Yritystukia selvittäneen valtiosihteerityöryhmän muistio on nyt julkistettu. Työryhmä selvitti, mitkä yritystukien leikkaukset voisivat tulla kysymykseen Antti Rinteen (sd) hallitusohjelman pohjalta.

Työryhmän tehtäväksi määritettiin laatia ehdotus, jolla toteutetaan hallitusohjelman mukainen vähintään 100 miljoonan euron vähennys yritystukiin. Tämä koko summa löytyi alentamalla parafiinisen dieselöljyn veronalennusta 120 miljoonalla eurolla. Tästä päätettiin budjettiriihen yhteydessä.

Työryhmä kuitenkin sai mahdollisuuden arvioida yritystukitilannetta laajemminkin. Työryhmä esittääkin nyt julkaistussa raportissa, että ”seuraaviin tukiin puuttumista tulee vakavasti harkita vaikutusarviot tarkasti selvittäen vaalikauden myöhemmissä talousarviovalmisteluissa”:

Viihdemerenkulun tuet

”Työryhmä esittää, että viihdemerenkulun tukia arvioidaan hallituskauden aikana pohjautuen syksyllä 2019 valmistuvan matkustaja-alusten tukia koskevan TEAS-hankkeen tuloksiin. Valtion osuutta merimieseläkekassan rahoituksesta voitaisiin myös laskea 26 %:iin aiemmin sovitusta 29 %:sta, mikä tarkoittaisi 6 miljoonan euron säästöä vuoden 2023 tasossa.”

Työryhmän mukaan ”suuri osa tuesta kohdistuu nykymuotoisessa tukiohjelmassa ns. viihdemerenkulkuun. Merellä tarjottavat ravintola- ja viihdepalvelut kilpailevat maissa sijaitsevan toiminnan kanssa ja saavat epäreilua kilpailuetua miehistötuesta”.

Pienpanimoiden verohuojennus

”Hallitusohjelman mukainen mahdollinen alkoholiveroa korottava ratkaisu nostaisi pienpanimoiden verotukea. Työryhmä esittää, että veron korotuksen yhteydessä pienpanimoille tarkoitettua verotukea pienennetään alentamalla ylimpien tuotantotasojen verotuen määrää. Tuki voidaan myös jäädyttää euromääräisesti nykytasolle niin, ettei tuen määrä kasva.”

Maatalouden energiaveron palautus

”Työryhmä esittää harkittavaksi, tuleeko fossiilisten polttoaineiden jatkossa kuulua maatalouden energiaveron palautuksen piiriin. Vähintään tukea tulee muuttaa niin, että sähköveroluokan II verotason alentuessa fossiilisten polttoaineiden tukea leikataan vastaavalla määrällä, jottei maatalouden energiaverotuki nousisi. Lisäksi esitetään selvitettäväksi mahdollisuudet kohdentaa tukea fossiilisten polttoaineiden käytön sijaan uusiutuvan energian käytön tukemiseen vauhdittaen samalla alan energiatehokkuutta ja investointeja.”

Turpeen verotuen alentaminen

”Työryhmä katsoo, että turpeen verotukea voitaisiin leikata yhteensä 6 €/MWh korottamalla turpeen verotasoa 2 €/MWh vuosien 2021, 2022 ja 2023 alusta. Vähintään työryhmän näkemyksen mukaan tulisi huolehtia, että turpeen verotukea ei tule päästää kasvamaan hallitusohjelmassa sovitun lämmityspolttoaineiden veronkorotuksen yhteydessä. Työryhmä esittää, että tämän verotuen jäädytyksen lisäksi hallitus tulevan energiaverouudistuksen yhteydessä arvioi turpeen verotukseen tarvittavat muutokset huoltovarmuustavoitteet huomioiden niin, että muutos ei vaikuta turpeen ja kivihiilen väliseen ajojärjestykseen voimalaitoksissa ja niin, että ainespuuta ei ohjaudu polttoon.”

Matkailuautojen verotukien pienentäminen

”Työryhmän käsityksen mukaan pakettiautojen matalammalla käyttövoimaverokannalla on ollut tarkoitus tukea niiden ammattikäyttöä, eikä veroluokan soveltaminen matkailuautoihin ole näin ollen perusteltua. Työryhmä esittää, että liikenteen verouudistuksen yhteydessä selvitetään matkailuautojen siirtämistä pakettiauton veroluokasta henkilöautoluokkaan. Lisäksi tulee arvioida mahdollisuudet matkailuautojen saattamisesta autoveron piiriin.”

Eläinlääkintä- ja ruumisautojen autoverotuen poisto

”Työryhmä katsoo, että eläinlääkintä- ja ruumisautojen autoverovapautta tulisi tarkemmin selvittää ja arvioida liikenteen verouudistuksen yhteydessä ottaen huomioon hyvän yritystuen kriteerit.”

Työnantajan koulutusvähennys

”Työnantajan koulutusvähennys kohdistuu heikosti eikä sillä arvioida olevan merkittäviä koulutusta tai kouluttautumista lisääviä vaikutuksia. Työryhmä pitää elinikäistä oppimista ja työssä kouluttautumista kuitenkin tärkeänä, joten työryhmä esittää selvitettäväksi mahdollisuudet luopua verotuesta ja kohdistaa tuki uudelleen tavalla, joka tehokkaammin edistäisi näitä tavoitteita.”

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus

”Työryhmä katsoo, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen malli tuottaa perusteetonta etua pääomarikkaiden yritysten suurille omistajille. Tämä ohjaa taloudessa investointeja pois tuottavimmista kohteista, vääristää pääomarakennetta ja on näin kansantaloudelle haitallinen. Työryhmä katsoo, että hallituskauden aikana osinkojen verotusta tulisi kehittää pääomarakenteen ja mahdollisen listautumisen kannalta neutraaliin sekä kasvua ja investointeja tukevaan suuntaan.”

Yrittäjävähennys

”Työryhmä esittää selvitettäväksi mahdollisuudet vaikutusarvioineen rajata yrittäjävähennys niin, että vähennys ei kasva enää vähennykseen oikeuttavien tulojen noustessa yli 50 000 euron.”

Nämä tuet ovat työryhmän mukaan sellaisia, joille ei ole vahvoja elinkeinopoliittisia, yhteiskunnallisia tai kilpailukykyyn liittyviä perusteita ainakaan nykyisessä muodossaan tai laajuudessaan.

Työryhmään kuului eri ministeriöiden valtiosihteereitä.