Tiedustelulakipaketin käsittely on alkanut eduskunnan suuressa salissa. Hallitus esittää, että paketti käsiteltäisiin kiireellisenä, mikä herätti huolta salissa. Kriittisimmin perustuslain kiireelliseen muuttamiseen suhtautui perussuomalaiset.

Kyse on uudesta lainsäädännöstä, jolla on merkittäviä vaikutuksia perus- ja ihmisoikeutena turvattuun yksityiselämän suojaan ja erityisesti luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan.

Uuden tiedustelulainsäädännön voimaan tullessa siviili- ja sotilasviranomaiset saisivat uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia. Nämä valtuudet rajautuisivat vain säännösehdotuksessa tarkoitettuun toimintaan. Lisäksi toimivaltuuksien kohdentamisesta tulisi esityksen mukaan säätää laissa tyhjentävästi.

Puolueet suhtautuvat lähtökohtaisesti myönteisesti tiedustelulakien säätämiseen, jollaisia ei käytännössä ole tällä hetkellä Suomessa voimassa. Puolueet näkevät lait tarpeellisiksi muuttuneessa turvallisuusympäristössä terrorismi- ja kyberturvallisuusuhkineen. Hallituksen kiirehtimä aikataulu kuitenkin epäilyttää oppositiopuolueita lukuun ottamatta kristillisdemokraatteja, joka ilmoitti kannattavansa hallituksen esitystä muuttaa perustuslakia kiireellisesti. Muut oppositiopuolueet katsoivat pitkälti ottavansa kiireellisyyteen kantaa vasta valiokuntien asiantuntijakuulemisten jälkeen.

Yli 20 tiedustelumenetelmää

Kiireellisyys on poikkeuksellinen menettely lakia säädettäessä, eikä sitä ole käytetty kertaakaan nykyisen perustuslain aikana. Vihreät kuvaili tilannetta erittäin poikkeukselliseksi ja muistutti, että tietoliikennetiedustelun lisäksi hallitus esittää yli 20 tiedustelumenetelmää.

–Kuusi tiedustelumenetelmää tosiaan edellyttää perustuslain muuttamista, mikä on jo sinänsä poikkeuksellista. Perustuslakia on esitetty muutettavaksi jopa kiireellisesti, mikä on poikkeuksellisen poikkeuksellista, Jyrki Kasvi (vihr.) sanoi ryhmäpuheenvuorossa ja lisäsi, että todistustaakka on kiirehtijällä.

Hallituksen mukaan perustuslain kiireelliselle muuttamiselle on kuitenkin välttämätön tarve, koska tilanne on poikkeuksellinen: Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja meillä on tarve varautua kansallista turvallisuutta uhkaavaan toimintaan.

Hallitus ehdottaa muutettavaksi perustuslain sääntelyä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, johon koottaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Salaisuutta voitaisiin rajoittaa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta tai kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, ei tutkinnassa, kuten nykylaissa.

Lisäksi perustuslakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta tai sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Näin käytännössä mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.

Nykyään tietoja voidaan hankkia vain, jos kansallista turvallisuutta uhkaava toiminta on edennyt niin pitkälle, että siihen voidaan kohdistaa konkreettinen ja yksilöity rikosepäily. Uusi laki muuttaisi tilanteen niin, että konkreettista rikosepäilyä ei tarvita.

Perustuslain muutos vaatii ensisijaisesti 5/6 määräenemmistön ja sen jälkeen vielä 2/3 määräenemmistön kansanedustajista. Perussuomalaisten mukaan ”näin raskasta menettelyä käyttämällä tiedustelulain voimaantulo aikaistuisi vain noin vuodella”. Osa puolueista puhui vain muutamasta kuukaudesta.

–Yleensä perustuslakimuutokset tehdään kahden eduskunnan aikana. Jos kynnys perustuslain muuttamiseen madaltuu, sen asema yhteiskunnassa voi rapautua ja toimia jatkossa ennakkotapauksena muun lainsäädännön voimaan saattamiselle. Perussuomalaiset edellyttävät harkintaa lakipaketin kiireellisyyttä arvioitaessa, sanoi Juho Eerola (ps.) puolueen ryhmäpuheenvuorossa.

Eerola ihmetteli päätöstä Tiitisen listasta

Perussuomalaisten mukaan perustuslain muuttamisen sijasta voitaisiin mahdollisesti käyttää määräaikaista poikkeusta perustuslaista.

–Silloin ristiriitaisuudet perustuslain kanssa vaatisivat jatkossakin 5/6 määräenemmistön, joka tarkoittaisi, että yksityisyydensuojaan kohdistuvat haasteet voitaisiin asianmukaisesti huomioida. Tämä on ensiarvoisen tärkeää siviilitiedustelulain uudistamisen kohdalla, joka puuttuu perustuslain 10. pykälän yksityisyydensuojaan.

–Hallituksella on aiemminkin ollut ongelmia perustuslain kanssa sote- ja maakuntauudistuksen parissa. Perussuomalaiset ovat huolissaan antaako hallituksen poliittinen valmistelu riittävää painoarvoa maamme johtaville lainsäädäntöasiantuntijoille ja valtiosääntötutkijoille.

