Oikeustieteen professori Pauli Rautiainen arvioi, että oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia sote-pilotointien valmistelussa tapahtuneita asioita perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaiseman sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä koskevan lausunnon perusteella.

–Perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoon sisältyy painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle. Valiokunnan lausunnon perusteella oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia pilotointien valmistelussa tapahtunutta, hän kommentoi Twitterissä.

(Juttu jatkuu tviivin alla.)

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aloittamista ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla.

–Valiokunta pitää valtiollisten tehtävien työnjaon kannalta ongelmallisena, että uudistuksessa on edetty näin pitkälle yksinomaan hallituksen yleistoimivaltaan turvautuen ennen kuin maakuntauudistusta on hyväksytty eduskunnassa ja ennen kuin perustuslakivaliokunta on lausunut lopullisen käsityksensä uuden hallintomallin perustuslainmukaisuudesta, lausunnossa todetaan.

Perustuslakivaliokunta painottaa, että valtioneuvosto ei voi lainsäädäntömenettelyssä asettaa eduskunnan lainsäädäntövallan käyttöä ja perustuslain 74 §:n mukaista lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvontaa jo tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aikaistamista pilottien avulla. Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa (momentti 33.60.38). Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

–Päätökset on sinänsä tehty ehdollisina siten, että edellytyksenä pilottien toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen. Valtioneuvoston julkaisemassa pilotointia koskevassa hakuilmoituksessa viitataan pilotoinnin oikeudellisten perusteiden osalta valinnanvapauslain sääntelyyn pilotoinnista. Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sekä lausunnossa arvioitu valinnanvapauslakiehdotus että nyt arvioitava valinnanvapauslakiehdotus on todettu perustuslakivaliokunnassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi, lausunnossa huomautetaan.

Valiokunnan mielestä kumpaankin lakiehdotukseen sisältyy lakiehdotuksen käsittelyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä estävä puute, sillä ehdotettuihin pilotointia koskeviin säännöksiin ei sisältynyt säännöksiä pilotointiin osallistuvista alueista tai kriteereistä, joilla alueet valitaan.

–Nyt arvioitavaa sääntelyä edellytetään lisäksi täydennettävän säännöksellä pilotoinnin henkilöllisestä ulottuvuudesta. Valiokunnan mielestä on epäselvää, millä oikeudellisilla perusteilla pilotointia koskevat päätökset on tällaisessa sääntelytilanteessa tehty, perustuslakivaliokunta sanoo.

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro sanoo, että valinnanvapauden aikaistettua käyttöönottoa koskeva kohta perustuslakivaliokunnan lausunnossa paljastaa järjestelmään liittyviä riskejä ja haasteita. Hänen mukaansa maakunnat voivat ottaa hakemuksesta valinnanvapauden aikaistetusti käyttöön, jos neljä ehtoa täyttyy.

Lavapuron mukaan ensimmäinen ehto on, että maakunnan palvelutuotannon organisointi on huolellisesti valmisteltu ja on toiminnallisesti vakaa myös osana valinnanvapausjärjestelmää.

–Mm. liikelaitosten, maakunnan yhtiöiden, suoran valinnan palvelujen, asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pitää olla määriteltyinä, hän toteaa Twitterissä.

Toiseksi maakunnalla on oltava järjestämisvelvollisuuden toteuttamiseksi riittävät valmiudet asiakastiedon tietoturvalliseen käsittelyyn, listautumisjärjestelmän käyttöönottoon ja palveluntuottajien valvontaan ja korvausjärjestelmien luomiseen, seurantaan ja ylläpitoon.

Lisäksi asiakkaista koskevien tietojärjestelmien tulee olla valmiita potilasturvallisuuden takaamiseksi.

–Kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä. Maakunta voi siten ottaa valinnanvapauspalvelut käyttöön aikaistetusti, jos se kykenee osoittamaan, että järjestelmä on jo käyttöönottovaiheessa potilasturvallinen, Lavapuro kommentoi.

Lisää aiheesta:

Nämä ovat soten 3 kipupistettä: Nyt uhkana on prosessi, joka voi kestää jopa vuosia

Krista Kiuru päivän sote-pommista LM:lle: Hallitukselta tarvitaan selkeä kanta jatkoaskelista

Nyt tuli kylmä arvio sotesta: ”Paikkaaminen lähes mahdoton ajatus”

Antti Kaikkonen sotesta: ”Yhdessä sovitut tavoitteet edelleen voimassa”

Petteri Orpo kohtalokkaan sote-lausunnon jälkeen: ”Ratkaisu voidaan löytää”

Sotessa yhä vakavia perustuslaillisia ongelmia – uutta hallituksen esitystä ei tarvita