Pelkän peruskoulun varaan jääminen lisää selvästi poikien rikollisuusriskiä, kertoo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tuoreen tutkimuksensa perusteella.

Kääntäen voidaan todeta, että toisen asteen koulutukseen pääsy vähentää selvästi poikien todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin, VATT, Etla ja Helsingin yliopisto kertovat.

Suomalaiseen aineistoon perustuva uusi tutkimus osoittaa, että toisen asteen koulutukseen rimaa hipoen päässeet pojat tekevät rikoksia selvästi pienemmällä todennäköisyydellä kuin ilman opiskelupaikkaa jääneet. Vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin lyhyellä aikavälillä, tarkasteltaessa ensimmäistä viittä vuotta opiskelupaikan saamisesta.

Kristiina Huttusen, Tuomas Pekkarisen, Roope Uusitalon ja Hanna Virtasen tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen vaikutusta rikollisuuteen vertaamalla toisen asteen koulutukseen päässeiden ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden kehityskulkua kymmenen vuoden ajan.

”Sisäänpääsyrajan juuri ja juuri ylittävistä pojista kahdeksan prosenttia syyllistyy johonkin rikokseen viiden vuoden aikana, kun taas rajan alle jäävistä rikoksiin syyllistyy joka viides, 20 prosenttia. Vaikutus on tuntuva”, kertoo tutkimusprofessori Tuomas Pekkarinen Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta (VATT).

Nyt julkaistu Lost Boys- eli Kadonneet pojat -tutkimus on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa hanketta, joka tuottaa päättäjille tutkittua tietoa syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työkaluja onnistuneiden jatkokoulutusvalintojen tueksi. Tutkimuksen aineistona käytetään yhteisvalinta-aineistoja vuosilta 1996–2003 sekä tietoja toisen asteen koulutusohjelmien sisäänpääsyrajoista sekä käräjäoikeuksien antamista tuomioista.

Tyttöjen kohdalla samaa vaikutusta ei tutkimuksessa havaittu. Tytöt tekevät vähemmän rikoksia kuin pojat, eikä toisen asteen ulkopuolelle jääminen lisää tyttöjen rikollisuutta samalla tavalla kuin poikien kohdalla.

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähensi eniten omaisuus- ja liikennerikoksia, kun taas väkivaltarikoksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Siirtymä peruskoulusta toisen asteen opintoihin on kriittinen vaihe, jossa nuoret tarvitsevat tukea, tutkijat muistuttavat. Toisen asteen tutkinnon suorittamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia, muun muassa työllistymiseen ja tulotasoon, sillä vasta toisella asteella opitaan taitoja, joilla on kysyntää työmarkkinoilla.

”Tutkimustulokset tukevat toisen asteen koulutuspaikkojen lisäämistä niillä aloilla, joihin on kysyntää. Lisäksi se, että tulostemme mukaan pelkkä koulutukseen pääseminen vähentää rikollisuutta, puoltaa oppivelvollisuuden pidentämistä”, sanoo Tuomas Pekkarinen.

Tutkimuksessa vertaillaan kahta ryhmää: toisen asteen koulutusohjelman sisäänpääsyrajan juuri ylittäneitä ja juuri rajan alle jääneitä. Asetelma mahdollistaa syy-seuraussuhteiden arvioinnin, sillä rajan läheisyydessä olevat opiskelijat ovat keskimäärin samanlaisia.