Suomessa pitää tehdä nopeasti eli ensi ja viimeistään vuoden 2021 aikana uusi energia- ja ilmastostrategia, jonka avulla Suomi lähtisi toteuttamaan kunniahimoista tavoitettaan olla hiilidioksidineutraali maa vuonna 2035.

Muutos ei tule tosiaankaan olemaan helppo.

”Tiesimme jo aiemmin, että hallituksen tavoite on haastava. Nyt meillä on tutkijoiden täsmennetyt mallinnukset ja alustavat laskelmat siitä, mitä se konkreettisesti edellyttää eri aloilla ja sektoreilla”, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Riku Huttunen sanoo.

Mitä kaikkea pitää siis tehdä ja mitä kaikki tulee alustavasti maksamaan.

Perjantaina pidetyssä seminaarissa VTT:n johtava tutkija Tiina Koljonen nostaa kahden uudelleen päivitetyn skenaarion – Jatkuva kasvu ja Säästö – perusteella kriittisiksi asioiksi fossiilisista polttoaineista luopumisen ja teollisuuden prosessiperäisten päästöjen vähentämisen – nopealla aikataululla.

”Myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vähentyä suunnitellusti eli puolittua vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästötasoon pitäisi päästä vuonna 2045.”

Skenaarioiden erot tulevat siitä, että Jatkuva kasvu korostaa teknologista kehitystä ilman hiilidioksidin talteenotto-tekniikka (CCS) ja Säästö-skenaario korostaa energia- ja materiaalitehokkuutta – biotaloutta – jossa kiertotalous ja CCS ovat laajalti käytössä.

Yhtä kaikki, molemmissa skenaarioissa korostuu se, että päästöoikeuksien hinnat pitää saada nopeasti roimaan kasvuun nykyisestä noin 25 eurosta/ CO2-tonni.

”Päästöoikeuden hinnan tulisi nousta yli 85 euroon/CO2-tonni, sillä oletuksella, että pystymme ylläpitämään metsissä riittävän hiilinielutason eli noin 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.”

Koljosen mukaan skenaariot antavat eri hinnan päästöjen vähentämiselle.

”Jatkuvassa kasvussa netto-0-tavoite saavutetaan vuonna 2035 noin 63 euron hiilidioksiditonni rajahinnalla ja Säästössä noin 100 euron rajahinnalla. Huomattava kuitenkin on, että Jatkuva kasvu -skenaariossa hinta nousisi lähes 160 euroon vuoteen 2050 mennessä, kun Säästö-skenaariossa päästöoikeuden hinta tasaantuisi noin 120 euroon.”

Miten sitten päästöoikeuksien hinnat saataisiin näin rajuun nousuun. Tutkijoiden vastaus ei yllätä: politiikkatoimin. Jos markkinat eivät hinnoittele päästön hintaan riittäväksi, niin se on tehtävä poliittisesti.

Vaatimukset ovat kovia. Esimerkiksi Jatkuva kasvu -skenaariossa henkilöautokanta pitää Suomessa muuttua todella nopeasti. Kymmenen vuoden kuluttua sähköautojen määrän pitää olla nykyisen reilun 15 000 auton sijaan olla 730 000 autoa, kun Säästö-skenaariossa määrän arvioidaan olevan 342 000 autoa.

Mielenkiintoista on se, että kummassakin skenaariossa on oletuksena, että henkilöautokanta ei tule laskemaan nykyisestä vajaasta 2,7 miljoonasta, vaan kasvaa ensi vuosikymmenen aikana noin 2,9 miljoonaan.

Mitä tapahtuu metsissä?

Suomen metsäteollisuuden kohtalonkysymyksenäkin pidetyssä metsien tai pikemmin maankäytön eli Lulucf:n hiilinielukysymyksessä skenaariot antavat tuntuvasti eri tulokset.

Luken Tarja Tuomainen sanoo, että vuodesta 2035 alkaen kaikissa skenaarioissa nielut kasvavat, mutta sitä ennen tapahtuu roima eriytyminen.

* Jatkuva kasvu-skenaariossa vuosien 2020–2035 aikana hiilinielu vaihtelee välillä 19,5–22,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

* Säästö-skenaariossa eli vahvassa biotaloudessa hiilinielu vaihtelee välillä 19–11,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

Ehkä asiaa havainnollistaa paremmin se, että Jatkuva kasvu -skenaariossa vuoden 2030 aines- ja energiapuun hakkuut olisivat Suomessa noin 81 miljoonaa kuutiota vuodessa, eikä siitä enää kasvaisi.

Säästö-skenaariossa vastaava luku olisi 88 miljoonaa kuutiota ja kasvaisi yli 90 miljoonaan kuutioon seuraavan parinkymmenen vuoden aikana.

Ero on huomattava. Tuomainen toteaa myös, että puutuotteet kattavat vain osittain lisääntyvien hakkuiden vaikutuksen nieluun.

Näin Suomen pitkään ajamaa biotalouspolitiikka joutuu pakosta myös poliittiseen syyniin, jos ja kun vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite vaatii vähintään 20 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin olemassa oloa. Tai vaihtoehtoisesti kaikkia muiden nykyisten päästölähteiden pitää vähentää päästöistään suurempi osa.

Seminaarin alussa ylijohtaja Riku Huttunen halusi korostaa erityisesti sitä, että tutkijoiden laskelmat ovat skenaarioita eli hahmotelmia siitä, mitä tapahtuu, jos tehdään näin tai noin.

Se oli Huttuselta viisas veto.

Mitä poliitikot ja Antti Rinteen (sd) hallitus varsinaisesti skenaarioista päättää, nähdään tämän ja ensi vuoden aikana, kun hallitus laatii uuden energia- ja ilmastostrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman.