Asuntokuntien keskimääräiset käytettävissä olevat rahatulot alenivat vuonna 2008 reaalisesti 0,3 prosenttia edellisvuodesta, kertoo Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta ilmenee, että väestön tuloerot supistuivat vuonna 2008 selvästi edellisvuoden ennätystasolta. Tämä johtuu siitä, että kaikista hyvätuloisimmilla tulojen kehitys oli selvästi heikompaa kuin muilla väestöryhmillä.

Väestön suurituloisimmassa kymmenesosassa keskimääräiset tulot alenivat 4,8 prosenttia. Kaikista suurituloisimmassa prosentissa väestöä tulot alenivat selvästi enemmän, eli 13,3 prosenttia. Sen sijaan muissa kymmenesosissa asuntokuntien tulot kasvoivat vuonna 2008.

Pitemmällä aikavälillä ovat suurituloisten tulot kuitenkin kasvaneet selvästi voimakkaammin kuin pienituloisten. Pienituloisimpaan tulokymmenykseen sijoittuneiden asuntokuntien tulot olivat vuonna 2008 reaalisesti vain 13 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1995.

Vastaava kasvu oli suurituloimmassa tulokymmenyksessä runsaat 70 prosenttia. Suurituloisimmassa prosentissa asuntokuntaväestöä tulojen kasvu oli yli 120 prosenttia. Koko väestön keskiarvotulojen reaalimuutos oli vuosina 1995-2008 noin 43 prosenttia.