuksista liikenneturvallisuuteen sekä tiestön talvikunnossapitoon ja kelirikon hoitamiseen.

Poliisin toimintoihin suunnataan yhteensä yli 36 miljoonan euron lisäpanostus vuodelle 2019, jotta poliisien määrä saadaan pidettyä 7200:ssa. Lisävaroja kohdennetaan muun muassa haja-asutusalueiden poliisivirkojen lisäämiseen.