Uudenmaan ELY-keskus on päivittänyt alueen työlupalinjausta, mikä tarkoittaa, että tietyillä pitkään jatkuneesta työvoimapulasta kärsivillä aloilla voidaan sujuvoittaa lupaprosessia EU:n ulkopuolelta tuleva työntekijää palkattaessa.

–Seuraavissa rakennusalan ammateissa voidaan pitää tällä hetkellä oletuksena, ettei työvoimaa Uudellamaalla ole riittävästi saatavilla: talonrakentajat, betonirakentajat ja raudoittajat, kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, putkiasentajat sekä rakennusmaalarit, ELY-keskus sanoo tiedotteessaan.

Linjauksessa ovat jo aikaisemmin ollut mukana terveydenhoitoalan ammattilaiset, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä siivoojat.

ELY-keskuksen mukaan linjaus voidaan tehdä sellaisiin ammatteihin, joissa on paheneva ja pitkään jatkunut työvoimapula. Arvio perustuu työnvälitystilastoihin sekä TE-toimiston työnvälittäjien tuottamaan tietoon, joka kootaan ns. ammattibarometriin.

Työlupalinjauksessa mukana oleviin rakennusalan ammattinimikkeisiin luvitettiin Uudellamaalla viime vuonna tarveharkintaisesti noin 200 ensimmäistä työlupaa hakenutta työntekijää kolmansista maista, koska Suomesta ja EU:sta ei saatu työvoimaa. Rakennusalan työvoimapula on jatkunut jo toista vuotta.

ELY-keskusten tulee päivittää työlupalinjaus omalla alueellaan kahdesti vuodessa kulloisenkin työmarkkinatilanteen mukaan. Alueellisen työvoiman saatavuuden harkinta on annettu ELY-keskuksille tehtäväksi ulkomaalaislaissa. Käytännössä linjauksen muutokset valmistellaan Uudellamaalla maahanmuuttoasioiden toimikunnassa, johon kuuluu työmarkkinaosapuolia ja muita alueen yhteistyökumppaneita.

Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen tapahtuu kaksivaiheisesti. TE-toimisto aloittaa luvan käsittelyn saatuaan tiedot hakemuksesta sen vastaanottaneelta edustustolta tai Maahanmuuttovirastolta. TE-toimisto tekee asiassa osapäätöksen, minkä jälkeen asian lopullinen ratkaisu siirtyy Maahanmuuttovirastolle. TE-toimiston tekemä osapäätös perustuu kokonaisharkintaan, joka sisältää työvoiman saatavuuden, työsuhteen ehtojen, työntekijän toimeentulon sekä työnantajan ja työntekijän edellytysten arvioinnin.

Suomessa toimivien työnantajien edellytetään ensisijaisesti rekrytoivan työvoimaa työmarkkinoilla jo olevan työvoiman piiristä. TE-toimisto arvioi, onko avoinna olevaan työpaikkaan kohtuullisessa ajassa saatavissa sopivaa työvoimaa omalta työmarkkina-alueelta (EU/ETA-alue). Työnantajalta voidaan pyytää selvitystä rekrytoinnista ja vaatia työpaikan ilmoittamista avoimeksi TE-toimiston työnvälityspalveluihin ja Euroopan maiden välillä työpaikkailmoituksia välittäviin EURES -palveluihin.

Saatavuusharkinnan lisäksi myönteisen osapäätöksen edellytyksenä on, että ulkomaalaisen työntekijän toimeentulo on turvattu ansiotyöstä saatavalla tulolla oleskeluluvan voimassaolon ajan. Ulkomaalaisella työntekijällä on myös oltava riittävä pätevyys ja ammattitaito avoinna olevaan tehtävään. Työsuhteen ehtojen on oltava voimassaolevien säännösten ja asianomaisen työehtosopimuksen mukaiset ja työnantajalla on oltava edellytykset suoriutua työnantajavelvollisuuksista.