Suomalaista kalataloutta on kehitetty kehnosti. Painopiste on ollut tukipolitiikassa. Tukien määrä kaksinkertaistui EU-jäsenyyden myötä. Nämä seikat käyvät esille Valtiotalouden tarkastusviraston selvityksestä.

Tarkastusviraston mukaan tukea on ollut runsaasti käytössä, ja suurin osa siitä on kohdistunut alkutuotannon ulkopuolelle eli kalanjalostukseen ja tukkukauppaan. Monet suurimpia tukia saaneista jalostus- ja tukkuyrityksistä ovat hyvin kannattavia ja pystyisivät toimimaan myös täysin markkinavetoisesti.

Jalostusalalle onkin muodostunut ylikapasiteettia ja tämä on johtanut joidenkin tuettujen kalanjalostusyksiköiden sulkemiseen. Elinkeinokalatalouden kehittämisessä pitäisi nyt purkaa liikaa tukipolitiikkaa. Suomessa tuetaan kalataloutta noin 15 miljoonalla eurolla vuodessa. Toisaalta EU:n yhteinen kalastuspolitiikka rajoittaa kalastuslaivaston kokoa, mihin ei ole Suomessa tarvetta, toisin kuin useissa muissa EU-maissa. Useimpien kalalajien pyyntiä olisi Suomessa mahdollista lisätä.

Ammattikalastajien saaliin arvo on Suomessa vuosittain noin 25-30 miljoonaa euroa ja kalanjalostuksen tuotannon arvo hieman yli sata miljoonaa euroa. Elinkeinokalatalous työllistää yhteensä noin kolme tuhatta henkilöä. Vapaa-ajankalastusta harrastaa lähes kaksi miljoonaa suomalaista. Kalaa kulutetaan asukasta kohti noin 14 kiloa vuodessa, ja tästä noin 8,5 kiloa tuodaan ulkomailta.

Lääkkeeksi tehottomuuteen ehdotetaan kansallisia toimia. Valtion tulisi aktiivisesti muilla toimilla pyrkiä lisäämään kalastuksen ja kalanviljelyn määrää. Lohenkalastuksesta tulisi tehdä kokonaan luvanvaraista. Ammattikalastajien pääsyä yksityisille vesialueille tulisi helpottaa. Kalankasvatusta voitaisiin lisätä ohjaamalla uusia laitoksia paremmin kalankasvatukseen sopiville alueille.

Alkutuotantoa lisäämällä turvattaisiin myös kalanjalostusalan työpaikkoja.

Yhteiskunnan lohesta saaman hyödyn maksimoimiseksi lohenkalastusta tulisi hyödyntää enemmän osana matkailuelinkeinoa. Lohenkalastuksesta tulisi tehdä luvanvaraista, jotta lohiresurssit jakautuisivat tarkoituksenmukaisemmin ammatti- ja virkistyskalastajille. Näin voitaisiin myös vähentää lohen sivutoimista rannikkokalastusta, joka haittaa sekä ammattikalastajien toimeentuloa että kalastusmatkailun kehittämistä.