Valtioneuvosto on antanut asetuksen työntekijän työvelvollisuudesta.

Asetuksen mukaan terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua velvollisuutta tehdä työtä voidaan soveltaa koko maassa. Töihin voidaan kutsua sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon alalla toimivia, jotka ovat saaneet alan koulutusta ja jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 68 vuotta.

Perustuslakivaliokunta katsoi viime viikolla, että työvelvoitetta koskeva pykälä piti kumota, mutta hallitus voi tehdä uuden esityksen, jossa työntekijää suojaavia pykäliä esitetään myös aktivoitavaksi. Näin hallitus on nyt toiminut ja työvelvollisen aseman ja oikeuksien suojaamiseksi sovellettaviksi tulevat myös valmiuslain 14 luvun säännökset.

Nämä säännökset koskevat työvelvollisuuden piiriin kuuluvien henkilöiden ilmoittautumisvelvollisuutta, työmääräyksen sisältöä, työmääräyksen antamisen rajoituksia ja työmääräystä annettaessa huomioon otettavia seikkoja. Lisäksi sovellettaviksi tulevat työvelvollisuussuhdetta, työvelvollisuussuhteen ehtoja ja työnantajan tietojenantovelvollisuutta sekä työvelvollisuusrekisteriä koskevat säännökset.

TE-toimistot toimivat työvelvoitteen toimeenpanossa toimivaltaisina viranomaisina.

Asetus tulee voimaan tänään 26.3.2020, ja se on voimassa 13.4.2020 asti.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Valtioneuvosto antoi viime viikon tiistaina kaksi valmiuslain mukaista käyttöönottoasetusta eduskunnalle. Eduskunta päätti seuraavana päivänä, että valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 pykälissä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annettu valtioneuvosto asetus saa jäädä voimaan lukuun ottamatta työntekijän työvelvollisuutta koskevaa sääntelyä.

Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana ja valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole hallittavissa viranomaisten normaalein toimivaltuuksin. Valmiuslain nojalla rajoitetaan kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää vain, jos se on välttämätöntä väestön suojaamiseksi.