Helsingin kaupungin kuva havainnollistaa suunnitellun moskeija- ja monitoimirakennuksen kokoa Hanasaaressa. Hankkeelle esitetään Hanasaareen aluevarausta jatkosuunnittelua varten. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin virkamiehet suhtautuvat esitysehdotuksessaan myötämielisesti Hanasaaren suurmoskeija- ja monitoimikeskuksen rakentamiseen, mutta esittävät sille samalla useita ehtoja. Hankkeen poliittista läpimenoa näidenkään ehtojen täyttäminen ei takaa.

Virkamiesten esitysehdotuksen mukaan ”kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki sitoutuu - - - varaamaan alueen Oasis Keskussäätiölle moskeija ja monitoimikeskus -hankkeen suunnittelua varten” tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Esityksen mukaan moskeijahankkeen toteutuskelpoisuuteen liittyy ”avoimia kysymyksiä”, joiden vuoksi hankkeessa on perusteltua edetä kaksivaiheisella varausmenettelyllä. Ensivaiheessa, jota käsitellään lautakunnassa tiistaina, varaus tehtäisiin vain hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittelyä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä varten.

– Varaus ei vielä tässä vaiheessa mahdollistaisi siis varsinaiseen toteutukseen tähtäävää rakennus- yms. suunnittelua eikä tontin luovuttamista hankkeelle.

Tämä niin sanottu suunnitteluvaraus voisi esittelijän mukaan ulottua vuoden 2019 loppuun.

Esityksessä asetetaan hankkeen etenemiselle ehtoja, jotka liittyvät ennen kaikkea hankkeen rahoitukseen. Yli 100 miljoonan euron rakennusinvestoinnin vaativan hankkeen päärahoittajaksi on ilmoitettu Bahrainin kuningaskunta, joka saattaisi kerätä rahoitusta myös muista muslimimaista. Tämän ulkomaisen rahoituksen vaikutus on hankkeen suuria kysymysmerkkejä. Kysymykset eivät rajoitu vain rakennusvaiheeseen vaan jatkuvat keskuksen valmistuttua, sillä keskuksen käyttökustannuksiksi arvioidaan noin 6–7 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupungin ehtojen mukaan moskeijahankkeen varauksensaaja on velvollinen toimittamaan kaupungille rahoitussuunnitelman, josta tulee löytyä muun muassa:

– Rahoituksen lähteet nimettyinä ja rahoittajien esittämin sitoumuksin varmistettuna sekä tiedot rahoittajien rahoituksen antamiselle mahdollisesti asettamista ehdoista. Selvityksen tulee olla seikkaperäinen siten, että rahoituksen lähteet ja rahoitukselle mahdollisesti asetettavat ehdot voidaan luotettavasti todentaa.

– Selvitys toimenpiteistä, joilla hanketta varten perustettavien organisaatioiden päätöksenteon riippumattomuus rahoittajista varmistetaan, sekä selvitys toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että rahoitus on avointa ja vastaa Suomen lainsäännössä ja Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa asetettuja vaatimuksia.

– Ulkopuolisen asiantuntijan laatima arvio hankkeen investointi- ja käyttömenoista.

Lisäksi varauksensaajan tulee rakennusvaiheen investointirahoituksen järjestämisen yhteydessä varmistaa hankkeelle myös käyttörahoitus vähintään 15 vuodelle. Esittelijän mukaan tähän käytön aikaiseen rahoitukseen liittyy riski.

–Mikäli hanke ajautuisi vastaisuudessa rahoitusvaikeuksin, voidaan joutua tilanteeseen, jossa monitoimikeskuksen palveluilta joudutaan karsimaan ja kohteen ylläpito- sekä muiden velvoitteiden hoitaminen vaikeutuu merkittävästi. Riskinä on, että pakottavassa tilanteessa turvauduttaisiin rahoitukseen, jonka ehdot olisivat ristiriidassa hankkeen tavoitteiden ja niistä johdettavien tontinluovutusehtojen kanssa, esittelijä toteaa.

Rahoituksellisten seikkojen lisäksi esittelijä ottaa kantaa siihen, kenelle moskeija on suunnattu ja miten se suhtautuu erilaisiin muslimi- ja muun väestön edustajiin.