Julkisuudessa on kuultu huolestuneita asiantuntijapuheenvuoroja perustuslain kiireellisestä muuttamisesta, joka voisi kriitikkojen mukaan rapauttaa perustuslakia aikaa juurikaan säästämättä. Hallituksen valmistelu sai kuitenkin salissa myös kiitosta. Etenkin vihreät kiitti huolellista valmistelua, johon puolueen mukaan on vaikuttanut matkan varrella myös opposition kritiikki.

Perussuomalaiset nosti yllättäen esiin Tiitisen listan, josta Suojelupoliisi (Supo) antoi päätöksen eilen maanantaina. Supo ei luovuttanut listaa tutkimuskäyttöön. Lue lisää: Tylyjä arvioita Supon päätöksestä salata Tiitisen lista: ”Onko lainmukainen? - Tämä homma haisee”

–Pienen ihmisen näkökulmasta on ihmetyttänyt, ja tiedusteluun liittyen, että niin kutsuttua Tiitisen listaa ei anneta edes tutkimuskäyttöön. Jos mikä tahansa Itä-Euroopan maa piilottelisi KGB- tai Stasi-arkistojaan tuolla tavalla ja kieltäytyisi käsittelemästä menneisyyttään, suomalainen media jo ulisisi, että ei ole kypsä demokratia kyseessä.

Myös tietoliikennetiedusteluun liittyvä niin sanottu massavalvonta on puhuttanut salissa. Hallitus on vakuuttanut, että kansalaisten ”isoveli valvoo -tyyppinen” massavalvonta ei tule uudessa laissa mahdolliseksi. Etenkin vasemmistoliitto on tuonut salissa toistuvasti esiin tätä huolta. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi, että uusi lakipaketti mahdollistaisi tavallisten kansalaisten viestinnän valvomisen ja myös esimerkiksi lähdesuojan piirissä olevien viestien valvomisen. Hallituspuolueiden riveistä ihmeteltiin, miten viranomaisten resurssit edes riittäisivät massavalvontaan.

”Ei uutta lakia ilman Supon valvontaa”

Lakien yhteydessä perustetaan tiedusteluvaltuutetun tehtävä ja uusi tiedustelua valvova valiokunta. RKP painotti, että valtuutetun tulee olla viranomainen, jolla on todellinen mahdollisuus ja tarvittavat resurssit valvoa tiedustelutoimintaa ja tarvittaessa myös puuttua siihen. Toisaalta valiokunnan tulee RKP:n mukaan edustaa laajaa parlamentaarista näkemystä.

–Tiedustelun valvonta vaikuttaa siihen, kuinka suuri luottamus kansalla on tätä uudistusta kohtaan. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että kaikilla puolueilla, joilla on edustaja eduskunnassa, on edustaja myös tässä valiokunnassa, Thomas Blomqvist (r.) sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

Markus Mustajärven (vas.) mukaan valtuutettu ja uusi valiokunta eivät kykene kaavailluilla resursseilla toteuttamaan valvontatehtäväänsä.

– Demokratian kannalta on myös outo asetelma, että Suojelupoliisi arvioi sen toimintaa valvovien ihmisten, esimerkiksi eduskunnan valiokunnan jäsenten, kelvollisuuden tehtäväänsä, Mustajärvi sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

SDP puolestaan painotti, että Supon koko toiminta on saatava asianmukaiseen parlamentaarisen valvonnan piiriin kokonaisuudessaan. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) sanoi tiukasti, että ”ilman Supon valvontaa ei tule uusia tiedusteluoikeuksia”.

”Tapaus Jari Aarnio havahdutti meidät”

Vihreiden mukaan tiedustelussa ei sisäinen valvonta riitä, vaan tarvitaan ”aidosti riippumatonta ulkoista valvontaa”.

–Voisimme harkita tiedusteluvaltuutetulle myös oikeutta testata tiedusteluluvat myöntävän tuomioistuimen toimintaa virheellisillä tiedustelulupahakemuksilla, Vihreät puolustavat paitsi suomalaisten turvallisuutta, myös heidän vapauksiaan ja oikeuksiaan, sanoi ryhmäpuheenvuoron pitänyt Jyrki Kasvi (vihr.).

Kasvin mukaan maailmalta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä siitä, miten tiedusteluvaltuuksia on käytetty väärin. Väärinkäytökset ovat hänen mielestään heijastuneet myös suomalaiseen keskusteluun, kun lain kiertämistä on pidetty tiedusteluviranomaisille ominaisena käytöksenä.

–Suomessa on totuttu luottamaan viranomaisiin. Mutta onneksi tapaus Jari Aarnio on havahduttanut meidät liiasta naiiviudesta, eikä edes edustaja (Ben) Zyskowicz (kok.) enää huutele, ”eikö edustaja Kasvi luota suomalaiseen poliisiin”.

Perussuomalaiset nosti esiin myös maahanmuuton. Tiedustelu yksin on puolueen mielestä riittämätöntä kansalaisten suojelemiseksi kansainväliseltä rikollisuudelta.

–Esimerkiksi terrorismia voitaisiin tehokkaammin torjua, jos hallitus toteuttaisi oman 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen ohjelmansa. Tämän ohjelman toteuttaminen voisi avata väyliä tiedustelulainsäädännön asianmukaiselle toteuttamiselle, aikataululle ja yhteistyölle, Eerola sanoi ryhmäpuheenvuorossa.