Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki (kesk) kertoo Puheenvuoro-blogissaan, että Euroopan komissio on herännyt tuottajien huonoon asemaan elintarvikeketjussa.

EU-komissio onkin tehnyt keväällä lakiesityksen epäreilujen kauppatapojen kieltämiseksi. Ehdotusta on alettu käsitellä kesän aikana sekä europarlamentissa että Suomen eduskunnassa.

”Myymättä jääneiden tuotteiden palautus myyjälle sekä hyllytys- ja markkinointimaksut olisivat kiellettyjä, mikäli niistä ei sovita etukäteen. Kaupan ruokahävikin maksattaminen tuottajalla kiellettäisiin myös koko Euroopassa”, Jäätteenmäki kirjoittaa.

”Esityksen mukaan kielletyiksi tulisivat myös kuukautta pidempi maksuaika pilaantuville tuotteille, viime hetken peruutukset pilaantuvien tuotteiden tilauksiin ja ostajan viime hetkellä tekemät muutokset sopimuksiin”, hän jatkaa.

EU-komission lakiesityksessä listataan käytäntöjä, joiden kieltämisestä EU-jäsenmaiden tulisi varmistua. Yksi niistä on se, että ”tavarantoimittaja maksaa elintarvikkeiden hävikistä, joka aiheutuu ostajan tiloissa ja joka ei ole aiheutunut tavarantoimittajan laiminlyönnistä tai virheestä”.

Direktiiviesitykseen sisältyy myös se, että jäsenmaiden tulisi nimittää uusi viranomainen vastaamaan epäterveistä kauppatavoista annetun lainsäädännön toimeenpanosta.

Suomen hallitus on jo linjannut kirjelmässään, että Suomi pitää komission esitystä oikeansuuntaisena.

”Suomessa ei ole tällä hetkellä direktiivissä tarkoitetun tyyppistä elintarvikeketjun sääntelyä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttäisi uutta kansallista lainsäädäntöä, Suomen hallitus toteaa. Suomeen valmistellaankin parhaillaan elintarvikemarkkinalakia, jonka on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

”Laissa on tarkoitus säätää osittain samoista seikoista kuin direktiiviehdotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi epäterveitä kauppatapoja valvovan viranomaisen perustaminen ja tämän tiedonsaantioikeus. Direktiivin täytäntöönpano voisi näin ollen osittain perustua valmisteltavana olevaan lakiin. Lakia voitaisiin täydentää direktiivin edellyttämällä tavalla, kun direktiivin lopullinen sisältö on selvillä”, on hallitus todennut.

Lue koko Jäätteenmäen blogi: Keskittyneestä kaupasta reiluus kaukana

Jäätteenmäen mielestä direktiiviesityksessä on vielä viilattavaa.

”Olen jättänyt esitykseen muutosehdotuksia, jotka vahvistavat heikomman sopimusosapuolen, eli ruuantuottajan, asemaa. Direktiivin soveltamisalaa pitäisi laajentaa kattamaan myös keskisuuret ostajat. Tällöin tuottajien asema suhteessa kauppaan paranisi”, hän kirjoittaa.

Suomen hallitus on samoilla linjoilla Jäätteenmäen kanssa.

”Kaupan ollessa keskittynyttä tuottajilla ei ole neuvotteluvoimaa. Tuottajat ovat noidankehässä. He ovat vankina markkinoilla, joilla heidän on pakko olla, mutta jotka tarjoavat heille yhä heikomman toimeentulon”, Jäätteenmäki kirjoittaa.