– Erityistä huomiota tulee kiinnittää muslimiyhteisöjen osallistamiseen ja kohtaamiseen muiden väestönosien kanssa sekä yleisesti avoimeen tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen. Lisäksi tarjottavien palveluiden tuottamisessa tulee muun ohella huomioida potentiaalisten käyttäjien etniset taustat siten, että kynnys palveluiden käyttämiselle on mahdollisimman matala, esittelijä toteaa.

Hankkeen tavoitteena on myös ”edistää muslimiyhteisön omaa toimintaa ja rakentaa erityisesti lasten ja nuorten identiteettiä suomalaisen yhteiskunnan jäseninä segregaation ehkäisemiseksi ja kotoutumisen parantamiseksi”.

– Varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan, että hankkeen ja sitä varten perustettavien organisaatioiden päätöksenteko säilyy ulkoisesta ohjauksesta riippumattomana siten, ettei hankkeen tavoitteiden toteutuminen vaarannu.

Rahoitusselvityksen lisäksi kaupunki edellyttää sitä, että hanketta varten perustettu säätiö perustetaan ja arkkitehtikilpailu järjestetään kuuden kuukauden kuluessa varauksen tekemisestä.

Lue myös: Suurmoskeijahanke etenee, Bahrainin edustajat nyt Suomessa – Tämä kuva havainnollistaa hankkeen koon Hanasaaressa

Vasta näiden selvitysten perusteella kaupunki voisi ”riittävällä tarkkuudella ja seikkaperäiseen tietoon perustuen arvioida hankkeen maankäytöllistä ja muuta toteutuskelpoisuutta” ja vasta sitten voitaisiin päättää lopulliseen toteutukseen tähtäävästä tonttivarauksesta. Tonttivarauksesta ja sen ehdoista päättäisi aikanaan kaupunginhallitus ja lopulta kaupunginvaltuusto.

Esittelijä: Kysymysmerkeistä huolimatta kaupunkistrategian mukainen hanke

Esittelijänä toimiva kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho katsoo, että avoimista kysymyksistä huolimatta moskeija- ja monitoimikeskushanke ”edistäisi onnistuessaan merkittävällä tavalla kaupunkistrategiassa esitettyjen arvojen ja tavoitteiden” kuten yhteenkuuluvuuden tunteen, yhdenvertaisuuden, sosiaalisen koheesion, liberaalin demokratian, osallistavuuden ja monikulttuurisuuden toteutumista.

– Hankkeella olisi symbolisen arvonsa lisäksi myös potentiaalia muodostaa korkeatasoinen kohtaamispaikka eri kulttuureille ja huomattavasti täydentää muslimeille soveltuvien palveluiden tarjontaa Helsingissä. Kaikilla edellä mainituilla tekijöillä olisi todennäköisesti positiivinen vaikutus syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisyyn, esittelijä uskoo.

Ahon mukaan hankkeen riskien merkitystä ei pidä myöskään väheksyä.

– Huomioiden sekä kaupungin mahdollisuudet osaltaan hallita hankkeeseen liittyviä riskejä että hankkeen potentiaali, esittelijä pitää kuitenkin perusteltuna, että hankkeelle annettaisiin suunnitteluvarauksin mahdollisuus edistää hanketta sen toteutuskelpoisuuden jatkoselvittämiseksi, ehdotuksessa todetaan.

Mikäli esitysehdotus hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa, se esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus varaa hankkeelle Hanasaaresta alueen hankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä ja arkkitehtikilpailun järjestämistä varten 31.12.2019 saakka.

Kaupunginhallituksessa esitys joutuisi tiukkaan puntariin. Pormestari Jan Vapaavuori toisti viimeksi tänään, että hän vastustaa moskeijahanketta, ja muutenkin sen kannatus on ollut heikkoa ja epävarmaa kaupunginhallituksessa.

Lue lisää: Pormestari Jan Vapaavuori: ”En kannata suurmoskeijaa vieläkään”

LUE MYÖS:

Suurmoskeijahanke etenee, Bahrainin edustajat nyt Suomessa – Tämä kuva havainnollistaa hankkeen koon Hanasaaressa

Suurmoskeijahanke hyytymässä – TE: Kannattajat vähissä kaupunginhallituksessa

Kaatuuko suurmoskeija Vapaavuoren äänivyöryyn? – ”Ei hänestä diktaattoria tule”

Jan Vapaavuori tiukkana: Vastustan suurmoskeijaa riippumatta rahoittajasta – alustoja ”epäterveille ilmiöille”