Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää ”täsmätoimia” edelleen mahdollisina, vaikka perhevapaauudistus kaatui.

–Perhevapaauudistus suurena reformina ei etene tällä kaudella. Täsmätoimiin silti mahis ilman muuta; monimuotoisten perheiden asema paremmaksi perhevapaisiin, pitkään kotona olleille äideille tukea työllistymiseen ja osa-aikatyöhön kannustimia, hän kommentoi Twitterissä sunnuntai-iltana.

Hän kirjoitti aiheesta sunnuntaina myös blogissaan Suomenmaassa. Saarikko korostaa, että per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lus­ta jäi kä­teen pal­jon hy­vää eikä työ men­nyt huk­kaan.

Saarikon mukaan var­si­nai­sen per­he­va­paa­jär­jes­tel­män muu­tos­ten li­säk­si valmisteltiin myös laa­dul­li­sia pa­ran­nuk­sia. Kes­kus­tal­la on hänen mukaansa val­mius vie­dä nii­tä it­se­näi­se­nä osa­na il­man ko­ko­nai­suu­dis­tus­ta eteen­päin.

–Esi­mer­kik­si pit­kään las­taan ko­to­na hoi­ta­nei­den äi­tien työ­e­lä­mä­val­miuk­sia tu­lee ko­hen­taa. Tie­de­tään, et­tä mo­nes­ti hei­dän kou­lu­tus­ta­son­sa on kes­ki­mää­rin al­hai­sem­pi kuin muul­la työ­voi­mal­la. Heil­le val­mis­te­lim­me pi­lot­tia, jol­la ko­hen­net­tai­siin näi­den äi­tien työl­li­syys­pal­ve­lui­ta vas­taa­maan juu­ri hei­dän tar­pei­siin ko­ti­hoi­to­mah­dol­li­suu­den päät­ty­es­sä. Pi­lot­ti kan­nat­taa käyn­nis­tää mah­dol­li­sim­man pian, hän linjaa.

Saarikko sanoo, että myös adop­tio- tai sa­teen­kaa­ri­per­hei­den huo­mi­oi­mi­nen lain­sää­dän­nös­sä mui­den per­hei­den kans­sa sa­mal­la ta­val­la oli­si edul­li­ses­ti ja no­pe­as­ti kor­jat­ta­vis­sa.

Hän huomauttaa, että työ­e­lä­män tasa-ar­von to­teu­tu­mi­nen vaa­tii per­he­va­paa­jär­jes­tel­män ra­ken­tei­den uu­dis­ta­mi­sen li­säk­si myös työn ja per­heen yh­teen­so­vit­ta­mi­sen te­ke­mis­tä ai­dos­ti mah­dol­li­sek­si.

–Pien­ten las­ten van­hem­pien ar­kea voi­si­vat hel­pot­taa osa-ai­ka­työ, jous­ta­vat etä­työ­jär­jes­te­lyt, ko­kouk­sien jär­jes­tä­mi­nen sel­lai­siin ai­koi­hin, et­tei päi­vä­ko­dil­le eh­ti­mi­nen muo­dos­tu pai­na­jai­sek­si, tai vaik­ka­pa si­jais­ten palk­kaa­mi­nen isien per­he­va­pai­den ajak­si, ministeri luettelee.

–Per­heys­tä­väl­li­sen työ­e­lä­män käy­tän­tö­jä on ole­mas­sa, nii­hin si­tou­tu­mi­seen pi­tää kan­nus­taa kaik­kia työ­paik­ko­ja ja työ­nan­ta­jia, hän jatkaa.

Saarikko sanoo, että myös per­hei­den toi­meen­tu­loa per­he­va­pai­den ai­ka­na on pys­tyt­tä­vä vah­vis­ta­maan. Hän muistuttaa, että per­he­va­pai­den kor­vaus­ta­so jää tut­ki­tus­ti Suo­mes­sa mui­den Poh­jois­mai­den taak­se.

Ny­kyi­sel­lään per­he­va­pai­den ra­ken­ne ai­heut­taa Saarikon mukaan eten­kin nuo­ril­le nai­sil­le han­ka­lan työ­mark­ki­na-ase­man.

–On pääs­tä­vä ai­toon tasa-ar­voon, jon­ka myö­tä myös nais­ten palk­ka­ta­so voi nous­ta an­sai­tul­le ta­sol­le.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen jakoi sunnuntaina Twitterissä tanskalaistutkimuksen, jonka mukaan lasten saaminen heikentää naisten ansioita pitkällä tähtäimellä miltei 20 prosenttia miehiin verrattuna. Lapset vaikuttavat tutkimuksen mukaan naisten työhön osallistumiseen, tehtyihin tunteihin, palkkatasoon, ammattiin, toimialaan ja yritysvalintoihin.

(Juttu jatkuu tviitin alla.)

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen toteaa omassa blogissaan, että järkevästi uudistettu malli huolehtisi siitä, että perheiden asema ei heikkene liikaa, samalla kun kannustimet työn teolle eivät olisi niin heikot, että köyhyysloukkuja syntyy, kuten nykyään.

Kosonen sanoo lisäksi suoraan, että kotihoidon tuki on usealle äidille köyhyysloukku.

–Se kannustaa lapsen vanhempaa olemaan usean vuoden ajan kotona lasta kohden, ja äidit usein tarttuvat tähän mahdollisuuteen. Aktiivimallista käytävä keskustelu on tuonut esiin ainakin sen seikan, että työnhaun edellytykset heikkenevät sitä enemmän, mitä pidemmän ajan on poissa töistä. Hallituksen, joka ajaa aktiivimallin kaltaisia toimia, olisi siten tässä perhevapaauudistuksessa voinut olettaa olevan samassa linjassa ja tekevän nykyiselle tilanteelle jotain.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi lauantai-iltana Ylelle toivovansa, että viikolla kaatunut uudistus voitaisiin ottaa uudelleen pöydälle jo syksyllä. Sinisten eduskuntaryhmä linjasi sunnuntaina omat ehtonsa perhevapaauudistukselle.

– Sinisten ehdot neuvotteluille: perhevapaauudistukselle varataan riittävä rahoitus, kotihoidontuki säilyy lapsen kolmanteen ikävuoteen asti, perheiden valinnanvapaus säilyy, kotihoidontukea porrastetaan korottamalla kahden ensimmäisen vuoden tuen tasoa ja vapaaehtoisen isyysvapaan osuutta kasvatetaan äidin vapaista tinkimättä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo luettelee.

Lisää aiheesta:

Sinisiltä tyly lyttäys kokoomuksen avaukselle perhevapaista: ”Irvokasta, että entinen kypäräpappipuolue on taantunut perhesosialismiin”

Sipilä jätti vastaamatta suoraan kysymykseen perhevapaista – ”Työ katkaistiin kesken”

Perheeltä pois yli 300 €/kk – He olisivat hävinneet perhevapaauudistuksessa

Näkökulma: Sipilän hallitus viritti itselleen ansan joka laukesi

Sipilä puuttuu hallitusväen some-mätkimiseen – Tämän takia perheuudistus hylättiin

Löytyikö nyt perhevapaauudistuksen käsijarru? Saarikko: Tämän perheen kotihoidontuelle olisi tullut -384 e/kk