Suomessa tehtiin vuosina 2017–2018 kaksivuotinen perustulokokeilu. Tänään julkaistun arviointitutkimuksen mukaan perustulon työllisyysvaikutukset jäivät vähäisiksi.

Vaikutuksia mitattiin marraskuun 2017 ja lokakuun 2018 välisenä aikana, jolloin perustuloa saaneiden työllisyys parani vain hieman enemmän kuin vertailuryhmällä. Tarkastelujakson aikana perustuloa saaneet tekivät 6 työpäivää vertailuryhmään kuuluneita enemmän.

”Kokonaisuudessaan kokeilun työllisyysvaikutus jäi pieneksi. Tämä kertoo siitä, että osalla Kelan työttömyysetuuksia saavista työllistymisen esteet ovat toisaalla kuin etuusbyrokratiassa tai rahallisissa kannustimissa", sanoo johtava tutkija Kari Hämäläinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Vaikutusten tulkintaa kuitenkin vaikeuttaa työttömien aktiivimalli, joka otettiin käyttöön alkuvuodesta 2018. Hämäläisen mukaan kokeilun toisen vuoden vaikutuksia on mahdotonta erottaa aktiivimallin vaikutuksista.

Perustulo näyttää vaikuttaneen eri ryhmiin hieman eri tavoin. Esimerkiksi perustuloa saaneissa lapsiperheissä työllisyys parani kokeilun molempina vuosina. Havainnot ovat kuitenkin niin vähäisiä, että ryhmäkohtaiset tulokset jäävät epävarmoiksi.

Perustuloa paransi psyykkistä ja taloudellista hyvinvointia

Perustuloa saaneet kokivat hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet. Tämä selvisi kyselytutkimuksesta, joka kartoitti kokeilun hyvinvointivaikutuksia. Kysely tehtiin hieman ennen kokeilun päättymistä.

Perustuloa saaneet vastaajat olivat vertailuryhmään kuuluneita vastaajia tyytyväisempiä elämäänsä sekä kokivat vähemmän masennusta, psyykkistä kuormittuneisuutta ja yksinäisyyttä. Tämän lisäksi he arvioivat oppimis- ja keskittymiskykynsä paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet.

Tutkimusryhmän päällikön Minna Ylikännön mukaan perustuloa saaneista suurin osa koki hallitsevansa taloutensa hyvin. He myös luottivat toisiin ihmisiin, yhteiskunnan instituutioihin sekä omaan tulevaisuuteensa enemmän kuin verrokkiryhmään kuuluneet.

”Tutkimuksen perusteella ei voida varmasti sanoa, että koeryhmän parempi hyvinvointi johtuisi juuri perustulon saamisesta. Toisaalta myös muissa maissa järjestetyistä alueellisista ja paikallisista perustulokokeiluista on saatu samansuuntaisia tuloksia hyvinvoinnin kohenemisesta”, Ylikännö sanoo tiedotteessa.

Suomen perustulokokeilu oli ensimmäinen valtakunnallinen, lakisääteinen ja satunnaistettuun kenttäkoeasetelmaan perustuva perustulokokeilu maailmassa.

Sen aikana 2000 työtöntä henkilöä sai verotonta perustuloa 560 euroa kuukaudessa riippumatta muista tuloista tai siitä, hakivatko he aktiivisesti töitä. Saajat valittiin satunnaisesti niiden henkilöiden joukosta, jotka saivat marraskuussa 2016 työttömyysetuutta Kelasta.

Kokeilu alkoi 1.1.2017 ja päättyi 31.12.2018.