Oulun seksuaalirikosvyyhti on nostanut keskusteluun muun muassa vaatimuksia rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkotusten nopeuttamisesta. Asiaan liittyen on jo 1. tammikuuta 2019 tulossa voimaan hallituksen lakimuutos.

Marraskuun lopussa presidentiltä sinetin saanut ulkomaalaislain uudistus muuttaa maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanoa siten, että ”tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nykyistä nopeammin”.

Karkottamisen nopeuttaminen koskee ulkomaalaisia, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin, joista on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, tai joiden on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin tai olevan vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle.

LUE MYÖS: Monikulttuurisuusneuvoston puheenjohtaja: Rikolliset takaisin kotimaihinsa – Valtion toimittava nyt

Näiden rikollisten osalta luovuttaisiin nykyisestä sääntelystä, jonka mukaan heitä ei voida poistaa maasta ennen kuin karkottamispäätös on saanut lainvoiman eli mahdollinen valitus käsitelty hallinto-oikeudessa. Nykytilanne on tarkoittanut sitä, että jos karkotettava rikollinen on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, hän on saanut odottaa Suomessa hallinto-oikeuden päätöstä.

Käytännössä lähes kaikista rikosperusteisista karkottamispäätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen. Viivästys on pitkä, sillä valitusasioiden keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa oli 7,9 kuukautta vuonna 2017.

”Karkottamista koskevasta esityksestä täytäntöönpanokelpoiseen päätökseen voi kulua 2–3 vuotta”, hallituksen esityksessä kerrotaan.

Lakiuudistuksen tultua voimaan nämä karkottamispäätökset voidaan panna täytäntöön 30 päivän kuluttua tiedoksiannosta, ellei hallinto-oikeus ole kieltänyt täytäntöönpanoa. Karkotettavalla olisi 30 päivää aikaa päätöksen tiedoksi saamisesta tehdä keskeyttämistä tai kieltämistä koskeva hakemus hallinto-oikeudelle.

Lisäksi hallinto-oikeuksien on jatkossa käsiteltävä karkottamispäätöksiä koskevat valitukset kiireellisenä. Tuomioistuimille ei kuitenkaan säädetty ehdotonta määräaikaa ratkaisun antamiselle.

”Säätämällä käsittelystä hallintotuomioistuimissa kiireellisenä, voidaan tuomioistuinprosesseja nopeuttaa”, hallitus perustelee.

”Ehdotuksella nopeutettaisiin päätösten lainvoimaiseksi tulemista ja tällä tavoin karkotettavan maasta poistamista.”

Jos karkotettava suorittaa rangaistustaan vankilassa, hänelle voidaan tehdä karkottamispäätös, joka pannaan täytäntöön kun rangaistus on suoritettu.

Hallituksen lakiesityksestä ilmenee, että vuonna 2017 tehtiin 900 karkottamista koskevaa päätöstä. Näistä päätöksistä 99 eli 11 prosenttia tehtiin rikosperusteella. Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat 429 karkotuspäätöstä, joista 146 rikosperusteisia.

LUE MYÖS: Kansanedustaja julkaisi synkän listan raiskausuutisista – ”Tähän on reagoitava heti”

Sisäministeriön johtava asiantuntija Kukka Kruger toteaa Uudelle Suomelle, että tämä kertoo suuruusluokan, millaista määrää ihmisiä lakimuutos koskee. Lakiuudistus ei luo uusia karkotusperusteita, eikä sinällään siis lisää karkotusten määrää, vaan nopeuttaa nykyisten kriteerien mukaisia karkotuksia.

Lakiuudistuksen taustalla on hallitusohjelma, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.

Karkotuksia rajoittaa Suomen perustuslakiin ja ulkomaalaislakiin sisältyvä palautuskielto. Sen mukaan ketään ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla hän voi joutua ”kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle”.

Lakiuudistus ei koske käännytyksiä

Esimerkiksi Oulun seksuaalirikoksesta epäiltyjen ulkomaalaisten joukossa on mediatietojen mukaan niin turvapaikanhakijoita kuin Suomen kansalaisuuden jo saaneita henkilöitä. Karkottaa voidaan ulkomaalainen, jolla on tai on ollut oleskelulupa Suomessa, kun taas turvapaikanhakijoiden kohdalla puhutaan käännyttämisestä. Lakiuudistus koskee vain karkotuksia, ei käännytyksiä.

Turvapaikanhakijan rikostuomio ei vaikuta hänen turvapaikkahakemuksensa käsittelyyn, vaan hakemus käsitellään normaalisti siitä huolimatta, ja normaalit rikosoikeudelliset seuraamukset käsitellään erikseen. Turvapaikanhakijan maasta poistamisessa Suomea sitoo EU:n turvapaikkamenettelydirektiivi ja tuleva turvapaikkamenettelyasetus.

Törkeänkään rikoksen tekeminen Suomessa ei peruuta turvapaikkaa tai keskeytä turvapaikkaprosessia. LUE LISÄÄ: Törkeäkään rikos ei estä turvapaikkaa Suomessa – Migri vastasi Turun iskun herättämiin kysymyksiin

Hallitus tiedotti: Turvapaikanhakijoiden uusintahakemusten ”väärinkäytölle” tulee loppu

Hallitus tiedotti keskiviikkona jättäneensä eduskunnalle esityksen kansainvälistä suojelua koskevien uusintahakemusten käsittelyn muutoksesta. Muutokset perustuvat EU:n turvapaikkamenettelydirektiiviin, jonka kaikkia säännöksiä Suomi ei ole aiemmin sisällyttänyt ulkomaalaislakiin.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan turvapaikkajärjestelmä ei toimi, jos lainvoimaisen kielteisen päätöksen saanut ei poistu maasta. Uusintahakemuksia käytetään ministerin mukaan nykyisellään lainvoimaisen päätöksen välttelyyn.

”Oikeusvaltion kuuluu taata turvapaikkahakemusten oikeudenmukainen käsittely. Siihen kuuluu myös valitusoikeus tuomioistuimiin ja mahdollisuus uuteen hakemukseen, jos siihen on pätevä syy”, Mykkänen sanoo.

”Nyt tehtävillä muutoksilla pyritään estämään uusintahakemusten väärinkäyttö viivytystarkoituksessa.”

Uusintahakemuksella tarkoitetaan kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta, jonka ulkomaalainen tekee saatuaan lainvoimaisen päätöksen Maahanmuuttovirastolta tai hallintotuomioistuimelta aiemmin tekemäänsä hakemukseen. Hallituksen esitys tarkentaa uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.

”Kyse on käytännössä täsmennyksestä. Nämä samat edellytykset ovat olleet sovellettavissa jo voimassa olevassa laissa, mutta eivät samalla tavalla kirjattuina itse lakiin”, Kukka Kroger sanoo Uudelle Suomelle.

Hakijan olisi jatkossa pystyttävä esittämään perustellut syyt sille, miksi hän ei ole esittänyt uusintahakemuksen yhteydessä ilmoittamiaan perusteita aikaisemmin. Tällaisia syitä voivat olla hakijan kotimaassa tapahtuneet muutokset tai hakijan henkilökohtaisessa tilanteessa Suomessa tapahtuneet muutokset, hallituksen tiedotteessa kerrotaan. Uusintahakemus on jatkossa tehtävä heti, kun perusteet sille ovat olemassa, ei jälkikäteen eli esimerkiksi vasta silloin, kun henkilöä ollaan palauttamassa.

LUE MYÖS: Oulun poliisi varoittaa perheitä: Nuoria tyttöjä houkutellaan kontaktiin – johtanut seksuaalirikoksiin