Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vakuuttivat torstaina eduskunnan kyselytunnilla sote-uudistuksen etenevän. Vain hetkeä aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila kuitenkin kertoi, että soten valinnanvapauspilottien valmistelu on pysäytetty.

–Kyllä hallitusohjelmassa on sovittu myös valinnanvapaudesta ja se on meillä ollut koko ajan keskusteluissa mukana. Valinnanvapauden voisi kiteyttää siten, että sillä tavoin saamme painopisteen perusterveydenhuoltoon. Tämä on keskeinen osa tätä uudistusta ja eduskunnassa sitä nyt käsitellään, Sipilä totesi kyselytunnilla.

Kirsi Varhila puolestaan kertoo STM:n julkaisemalla videolla, että valinnanvapauspilottien valmistelu on keskeytetty perustuslakivaliokunnan viimeviikkoisen lausunnon vuoksi.

–Tällä hetkellä valinnanvapauspilottihakijoille on ilmoitettu, että tällä hetkellä valmistelu on pysäytetty perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Hakuprosessi on koko ajan ollut sellainen, että päätökset ovat ehdollisia siihen asti, kunnes lait on säädetty ja voimassa, hän sanoi.

–Täytyy sanoa se, että reformiministeriryhmä on tehnyt linjaukset, joiden perusteella ministeri sitten tekee päätökset. Nyt tietysti ne linjauksetkin pitää tarkastella uudestaan sen mukaan, miten asia perustuslakivaliokunnassa etenee, Varhila jatkoi.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo painotti kyselytunnilla, että rahaa pilotteihin ei anneta, ennen kuin niitä koskevat lait on hyväksytty eduskunnassa.

–Yhtään veronmaksajien euroa ei lähetetä valinnanvapauspilottien aloitukseen, ennen kuin lait on hyväksytty tässä talossa. Teette taas numeron asiasta, joka harmittaa teitä, koska valinnanvapaus etenee. Rahaa ei makseta ennen kuin lait on hyväksytty, hän totesi.

Juha Sipilän mukaan hallitus valmistelee parhaillaan vastausta perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Siinä otetaan pääministerin mukaan kantaa myös EU-notifikaatioon. Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on painavista valtiosääntöoikeudellisista syistä tarkkaan selvitettävä, voidaanko ehdotettua valinnanvapausjärjestelmää pitää sisällöltään notifiointia edellyttävänä.

–Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on tarvittaessa muutettava valinnanvapausjärjestelmää siten, että oikeudellinen epävarmuus valtiontukisääntelyn soveltuvuudesta poistuu, perustusvaliokunta sanoo.

Notifioinnilla selvitetään EU:n kanta siihen, annetaanko jollekin toimijalle EU:ssa kiellettyä valtion tukea kilpailluilla markkinoilla. Notifiointi vie aikaa, joten hallitus on linjannut, ettei aio sitä etukäteen tehdä.

–Tämä EU-notifikaatio, sen tekeminen vaaditaan silloin, jos tässä uudistuksessa olisi kiellettyä valtiontukea, joka vääristäisi kilpailua. Arviot ovat johtaneet siihen, että tässä ei ole sellaista kilpailua vääristävää valtiontukielementtiä, joka vaatisi EU-notifikaation. Tämän ovat virkamiehet huolellisesti arvioineet, Sipilä totesi kyselytunnilla.

–Hallitus tekee vastineen perustuslakivaliokunnan lausunnossa oleviin huomioihin. Näillä näkymin saamme tuon vastineen ensi viikolla tänne valiokuntaan. Otamme siinä kantaa asiaan ja perustelemme, miksi näin on toimittu. Olemme myös olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on kerrottu, että he eivät ota asiaa käsittelyyn, älkää jättäkö hakemusta, hän jatkoi.

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunta pitää tästä näkökulmasta erityisen ongelmallisena toimeenpanon laajamittaista aloittamista ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla.

Valtion vuoden 2018 talousarviossa valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on varattu 100 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset valinnanvapauden pilottialueista. Rahoitus on myönnetty kymmenen maakunnan alueelle. Päätökset pilottialueista ja niiden rahoituksesta on tehty 19 henkilön asiantuntijaryhmän laatiman arvioinnin perusteella.

–Päätökset on sinänsä tehty ehdollisina siten, että edellytyksenä pilottien toteutumiselle on valinnanvapauslain hyväksyminen ja vahvistaminen. Valtioneuvoston julkaisemassa pilotointia koskevassa hakuilmoituksessa viitataan pilotoinnin oikeudellisten perusteiden osalta valinnanvapauslain sääntelyyn pilotoinnista. Perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston vakavaa huomiota siihen, että sekä lausunnossa arvioitu valinnanvapauslakiehdotus että nyt arvioitava valinnanvapauslakiehdotus on todettu perustuslakivaliokunnassa perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen kannalta ongelmalliseksi, perustuslakivaliokunnan lausunnossa huomautetaan.

Valiokunnan mielestä kumpaankin lakiehdotukseen sisältyy lakiehdotuksen käsittelyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä estävä puute, sillä ehdotettuihin pilotointia koskeviin säännöksiin ei sisältynyt säännöksiä pilotointiin osallistuvista alueista tai kriteereistä, joilla alueet valitaan.

Oikeustieteen professori Pauli Rautiainen arvioi viikonloppuna, että oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin olisi hyvä tutkia sote-pilotointien valmistelussa tapahtuneita asioita perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella. Hän ei pidä poissuljettuna, että perustuslakivaliokunta alkaisi käsitellä sote-uudistuksen pilotointia ministerivastuuasiana.

Lue lisää:

Kaatuuko sote sittenkin EU-pykälään? Hallituksella on enää kaksi vaihtoehtoa

Professori soten piloteista: ”Ei ole poissuljettua, että käsiteltäisiin ministerivastuuasiana”

Professorin huomio sote-lausunnosta: ”Painava huomautus, että valtioneuvosto on mennyt toimeenpanovallan käytössään liian pitkälle”

Tyly sote-kuitti Juha Sipilälle ja Petteri Orpolle: ”Pitääkö arvon ministerit taas istuttaa pitkälle lennolle lukemaan rauhassa?”

”Lopputuloksena lehmänkaupoista voi kokoomukselle jäädä käteen vain hapantunut maito”