Perustuslakivaliokunta on antanut poikkeuksellisen tiukat moitteet valtioneuvostolle esityksestä tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Perustuslakivaliokunta esittää lausunnossaan, että lakiehdotuksia ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Ville Hinkkanen pitää kyseistä pontta harvinaisena.

”Jos ehdotus on perustuslain vastainen, tavallisesti valiokunta lausuu, millä muutoksilla säätäminen on kuitenkin mahdollista. Nyt valiokunnan mukaan jatkovalmistelua "ei ole mahdollista tehdä mietintövaliokunnassa", vaan esitys on valmisteltava valtioneuvostossa uudelleen”, hän kommentoi Twitterissä.

Kyse on Suomeen saapuvien velvollisuudesta esittää todistus negatiivisesta covid-19-testituloksesta. Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin puolestaan säännökset Suomeen liikennöivien kuljetuspalvelun tarjoajien velvoitteesta avustaa viranomaista testitodistusvaatimuksesta tiedottamisesta matkustajille.

Lisäksi lakiesityksessä sanotaan, että rajoitusten kohteena olevista maista Suomeen tulevat henkilöt voidaan tartuntatautilain ehdotetun 16 a §:n 3 momentin mukaan määrätä karanteeniin 60 §:n nojalla.

”Jos tarkoituksena on säätää tartuntatautilain 60 §:ään nähden uudesta perusteesta karanteeniin määräämiselle, on sääntelyssä otettava huomioon, että karanteeniin määräämisessä on kysymys perustuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vapaudenriistosta, mikä tarkoittaa hyvin pitkälle menevää puuttumista yksilön henkilökohtaiseen vapauteen. Lisäksi karanteeniin määräämistä maahantulon yhteydessä on arvioitava myös liikkumisvapauden rajoittamisen kannalta. Ehdotettu 16 a §:n 3 momentti ei täytä niitä vaatimuksia, joita perusoikeuksia rajoittavalta sääntelyltä edellytetään”, perustuslakivaliokunta katsoo.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen perustuslain 7 §:ssä turvattuun henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen.

“Ehdotetut säännökset merkitsevät useita rajoituksia näihin oikeuksiin. Perusoikeuksiin puuttuvia ehdotuksia on näin ollen arvioitava koronavirusepidemiankin aikana perusoikeuksien yleisten ja tarvittaessa kunkin perusoikeuden erityisten rajoitusedellytysten kannalta”, valiokunta lausuu.

Ehdotus laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on perustuslakivaliokunnan mielestä vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyy perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei se tarjoa perustaa asian käsittelylle eduskunnassa.

Perustuslakivaliokunnan pitää sinänsä mahdollisena säätää Suomeen saapuvia henkilöitä koskevista vaatimuksista, joilla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä Suomeen ulkomailta tulevien henkilöiden mukana.

“Tällaisen sääntelyn on kuitenkin täytettävä perusoikeuksien yleiset ja mahdolliset perusoikeuskohtaiset erityiset rajoitusedellytykset sekä muutoinkin oltava perustuslain mukaista”, valiokunta katsoo.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on selvää, että lakiehdotuksen saattaminen perustuslainmukaiseksi edellyttää varsin laajaa jatkovalmistelua, jossa on seikkaperäisesti tarkasteltava ja säänneltävä ehdotettuja maahantuloon kohdistuvia rajoitustoimenpiteitä sekä aineellisesti että menettelyllisesti. Valiokunnan mielestä on niin ikään selvää, että jatkovalmistelua ei ole mahdollista tehdä mietintövaliokunnassa. Perustuslakivaliokunnan mielestä tällainen esitys on valmisteltava valtioneuvostossa uudelleen hyvän lainvalmistelutavan mukaisesti.

Julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen arvioi, että kyseessä saattaa olla epäonnistunein hallituksen esitys vuosikymmeniin.

”Tämä taitaa olla se kuulu perustuslakiin törmääminen. Tässä kai meni valtioneuvostolla kaikki pieleen: muutoksia ”saatettiin vireille” sähköpostilla, käsitteet ei toiminut, perusoikeusrajoitukset ei kunnossa ja systematiikkaan ei istunut”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Ville Hinkkanen on samoilla linjoilla.

”En ole perehtynyt esityksen aineelliseen sisältöön niin, että osaisin arvioida sen onnistumista tai epäonnistumista, mutta ainakin muodollisessa mielessä tämä törmäys hakee vertaistaan.”

Perustuslakivaliokunta puuttui torstaina myös ravintolarajoituksiin katsoen, että rajoitustoimista on säädettävä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta eriytetysti siten, että rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Valiokunta edellyttää myös, että laissa on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa.

Lue lisää: