Ajatus potilaan velvollisuuksista ei ole viime vuosikymmenten – eikä vuosisadankaan – tuotetta. Yksi varhaisimmista maininnoista potilaan moraalisista velvollisuuksista löytyy Yhdysvaltojen lääkäriseuran (AMA) vuonna 1847 julkaisemasta eettisestä ohjeesta Code of Medical Ethics. Laajempi eettinen ja yhteiskunnallinen keskustelu potilaan velvollisuuksista on kuitenkin edelleen käymättä. Yksittäisissä puheenvuoroissa on ehdotettu, että potilaan velvollisuudet voitaisiin nähdä potilaan moraalisten ja juridisten oikeuksien kääntöpuolena – odotusarvona tai vaatimuksena, joka kumpuaa terveydenhuoltopalveluja käyttävien kansalaisten kansalaisasemasta ja moraalisesta toimijuudesta.