Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen ampumaratalaiksi sekä ampuma-aselain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Ehdotettujen lakien on tarkoitus astua voimaan vuoden 2014 aikana, sisäministeriö tiedottaa.

Muutoksia olisi tulossa aseiden säilytykseen, ampumaratoihin ja lääkärin velvollisuuksiin ja oikeuksiin liittyen.

Jatkossa ampuma-aseita ei saisi säilyttää ilman, että ase tai sen osa olisi lukittuna tai lukitussa paikassa. Jos luvanhaltijalla on säilytettävänä enemmän kuin viisi asetta tai ase on erityisen vaarallinen, ne pitäisi säilyttää hyväksytyssä turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa.

Myös tehokkaimpiin ilma-aseisiin sovellettaisiin jatkossa ampuma-aselakia. Tehokkaiden ilma-aseiden hallussapito olisi luvanvaraisuuden sijaan ilmoituksenvaraista, jos hallussapitäjällä olisi ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa.

Lakiehdotuksen mukaan ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen olisivat jatkossa luvanvaraisia toimintoja silloin, kun kyseessä on tavallinen ampumarata tai ampumaurheilukeskus. Lupaviranomaisena ampumarata-asioissa toimisi poliisihallitus.

Lisäksi jokaisella ampumaradalla pitäisi olla ratavastaava, joka valvoisi radalla tapahtuvaa toimintaa ja radan turvallisuutta.

Uusi ampumaratalaki kumoaisi ampumaratoja koskevat vanhat, Venäjän vallan aikaiset säädökset.

Uusi lakiehdotus vaatii myös lääkäreille velvollisuutta ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

Ilmoitusvelvollisuus koskisi lääkäreitä kuitenkin vain kahdessa tilanteessa: oikeuslääketieteellisessä tutkimuksessa ja itsemurhayrityksen jälkeisessä tahdosta riippumattomasta hoitoon määräämisestä.

Lääkärillä olisi jatkossa myös oikeus tehdä ilmoitus henkilöstä, jos hän potilasasiakirjojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo henkilön olevan sopimaton ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoon.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että poliisi voisi säilyttää ilmoitusta enintään kolmen vuoden ajan. Ilmoitusta ei saisi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa koskevan asian käsittelyyn.