Ruotsalainen kansanpuolue rkp on lähimpänä sdp:tä, ilmenee vaalikonevastausten vertailusta. Kaikkein kauimmaisena on kristillisdemokraatit. Suurista ja keskisuurista puolueista lähimpänä sdp:tä oli keskusta ja kauimmaisena perussuomalaiset.

Uusi Suomi vertaili eri puolueiden kansanedustajien vastauksia Alman vaalikoneeseen teemoista, jotka sisältyvät hallitustunnustelija, sdp:n puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) kysymyslistaan.

Vertailuun otettiin vaalikoneesta 7 kysymystä vaalikoneen 20 eri kysymyksestä, jotka vastasivat Rinteen puolueille esittämiin kysymyksiin. Nämä vertailuun otetut kysymykset käsittelivät perhevapaiden uudistamista, perustuloa, vanhustenhuollon vahvistamista ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta sekä harjoitustoimintaa Yhdysvaltain ja Naton kanssa.

Vertailu ei ole täysin kattava. Rinne esitti puolueille kaikkiaan 26 kysymystä 8 eri teemasta sekä 3 erillistä kysymystä. Vaalikonekysymykset käsittelevät näistä viittä teemaa: ulkopolitiikan linjaa, työmarkkinoita, hyvinvointia, koulutusta ja sosiaaliturvan uudistusta.

Rkp ei ollut lähimpänä sdp:tä kaikissa kysymyksissä vaan kokonaisvertailussa. Esimerkiksi vaalikoneen kysymyksissä toisen asteen maksuttomuudesta ja vanhustenhoidon kohentamista tuloverotusta kiristämällä sekä valtion velkaantumisen taittamista sosiaalitukia leikkaamalla sdp:tä lähinnä oli vihreät.

(Juttu jatkuu kuvion alla.)

Perussuomalaisia ja sdp:tä yhdistää kaksi kysymystä

Näissä kysymyksissä vihreät ja sdp olivat väittämien kanssa täysin eri mieltä siitä, että velkaantumista pitäisi vähentää sosiaalitukia leikkaamalla. Molempien puolueiden kansanedustajat olivat lähes yksimielisesti täysin samaa mieltä siitä, että toisen asteen oppimateriaalien pitäisi olla maksuttomia. Väittämästä vanhusteonhuollon kohentamisesta tuloveroa nostamalla vihreät ja sdp vastasivat ei samaa taikka eri mieltä.

Näissä kysymyksissä kokoomus ja perussuomalaiset olivat useimmin eniten linjoilla demareiden kanssa. Kokoomuksessa ja perussuomalaissa kansanedustajat olivat eri mieltä siitä, että vanhustenhuollon laatua pitäisi parantaa tuloverotusta kohentamalla. Sosiaaliturvan leikkaamiseen valtion velkaantumisen taittamiseksi puolueet suhtautuivat väittämään neutraalisti, mutta olivat kallellaan leikkaamisen puolelle.

Kokoomus suhtautui kielteisimmin maksuttomaan toiseen asteeseen, vaikka vastaukset olivat lähempänä neutraalia kuin jyrkkää vastustusta.

Näin puoluejohtajat kommentoivat väitettä, että sosiaaliturvaa pitää leikata velkaantumisen vähentämiseksi:

”Valtion velkaantumista on hyvä vähentää. […] Keskeisimpiä hyvinvointivaltion palveluita, kuten perustoimeentuloa, koulutusta ja terveydenhuoltoa, ei voida loputtomasti leikata. Verojen korotuksen sijaan olisi tärkeää pyrkiä rakenteellisiin uudistuksiin, joilla julkisen talouden kestävyyttä voi vahvistaa. Myös valtion budjetin sisällä tulee menoja painottaa toisin”, vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto toteaa sosiaaliturvan leikkaamisesta.

”Sosiaalitukien tarvetta tulee vähentää esimerkiksi lopettamalla haitallinen maahanmuutto ja toisaalta kasvattamalla työllisyysastetta. Suomella on varaa sosiaaliturvaan vain, jos sen asiakaskunta ei jatkuvasti laajene”, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoittaa sosiaaliturvasta.

”Suomen velkaantumista pitää vähentää nostamalla työllisyysastetta. Jos siinä ei onnistuta, kaikkia menoja täytyy alkaa hillitä, koska rahat eivät riitä”, kokoomuksen Petteri Orpo puolestaan toteaa.

”Tärkeintä on huolehtia korkeasta työllisyydestä ja osaamisesta. Palvelujen ja turvan heikentäminen olisi myös taloudelle pidemmän päälle haitallista. Tässäkin kyse on arvovalinnoista. Hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliset turvaverkot ja laadukas koulutus mahdollistavat kaikille osallistumisen työelämään ja luovat kasvua. Ne ovat investointi tulevaan”, kommentoi Rinne.

(Juttu jatkuu kuvion alla.)

Kysymyksissä Naton harjoitustoiminnasta ja perustulosta taas perussuomalaiset olivat sdp:tä lähinnä oleva puolue. Molemmat puolueet suhtautuivat penseästi väittämiin, että sotilaallista harjoittelutoimintaa pitäisi rajoittaa ja suomalaisten pitäisi saada vastikkeetonta perustuloa.

Perustulosta eniten eri mieltä sdp:n kanssa olivat vihreät ja vasemmistoliitto, joissa molemmissa selvästi kannatetaan perustuloa. Jyrkimmin, ja yksimielisesti, perustuloa vastustetaan kristillisissä.

