Aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää mallin purkavan hallituksen esityksen valmistelussa, katsoo lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston mukaan hallituksen esitystä tulee korjata sen lausunnon mukaisesti.

Neuvosto julkaisi keskiviikkona arvionsa aktiivimallin leikkureita koskevasta esityksestä. Rinteen hallitus on ilmoittanut purkavansa Sipilän hallituksen luoman aktiivimallin, mutta purkamisen aikataulu on aiheuttanut kiistelyä hallituksen sisälläkin.

Esityksessä ehdotetaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet kumotaan. Käytännössä aktiivimallin edellytysten täyttämättä jääminen ei enää johtaisi työttömyysetuuden alentamiseen 4,65 prosentilla.

Arviointineuvosto kiittää sitä, että esityksessä on käsitelty monipuolisesti aktiivimallin leikkureiden kumoamisen vaikutuksia.

”Esityksessä on runsaasti numeerisia arvioita. Siinä on myös hyödynnetty tutkimuksellista tietoa ja pohdittu vaikutuksiin liittyviä epävarmuuksia onnistuneesti. Esityksestä käyvät hyvin ilmi vaikutukset eri kohderyhmille”, neuvosto kiittää.

Sen sijaan neuvoston arvio esityksen tarkoituksen perusteluista on hyvin kriittinen.

”Esityksen kokonaisuuden hahmottamista vaikeuttaa se, että tavoite jää vaikeaselkoiseksi ja toisaalta työllisyyttä kompensoivat toimet valmistellaan erikseen. Luonnoksessa ei myöskään esitetä vaihtoehtoja valitulle keinolle. Esityksestä on vaikea hahmottaa tavoitetta lain muutokselle; mitä ongelmaa esityksellä on tarkoitus muuttaa tai korjata”, neuvosto ihmettelee.

Hallituksen sisälläkin on kiistelty hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan leikkurit puretaan vasta, kun tilalle on esittää korvaavia, vastaavat työllisyysvaikutukset tuottavia toimia. Näitä ei ole kuitenkaan voitu esittää, koska tutkimus aktiviimallin työllisyysvaikutuksista on kesken.

Työministeri Timo Harakka (sd) on ilmoittanut, että tutkimus huomioidaan myöhemmin, mutta että esityksen valmistelussa ei näitä tuloksia jäädä odottamaan. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on ollut eri mieltä.

Arviointineuvosto ottaa tähän selvän kannan: tuloksia pitäisi odottaa.

”Arviointineuvosto katsoo, että aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää esityksen valmistelussa. Tutkimustulosten avulla saadaan arvokasta tietoa aktiivimallin vaikutuksista, joiden perusteella lainsäädäntöä voidaan tarvittaessa muokata. Tutkitun tiedon avulla saadaan toimivampaa sääntelyä jatkossa”, neuvosto toteaa.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan hallituksen toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta ”näyttää sitoneen virkamiesvalmistelua siten, että edellytykset tavoitteen selvittämiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisukeinojen ja niiden vaikutusten monipuoliseen arviointiin ovat heikentyneet”.

”Hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista”, neuvosto toteaa.