Koulutus tai työmäärä eivät selitäkään palkkaeroja samassa ammatissa

Naisten ja miesten välinen palkkaero on Euroopassa 20 prosenttia. Tästä enin osa selittyy sillä, että naiset ja miehet hakeutuvat eri ammatteihin. Miesvaltaisista töistä on perinteisesti maksettu enemmän.

Tästä huolimatta naisten palkat ovat miesten palkkoja pienempiä myös samoissa ammateissa. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) erikoistutkija Aspasia Bizopouloun mukaan eroa selittää naisten epäitsekkyys.

”Kirjallisuuden perusteella naiset käyttävät enemmän aikaa työkavereistaan ja toimistosta huolehtimiseen. Nämä tehtävät vievät aikaa varsinaisilta työtehtäviltä, joiden hyvästä hoitamisesta palkitaan palkankorotuksilla ja ylennyksillä”.

”Tutkimukseni mukaan tällainen epäitsekkyys voi alentaa naisten tuottavuutta, mikä osaltaan selittää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja ammattien sisällä”, Aspasia Bizopoulou sanoo.

Bizopouloun ”Job Tasks and Gender Wage Gaps within Occupations”- tutkimus perustuu OECD:n tekemään kyselytutkimukseen. Siinä vastaajia pyydettiin kertomaan kuinka usein he suorittivat 40 yleistä työtehtävää, jotka ovat heidän ammatilleen ominaisia.

Naiset raportoivat suorittavansa keskimäärin kaikkia mitattuja työtehtäviä miehiä harvemmin.

Erikoistutkijana VATT:ssa työskentelevä Bizopoulou syventyi kyselyn tuloksiin 13 Euroopan maassa. Hän havaitsi, että mitattujen työtehtävien suoristustiheydessä on naisten ja miesten välillä ero, joka ei pohjaudu perinteisiin selityksiin sukupuolten välisestä palkkakuilusta.

Samassa ammatissa työskentelevät miehet, joilla on samanlainen koulutustausta ja jotka työskentelevät yhtä monta tuntia viikossa, kertovat järjestelmällisesti suorittavansa kaikki ammattiinsa kuuluvia työtehtäviä naisia useammin.

”Tämä tuottavuusero mitattujen työtehtävien suorittamisessa selittää samassa ammatissa työskentelevien naisten ja miesten välisen palkkakuilun”, sanoo Bizopoulou.

Hänen mukaansa suoritettujen työtehtävien ero miesten ja naisten välillä ei selity koulutustaustalla, ammatinvalinnalla, tehdyillä työtunneilla tai muilla taustatekijöillä.

Lasten saaminen tosin kasvattaa eroa, mutta ei selitä sitä kokonaan. Myös naiset, joilla ei ole lapsia, hoitavat ammatilleen tyypillisiä työtehtäviä miehiä harvemmin. Tutkimuksessa osoitetaan, ettei kyse ole vain siitä, että naiset aliraportoivat tekemisiään.

Selitykseksi löytyy tällöin se, että naisille joko määrätään työtehtäviä, jotka eivät kuulu heidän ammattiinsa tai he itse valikoituvat tekemään niitä. Jälkimmäinen on Bizopouloun mainitsemaa epäitsekkyyttä, josta naiset joutuvat maksamaan palkka- ja urakehityksessään.