Harjoittelutoiminnasta eniten eri linjoilla demareiden kanssa olivat vasemmistoliitto ja kokoomus. Kokoomuksessa vastustettiin jyrkästi harjoittelutoiminnan rajaamista Yhdysvaltain kanssa, kun taas vasemmistoliitto kannattaa sitä selvästi.

Näin puoluejohtajat vastasivat väitteeseen sotilaallisen harjoittelutoiminnan rajoittamisesta Yhdysvaltain ja Naton kanssa:

”Suomella on hyvät yhteistyösuhteet Yhdysvaltojen ja Naton kanssa”, kommentoi Rinne.

”Kaiken harjoittelutoiminnan tulee tukea kansallisen puolustuskyvyn ylläpitoa”, Halla-aho totesi harjoittelutoiminnasta.

”Yhdysvallat on sekä Suomelle että Euroopalle vahva yhteistyökumppani, ja Suomen on toimittava aktiivisesti sen puolesta, että yhteistyö voi jatkua”, kokoomuksen Orpo toteaa.

”Sotilaallinen liittoutumattomuus mahdollistaa Suomelle kokoaan suuremman roolin kansainvälisessä rauhanvälityksessä ja diplomatiassa. Sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut Suomen turvallisuuden ja vakauden kannalta perusteltu ja hyvä ratkaisu, eikä tätä poliittista linjaa ole syytä muuttaa. Harjoittelu Nato-maiden kanssa voi turhaan kasvattaa jännitteitä Itämeren alueella samalla tavalla kuin Nato-jäsenyyden valmistelu saattaisi tehdä sitä. Tämä heikentää Suomen turvallisuuspoliittista ympäristöä”, vastaa vasemmistoliiton Li Andersson.

(Juttu jatkuu kuvion alla.)

Kysymyksissä perhevapaiden uudistamisesta sdp:n kanssa vahvimmin samoilla linjoilla oli vasemmistoliitto. Demarikansanedustajat suhtautuivat lähtökohtaisesti neutraalimmin vanhempainvapaiden nykyistä tasaisempaan jakamiseen kuin vasemmistoliiton kansanedustajat. Samalla molempien puolueiden kansanedustajat olivat kallistumassa siihen suuntaan, ettei kotihoidontukea tarvitsisi rajata kolmesta vuodesta kahteen.

Sen sijaan eri linjoilla sdp:n kanssa kotihoidontuen rajaamisesta olivat vihreät, jotka kallistuivat rajaamisen puolelle ja kristillisdemokraatit, jotka vastustivat jyrkästi kotihoidontuen leikkaamista.

Näin puoluejohtajat vastasivat kysymykseen kotihoidontuen leikkaamisesta:

”Sdp:n perhevapaamallissa kotihoidon tuki korvataan euromääräisellä vanhempainrahalla, joka on vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan tasoinen. Esityksessä euromääräinen vanhempainraha on kaikilta osin puolitettavissa ja jaettavissa eri pituisille ajoille kuitenkin niin, että tuen kokonaissumma pysyy samana. Näin lasta hoitavan on mahdollista saada vaihtoehtoisesti esimerkiksi 24 kuukautta puolitetulla tuella tai 12 kuukautta täydellä tuella”, Rinne kommentoi.

”Kotihoidontukea lyhentämällä ei ole juurikaan vaikutusta työllisyysasteeseen, sillä vain noin 10 % pitää koko kolmen vuoden jakson, ja monella heistä on heikompi koulutusaste eli eivät työllisty, vaan siirtyvät työttömiksi työnhakijoiksi”, kristillisdemokraattien Sari Essayah toteaa.

”Nykyisessä kotihoidontuessa on se riski, että se tukee epätasa-arvoa työmarkkinoilla pitämällä naisia pidempään työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämä on noussut esiin myös maahanmuuttajanaisten kohdalla, joilla on tällä hetkellä huono työllistymisaste. Vihreiden perhevapaamallissa kotihoidontuki korvattaisiin hoitorahalla, joka olisi lyhytkestoisempi, mutta tasoltaan kotihoidontukea korkeampi”, Haavisto vastaa.

Näitä kysymyksiä vertailtiin:

Rinne: Oletteko valmiit tukemaan viimeisimmissä selonteoissa vahvistettua Suomen ulkopoliittista linjaa?

Vaalikoneen kysymys: Suomen pitää rajoittaa sotilaallista harjoittelua Naton kanssa.

Rinne: Miten uudistaisitte perhevapaita?

Vaalikoneen kysymys: Vanhempainvapaa pitää jakaa tasan naisten ja miesten kesken.

Vaalikoneen kysymys: Kotihoidontukea maksimiaika on pudotettava kolmesta vuodesta kahteen.

Rinne: Millä keinoilla vahvistaisitte ikääntyvien ihmisten palveluita ja toimeentuloa?

Vaalikoneen kysymys: Vanhustenhoidon laatua pitää nostaa tuloverotusta kiristämällä.

Rinne: Miten koko ikäluokka saadaan suorittamaan toisen asteen tutkinto?

Vaalikoneen kysymys: Toisen asteen oppimateriaaleista pitää tehdä maksuttomia.

Rinne: Oletteko valmiita yhdistämään eri etuuksia ja hyväksymään yhtenäisen etuustason eri syyperusteilla siten, että [sosiaaliturvan] uudistus lisää työllisyyttä, nostaa koulutustasoa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä parantaa osallisuutta?

Vaalikoneen kysymys: Suomen valtion velkaantumista pitää vähentää leikkaamalla sosiaaliturvaa.

Vaalikoneen kysymys: Kansalaisen pitää saada tulevaisuudessa perustuloa ilman ehtoja.