Eriarvoisuutta käsitellyt professori Juho Saaren työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja ehdottaa 22 toimenpidettä, jotka voit lukea jutun lopusta. Työryhmä etsi keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien pärjäämiselle.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) asetti työryhmän reilu vuosi sitten. Työryhmä on ryhmitellyt ehdotuksensa neljään kokonaisuuteen: turvaavat, palauttavat, tehostavat ja pelastavat toimenpiteet.

–Suomalaisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat ovat yleisesti nousseet, mutta kaikki eivät ole päässeet mukaan myönteiseen kehitykseen. Työryhmän tehtävänä on ollut vähentää osalle kertynyttä takamatkaa ja mahdollistaa osallisuutta yhteiskuntaan, sanoo työryhmän puheenjohtaja professori Juho Saari tiedotteessa.

Saari esitteli toimenpiteitä tiedotustilaisuudessa. Hänen mukaansa peruskoulun sisältöä on mietittävä uudella tavalla ja siirryttävä porrastetusti koko ikäluokan kattavaan 5-vuotiaana alkavaan varhaiskasvatukseen. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on lisättävä ja asumiskustannuksia hillittävä. Asumiseen liittyvää eriytymistä tulee työryhmän mukaan ehkäistä.

Työryhmä ehdottaa perusturvan kokonaisuudistusta, jossa vähennetään kannustinloukkuja ja väliinputoamista etuusjärjestelmää selkiyttämällä. Toimeentulotuki pitäisi uudistaa Saaren mukaan kannustavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi ja lopettaa ihmisten pompottelu kahdella luukulla. Myös asumistuet pitää Saaren mukaan uudistaa.

Ylivelkaantumisen vastainen politiikka pitäisi työryhmän mukaan uudistaa. Tällainen uudistus on tehty viimeksi 1990-luvun jälkipuoliskolla ja nyt kaivataan Saaren mukaan laajapohjaista uudistusta.

Lisäksi työryhmän mukaan pitäisi käynnistää eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tutkimusohjelma. Tarkoitus on luoda kriteerit, joiden varassa kokeiluja Suomessa jatkossa tehdään. Saaren mukaan nykyään on kovin paljon kokeiluja, joissa ei ole verrokkiryhmää ja aikajänteet ovat liian lyhyitä. Tulevaisuudessa kokeiluja pitää tehdä Saaren mukaan isommin.

Näitä työryhmä ehdottaa:

1. Luodaan Suomelle eriarvoisuuden vähentämispolitiikka ja sen systemaattinen seuranta sekä mahdollistetaan tietovarantojen käyttö eriarvoistumiskehitykseen puuttumisessa

2. Demokratian instituutioiden kehittäminen vahvistamaan osallisuutta yhteiskunnassa: Tuetaan koulujen demokratiatyötä ja luodaan uusia kumppanuuksia ja poistetaan osallistumisen esteitä

3. Uudistetaan säädöspohja lapsi- ja nuorilähtöisten palvelujen toteuttamiseksi

4. Siirrytään porrastetusti koko ikäluokan kattavaan 5-vuotiaana alkavaan varhaiskasvatukseen

5. Lisätään kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja hillitään asumiskustannuksia

6.Luodaan asumiseen liittyvän eriytymisen ehkäisypolitiikka

7. Vähennetään kannustinloukkuja ja väliinputoamista etuusjärjestelmää selkeyttämällä, uudistetaan toimeentulotuki kannustavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi ja parannetaan sosiaalityön edellytyksiä sekä uudistetaan asumistuet

8. Luodaan omaishoidon tukeen (vanhukset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset) valtakunnalliset kriteerit sekä yhteensovitetaan työ ja omaishoito

9. Otetaan huomioon moninaiset perherakenteet lapsiperheiden etuus- ja palvelujärjestelmässä

10. Uudistetaan ylivelkaantumisen vastainen politiikka:

–Uudistetaan kuluttajaluottojen myöntämiskäytännöt

–Kehitetään kohtuuehtoisia luototusvaihtoehtoja pienituloisille

–Selvitetään nykyisten velkajärjestelykeinojen kehittämistarpeet ja keinot ohjata talousongelmaisia varhaisemmassa vaiheessa talous- ja velkaneuvonnan pariin

11. Edistetään maahanmuuttajien varhaista kotoutumista

12. Kehitetään aikuiskoulutusta ja työttömyysuhan alla olevien koulutusta

13. Varmistetaan yhtenäiset mielenterveys- ja päihdepalveluiden laadun kriteerit

14. Uudistetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutusta

15. Kehitetään sosiaalisen työn vaikuttavuuden arviointia

16. Vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä eriarvoisuuden ehkäisyssä

17. Käynnistetään eriarvoisuuden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tutkimusohjelma

18. Puolitetaan asunnottomuus alle 4 000 henkilöön

19. Tuetaan osallistavia yhteisöjä

20. Vahvistetaan sosiaalista kuntoutusta ja elämänlaatua parantavia palveluita

21. Kehitetään suonensisäisten huumeiden käyttäjien palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta

22. Tehostetaan valvotun koevapauden käyttöä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa